Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

  

Kalender.

15 februari:     Gezamenlijke ZWO-vergadering 9.30 uur Hoek

3 maart:          Taart bij de koffie, 10.00 uur Kerkcentrum

10 maart:         begin spaardoosjes actie, 10.00 uur de Open Haven.

25 maart:         ZWO-regio avond, 19.30 uur Hoek.

25 maart:         Contextueel Bijbellezen, 20.00 uur Kerkcentrum

27 april:           Rommel- en plantjesmarkt bij de kerk.

16 mei:            ZWO-vergadering, 19.30 uur kerkcentrum

29 augustus:  ZWO-vergadering, 19.30 uur Kerkcentrum

14 november: ZWO-vergadering, 19.30 uur Kerkcentrum

 

Verslag van de vergadering ZWO-commissie 30 januari 2019

 

1. Opening: De voorzitter heet ons welkom en leest een gedicht van Marinus v.d. Berg: Mensen hebben mensen nodig.

 

2. In en Uitgaande post:

Blad van Pax Christie met acceptgiro. We zullen de diaconie om vrijwillige bijdrage vragen.

Post van Kerk in Actie: Collectekrant, folders, posters en informatiemateriaal voor 40-dagentijd.

3. N.a.v. notulen vergadering 15-11-2108:

*punt 2: Er worden enkele namen genoemd om onze commissie komen te versterken. *In punt 8 staat 2x 2019 i.p.v. 2018.

4. Activiteiten:

Zeeland voor Pakistan

a. Evaluatie Top 2000: deze werd goed bezocht. De muziek was mooi, de band nogal hard. De opbrengst van de collecte bedroeg: € 427,35 en de vrijwillige bijdrage bij de bar € 304,65.  

b. Komende activiteiten: 1-02-2019 Eten in de kerk. We spreken af wie komt eten en wie meehelpt. De opbrengst is voor Pakistan. Inmiddels is het beloofde bedrag van € 2000 bereikt.

 

    Datum

    Activiteit

   Opbrengst

    Totaal

   10 juni 2018 

    Cake bij de koffie

          57,00

 

     9 sept. 2018

    Soep en broodjes startzondag

       160,00

 

   21 sept.2018 

    Eten in de kerk 22 pers.

       181,50

     

     4 nov. 2018

    Taartproeverij bij heropening kerk

       261,45

 

     4 nov.2018

    Collecte in de kerk

       357,22

 

   

    Gift van de diaconie

          57,00

 

   29 dec. 2018

    Top 2000 collecte + bar opbrengst

       734,00

 

      1 feb. 2019

     Eten in de kerk

        208,00

 

 

 

 

€ 2016,17

 

c. King’ori project.

De komende activiteiten worden besteed aan het King’ori project. Bij de kliniek in King’ori wil men graag een verbrandingsoven. Kosten € 1300,00.

Er is in King’ori ook een school, waar men leslokalen te weinig heeft. Enkele groepen krijgen noodgedwongen les in de open lucht, onder een boom. Verwachte kosten: € 4500,00. De ZWO kiest voor de verbrandingsoven, mits we weten wat het precies inhoudt. Dit bedrag zou haalbaar moeten zijn als een groep gemeenteleden komend najaar een reis gaat maken naar Tanzania. De school zou een project kunnen worden als er nog eens een groep jongeren naar Tanzania gaat.

* Ideeën voor activiteiten: Planten en stekjesmarkt op 27 april, tijdens de rommelmarkt. We zullen gemeenteleden vragen om stekjes en bij Kees Fieret informeren of we plantjes mogen verkopen.

* Muziekmiddag met koffie en taart. Willy vraagt Grenzeloos en regelt met hen een datum. Andere muzikanten vragen.

* Na de dienst van 3 maart: taart bij de koffie. We Zullen een stukje daarover in het kerkblad van maart schrijven.

Zondag Werelddiaconaat

Op zondag 3 februari. Er wordt gecollecteerd via KiA voor de watersnood in Bagladesh. Er is via de website van KiA een PowerPoint en een filmpje.

 

5. 40 dagentijd.

*   Spaardoosjes actie: Willy zoekt PowerPoint met bijbehorende teksten op de website van KiA.

10 maart: tekst lezen en spaardoosjes uitdelen.

17 maart: lezen + uitdelen. Daarna kunnen de overgebleven spaardoosjes in de kerk gelegd worden, zodat mensen ze zelf kunnen pakken.

Paaszondag 21 april zamelen we de doosjes weer in. (Samen met kinderen)

*  KiA heeft een vastenkaart ontworpen. 65 stuks bestellen. We willen deze samen met de doosjes uitdelen. Janneke en Corine gaan er uitleg over geven op 3 maart. Er is een gratis 40 dagenkalender te bestellen bij KiA. Willy schrijft dit in kerkblad. Als de kerk er meer dan 1 besteld kosten ze € 1,- per stuk.

*    Kerk in Actie heeft een ‘Zingen in de kerk’ brochure verspreid om een Paasconcert te organiseren. Kerk in Actie regelt dit soort concerten. De toegang is vaak gratis. Van de kerk wordt het gebouw gevraagd en hand en spandiensten door kerkelijke vrijwilligers. Men probeert zo donateurs voor Kerk in Actie te winnen en er wordt gecollecteerd voor het lopende project. Het is voor Pasen misschien wat kort dag, maar we kunnen het ook op een ander moment doen. Er is ooit afgesproken om dat samen met de Zuidwesthoek te gaan oppakken (nog eens afspreken).

       

6. Paasgroetenactie voor gevangenen.
Vroeger vroegen we de mensen om € 1,- te betalen voor de kaart en de postzegel. Dat is echter niet meer genoeg. Als we meer geld vragen zijn er minder mensen bereid een kaart te schrijven. We besluiten dit jaar (weer) niet mee te doen. Aan de diaconie vragen of zij volgend jaar de kosten van de postzegels wil betalen. 

  

7. Middaggebed in de Open Haven.
De dominee wil de kerk een meer “open Haven” laten zijn door op woensdagen tijdens de markt in Oostburg de kerk om 12.00 uur open te zetten. Met “reclame” borden op de markt, klok luiden, openingswoord, psalmlezing, toelichting, stilte, gebed, lied, heenzending, collecte voor ZWO-projecten. Niet langer dan 15 minuten. Daarna eventueel een eenvoudige lunch. Samen met de RK Andreas parochie?

Dit wordt nog eens besproken in de kerkenraad.

     

8. Gezamenlijke (GZWO Walcheren- Zeeuws-Vlaanderen )

a. Evaluatie: Inspiratiedag 24-11-2018. Enkele ZWO-leden zijn hier heen geweest. Er zijn verschillende workshops bezocht, zoals Contextueel Bijbellezen, Kerken in kleine dorpen, hoe betrek je mensen bij je kerk, liturgisch bloemschikken, Pakistaans koken. We hebben een PowerPoint     

Presentatie meegekregen, die we gaan gebruiken bij de uitleg tijdens het ’Eten in de kerk’.  De dag, die druk bezocht werd door mensen uit 50 verschillende kerken uit de classis Delta, werd afgesloten met een concert van The Psalm Project.

 

b.29-01-2019 vergadering te Goes.

Uit notulen is gebleken dat het project voor Pakistan eind 2019 afloopt. Tom Kolsters heeft geïnformeerd naar een nieuw project, dat zal Indonesië worden.

 

9. Rondvraag (niemand) en Sluiting: we bidden samen het ‘Onze Vader’

Namens de
ZWO commissie: Willy Kamphuis.

 

 

De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
De ZWO commissie is opgericht op 1 oktober 1992 op gezamenlijk initiatief van de toenmalige Hervormde Gemeente en  Gereformeerde kerk te Oostburg. De leden van deze commissie worden benoemd door de kerkenraad. Er is een diaken lid van de commissie, die naar de kerkenraad verslag uitbrengt van de plannen en activiteiten. Activiteiten zijn vanaf het eerste begin:

- meewerken aan kerkdiensten waarin aandacht wordt gevraagd voor zending en werelddiaconaat.
- verkoop van zendingskalenders, adventskaarsen of wenskaarten uit een arm land.
- 2x per jaar een handtekeningenactie i.s.m. Amnesty International.
- inzamelen van postzegels, wenskaarten en oude mobiele telefoons t.b.v. de zending.
- diverse acties
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, of via Marktplaats verkocht. Hieronder enkele richtlijnen voor het sparen: (info: www.kerkinactie.nl)
Beschadigde kaarten en zelfgemaakte kaarten kunnen niet verkocht worden.
Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op van:
Anton Pieck
Rien Poortvliet
Rie Kramer
Marjolein Bastin
Anne Geddes
Unicef
Removos (mond en voetschilders)
Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),
De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Geboortekaartjes

Oude mobieltjes sparen
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Ze worden zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. Vooral in Afrika en Azië is men blij met tweedehands telefoons. Niet meer te repareren mobieltjes worden milieuverantwoord verwerkt.

Oude cartridges sparen
Wilt u oude cartridges (inktpatronen) sparen voor Kerk in Actie? Voor elke bruikbare cartridge (orgineel) ontvangt Kerk in Actie een vergoeding van het bedrijf Eeko. Alle merken en typen inkt- en tonercartridges zijn welkom. Het bedrijf Eeko is vooral geïnteresseerd in Hewlett Packard, Canon, Lexmark,  Panasonic, Ricoh, Dell en Brother.

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen
U kunt buitenlands geld dat u over heeft van een vakantie en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. We verkopen die aan banken, handelaars en verzamelaars.
In beide kerken staat in de hal een verzameldoos. De ZWO commissie zorgt ervoor dat het bij de juiste mensen terecht komt om te verwerken.
Kerk in actie is erg dankbaar voor alle inzet die deze opbrengst jaarlijks teweeg brengt! Het is veel geld dat we goed kunnen gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.
Alvast bedankt, namens de ZWO-commissie: Willy Kamphuis.

 


  

 

Kort verslag van de vergadering van de ZWO-commissie 15 november 2018

Als opening leest de voorzitter een gebed uit “Medemens”: Volken zijn op drift.

Naar aanleiding van punt 8c uit de notulen van 23 augustus jl. stellen we voor om een nieuw commissielid erbij te vragen.

We bespreken de post.

We evalueren de activiteiten gehouden voor ‘Zeeland voor Pakistan’:    

9 sept, soep en broodjes, heel gezellig, er bleven meer mensen eten dan verwacht: € 160,-;

21 september: eten in de kerk met 22 personen: € 181.50;

4 november, bij heropening van de kerk: taartproeverij: € 261,45. Hier waren veel positieve reacties op. Mensen boden spontaan aan om taart te bakken. Dit kunnen we bij een andere feestelijke gelegenheid nog wel eens herhalen.

In 2017 is de totale opbrengst van onze actie + een kerkcollecte: € 1017,17.   

Op 11 januari is er weer “Eten in de kerk”. Op zaterdag 29 december wordt de TOP 2000-viering gehouden in de Open Haven, ons kerkgebouw. Er wordt gecollecteerd voor “Zeeland voor Pakistan”. Eén van ons zal de collecte aankondigen en ook zullen er nog mensen bij de catering helpen. We willen weer een ZWO-concert organiseren. We denken aan een zondagmiddag met koffie en taart tijdens het concert. Datum: zondag 17 februari.

Het vergaderrooster 2019 wordt vastgesteld.

Wat betreft de materialen 40dagentijd bestellen: De diaconie zal in de 40 dagentijd niet collecteren voor Kerk in Actie. De ZWO-commissie deelt weer spaardoosjes uit en zal elke zondag uitleg geven over Kerk in Actie. De diaconie licht dan de collecte toe. We zullen folders bestellen voor 10 maart (1e zondag 40 dagentijd: Cuba) voor 24 maart (3e zondag: kinderarbeid in India) en 14 april ( 6e zondag: jongeren doorleven het Paasverhaal).

Evaluatie Workshop in Hoek 25 oktober jl.: Er werd door iedereen verteld waar men zoal mee bezig was, zodat we van elkaar konden leren. En we kregen een lijst met mogelijke activiteiten zoals: Paaschallenge met jongeren, deel een bloem, talentenveiling, foto en gedichten tentoonstelling, wereldmaaltijd, gezamenlijk schilderij, samen vasten, sobere maaltijd.

Er was een prachtige bloemschikking te bewonderen: een nieuw begin. Met een soort ‘moederschoot’, daarin witte bloemen (voor Pasen) en een gebroken ei. De vrouw uit Hoek die het gemaakt had is eventueel bereid een workshop te geven als daar voldoende belangstelling voor is.                         

Pytsje en Willy gaan naar de Inspiratiedag in Goes op 24 november.

De nieuwsbrief van Kerk in Actie landelijk wordt digitaal verspreid. We merken op dat deze nu iets minder gelezen wordt, en dat we er op de vergadering niet meer over praten.

Als sluiting bidden we samen het Onze Vader.

 

Kalender:

29 december 2018: TOP 2000 café in de kerk, aanvang 19.30 uur, collecte voor Pakistan

11 januari 2019: Eten in de kerk vanaf 18.00 uur

28 januari 2019: Contextueel Bijbellezen 20.00 uur Kerkcentrum

30 januari 2019, vergadering ZWO 19.30 in Kerkcentrum

17 februari 2019 ZWO-koffieconcert met taart

25 maart 2019: Contextueel Bijbellezen 20.00 uur Kerkcentrum

16 mei 2019: ZWO-vergadering 19.30 uur kerkcentrum

29 augustus 2019: ZWO-vergadering 19.30 uur Kerkcentrum

14 november 2019: ZWO-vergadering 19.30 uur Kerkcentrum