Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

Verkort verslag kerkenraadsvergadering maandag 10 december 2019 

De voorzitter heet iedereen welkom, er worden namen genoemd, de kaars wordt aangestoken en we zijn even stil. Het meditatief moment wordt verzorgd door een van de diakenen. Het vergaderrooster wordt vastgesteld. Er is een e-mailadres aangemaakt voor de privacyverklaring. De diaconie regelt namens onze kerk de huisvesting van een asielzoeker. Hij woont nu in een appartement. Er is een projectgroep opgericht, een projectplan opgesteld en er zijn overeenkomsten getekend. Samen met de Andreasparochie wordt de huisvesting op 50/50 basis gefinancierd voor eerst een periode van 6 maanden. Hij heeft nu een dak boven zijn hoofd en we hopen en bidden dat de rest goed komt. Er is een verzoek van de Gemeente Sluis gekomen om het archief vanaf Middelburg naar Oostburg te verplaatsen. Het heeft onze voorkeur om het archief in Middelburg te laten, in verband met de centrale ligging en omdat de medewerking goed is. Bovendien is het een heel groot archief en zou het moeite, tijd en geld kosten om het te verplaatsen.

Jack de Koster, kerkelijk adviseur heeft alle kerken in Zeeuws-Vlaanderen bezocht en hiervan een verslag gemaakt. Hij is ingehuurd door de Classis Delta om de toekomst van de kerken in ZVL in kaart te brengen. Op zaterdagmorgen 12 januari houden we een beleidsochtend op Camping Cassandria Bad. Op deze ochtend bespreken we het rapport van Jack de Koster en de samenwerking met de PG Zuidwesthoek.

Er zijn plannen om de jeugd tussen 16 en 25 jaar te vragen voor een soort jongerenavond. Eventueel kan er een belijdeniscatechese uit voortkomen. Het collecterooster van de diaconie wordt ongewijzigd vastgesteld. De begroting is voorgelegd aan de gemeente, via kerkblad en tijdens het koffiedrinken op 2 december. Er zijn geen reacties gekomen, zodat zij ongewijzigd wordt vastgesteld. Voor het tweejaarlijkse onderhoud van het orgel is een contract opgesteld. Bij de ingang van de kerk komt een bordje over ons privacybeleid in het kerkgebouw. We besluiten om een naambord voor onze kerk “de Open Haven” te maken: Er zullen een aantal ontwerpen gemaakt worden, waarvan er minstens één is in de kleuren van de Brug; hieruit zal een keuze gemaakt worden. Verslag gesprek gemeente Sluis over gemeentelijke monumenten. Er is een periode van zes weken waarin bezwaar aangetekend kan worden. Wordt aan gewerkt.

Voorlopig vaststellen begroting kerkrentmeesters. Er is een negatief saldo. Het grootste gedeelte zit in het onderhoud. De opbrengst van het onroerend goed is goed. Er zijn geen grote wijzigingen met andere jaren. Het onderhoud is gesplitst in niet monumentaal en het verenigingsgebouw. Er zitten scheuren in het Kerkcentrum, dit komt omdat het grondwater zakt.

Er is een vergadering geweest in Colijnsplaat van de Ring Zeeuws-Vlaanderen (onderdeel van de Classis Delta): iedere ring was vertegenwoordigd. Er waren veel predikanten. PG Hoek en de Brug zijn de kartrekkers van de ring Zeeuws-Vlaanderen.

De commissie herinrichting is ontbonden. Zij heeft haar laatste vergadering gehouden. Sommigen zijn nog wel inzetbaar. Sluiting: Dit keer een bericht uit de samenleving over een flashmob in Adventstijd op het station in Utrecht. Corien van Baal eindigt de vergadering met gebed, wenst iedereen wel thuis en fijne feestdagen.

 

Ina Basting