Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

Het consistorie

Het consistorie bestaat uit de predikant en zes ouderlingen.
Voor elke te houden kerkenraadsvergadering komt het consistorie bij elkaar.
Samen met de dominee wordt een korte bezinning gehouden.
Daarna wordt een door de predikant opgestelde lijst met aandachtspunten afgewerkt; de ouderlingscriba notuleert.
Het verslag van het consistorie wordt meegenomen naar de moderamen vergadering en wordt later toegevoegd bij de kerkenraadstukken.
Het dienstenrooster wordt bijgewerkt.
Er volgt een evaluatie van de afgelopen kerkdiensten en kerkelijke activiteiten.
Pastorale zaken worden besproken.
 Het consistorie wordt bij toerbeurt aan huis van een der ouderlingen gehouden. Aanvangsuur van de vergadering  is 19.30 uur.

Het dienstwerk van de predikant

Aan de predikant wordt tot opbouw van de gemeente toevertrouwd:                                                                                             

*bediening van Woord en sacramenten door:
     -          de verkondiging van het Woord;
     -          het voorgaan in de kerkdiensten;
     -          de bediening van de doop;
     -          de bediening van het avondmaal;
     -          het afnemen van de openbare geloofsbelijdenis;
     -          het bevestigen van ambtsdragers en het inleiden van hen die in een bediening worden gesteld;
     -          het leiden van trouwdiensten en van diensten van rouwdragen en gedenken;
*de catechese en de toerusting
*het verkondigen van het evangelie in de wereld;
*en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen

*en tezamen met de ouderlingen:
    -          
de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente en
    -           het opzicht over de leden van de gemeente.

Het dienstwerk van de ouderling

Aan de ouderling wordt als opbouw van de gemeente toevertrouwd:

 

·         De zorg voor de kerkelijke gemeente als kerkgemeenschap
·
         Het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en Sacrament.
·
         De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten.
·
         Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping.
·
         Het bijwonen van meerdere vergaderingen.
·
         Samen met predikant de -herderlijke- zorg zoals bezoekwerk aan- en toezicht over de leden van de gemeente.
·
         In de herderlijke zorg waarin gemeenteleden elkaar bijstaan, helpen en bemoedigen.

Daarin komt de eenheid van de gemeente tot uitdrukking.
 

 

terug