Protestantse Gemeente de Brug te Oostburg 

 

Kort kerkenraadsverslag maandag 9 december 2019

Corien opent de vergadering met gebed. Er worden diverse namen genoemd. De kaars wordt aangestoken, waarna we een moment stil zijn en denken aan de genoemden. Cees leest een stukje uit een boekje van Theo van Teijlingen, getiteld “Lege handen”. Hierna volgt discussie.

Vaststellen agenda. Bij diaconie en kerkrentmeesters toevoegen: vaststellen begroting 2020.

De brief naar de Classis Delta was inzake de consideraties met betrekking tot de tijdelijke dienst en hulpdiensten. Hiervoor zijn Aart, Arnold en Corien bijeengeweest. De brief met onze reactie op de wijzigingen/aanvullingen is op 6 november aan de kerkenraadsleden gemaild met verzoek om te reageren, daarna is de brief ongewijzigd aan de Classis Delta verzonden.

Vorig jaar is door Leendert Becu een 4-tal door hem gemaakte iconen geschonken aan de Eligiuskerk, De Brug, de ZWH en Aart. De voorgangers stellen nu voor om de 4 iconen duidelijker en in de geest van de maker/schenker met elkaar te verbinden. Voorstel is om bij elke icoon een gelijkluidende tekst te hangen met achtergrondgegevens en daarbij 4 fotootjes te plaatsen van de vier iconen.

In december heeft het eerste stukje over de kerk in Rondje West gestaan. Aan Adri Jansen zal gevraagd worden een foto van de kerkenraadsleden te maken in het voorjaar.

Het verzoek van Aart om meer inhoudelijk op de diensten in te gaan heeft gestalte gekregen.

Een kindermusical doen op kerstmorgen is gezien het aantal kinderen niet haalbaar. Liesbeth Waterman heeft een verhaal bewerkt met liedjes en de kinderen beelden het uit. Men is nog steeds op zoek naar leiding voor de jeugdclubs.

Er wordt bekeken om het ouderenbezoek anders vorm te geven.
Op de laatste vergadering van het pastoraat is gesproken over de opvolging van Marian Taalman voor het ziekenpastoraat. De werkgroep hecht aan een goed contact met de te benoemen pastor. Er worden enkele namen voorgesteld en de kerkenraad neemt dit voorstel over.

De Zeeuwse Week voor mensen in het Roosevelthuis is doorgegeven aan Marleen Scheele van de werkgroep pastoraat. Er zal nagegaan worden wie er belangstelling voor hebben.

Twee diakenen zijn naar een cursus diaconaat geweest.

De dienst met cliënten van de Tragel is goed verlopen.

Er worden voorstellen voor de invulling van de ouderenmiddag voor volgend jaar gedaan.
 
Er zijn geen reacties binnengekomen op de begrotingen 2020, zodat deze ongewijzigd worden vastgesteld.

Er is een legaat van € 5.000,- voor het College van Kerkrentmeesters ontvangen, dit zal in een dienst en in het kerkblad bekend gemaakt worden. Er komt een algemeen stukje in het kerkblad dat je een legaat kan geven dan wel de kerk of de Diaconie tot erfgenaam kan benoemen; dit zal samen met de Diaconie worden gedaan.

Het schilderwerk aan de buitenkant van de kerk wordt over 2 jaar verdeeld.

Maandagmiddag is er een bespreking met de kerkrentmeesters van de ZWH.

Er wordt nog een gesprek gepland met de CFFM, Aart, enkele kerkrentmeesters en diakenen. Gisteren hebben enkelen van de CFFM medewerking verleend aan onze dienst door middel van zang. Werd wel gewaardeerd.

Verslag ontmoetingsbijeenkomst 14 november 2019 Ring Zeeuws-Vlaanderen. Er waren 21 mensen, tegenvallend aantal. Het was wel een zinvolle avond. Ringzondag werkt redelijk. Begin januari komt men weer samen. Axel wordt toegevoegd.

De heimorgen was een beetje hetzelfde als het overleg tussen de moderamina, alleen nu in groter verband en speelser. We moesten opdrachten doen. Er werd gewerkt met stellingen. De visies van de 2 kerken werden naast elkaar gelegd. Er zijn niet veel verschillen. Er moeten dingen gedaan en ingeleverd worden. Er zijn dingen afgesproken en we kunnen aan de slag.

Corien leest als sluiting een stukje over het feest van licht bij de joden. Ze eindigt met dankgebed, wenst ons wel thuis en fijne dagen toe.
Ina Basting