Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering 26 februari 2018

Corien van Baal opent de vergadering. Er worden enkele namen genoemd, de kaars wordt aangestoken en we zijn even stil. Janneke Bontenbal leest een stukje over bomen. De agenda wordt vastgesteld. Corien deelt mee dat Adri Schol besloten heeft dat hij zijn functie als kerkrentmeester wil beëindigen. Papieren post wordt opgehaald in het Posthoekje. De post wordt ingeschreven, en voor de betreffende personen gelegd in de postbakjes in de consistorie van de Molenbergkerk. Hoe gaan we dit doen in de Kerkpleinkerk? Er komt steeds meer post binnen via de mail en deze wordt doorgestuurd naar de betreffende personen. Dit ook nog inschrijven is bijna onmogelijk. In de toekomst eens kijken of er een ander systeem gebruikt kan worden. Pastoraal moment in de Burght. Het blijkt dat dit toch een toegevoegde waarde heeft. Er komt een andere vorm van samenkomen: bij bewoners. De RK-kerk heeft besloten te stoppen met het aanbieden van de pastorale momenten. Er komen nog wel twee gezamenlijke bijeenkomsten met Pasen en Kerst. Er worden diverse namen genoemd voor de Paaskaars 2017. In het kerkblad komt een stukje voor het bestellen van de huispaaskaars 2018. Er is een klein groepje voor de belijdeniscatechesatie. De jeugdgroep Nona zou in de zomer 2018 een reis maken naar India. Deze is door organisator Livingstone gecanceld vanwege de hoge temperaturen daar op dat moment. Ze zoeken een ander bestemming. Van de commissie D’r bie is een bedankje gekomen voor het doel ‘De Maatjes’. Kerkbalans 2018. Hoe ga je om met niet betalende leden. Er moet per lid een afdracht gedaan worden aan de landelijke kerk. We besluiten dat 2 kerkrentmeesters, 2 ouderlingen en onze predikant eens bij elkaar gaan zitten om met elkaar te bespreken hoe je e.e.a. het beste kan aanpakken. Van JOTA is er een verzoek gekomen om onze bijdrage, conform de getekende samenwerkingsovereenkomst. Er wordt een gratis nummer van het kerkblad gemaakt dat naar elk huishouden gestuurd wordt. Hiervoor zal een commissie ingesteld worden. Arnold doet mondeling verslag van de vergadering van de classis. Op 23 april is de laatste vergadering van de classis Zeeuws-Vlaanderen. Het aantal classis wordt gewijzigd van 74 naar 11. De classis heeft nog een spaarpotje wat onder andere is gebruikt voor de TOP2000. Dit potje blijft geoormerkt voor doelen in Zeeuws-Vlaanderen. De leiding van de nieuwe classis wordt een classispredikant. Die is verder vrijgesteld van kerkenwerk. Visitatie is nu een keer per vier jaar. De classispredikant neemt dit over en neemt, indien nodig, contact op met de betreffende predikant. Dit is alleen in geval van problemen. Met Pasen zal Linda Puyenbroek-Stoffels openbaar belijdenis van haar geloof afleggen en zal Jolien Puyenbroek worden gedoopt. Er komen ook enkele kerkelijke huwelijkssluitingen aan. Corien besluit de vergadering met een stukje uit Woord en Dienst over verwondering en dankbaarheid. Ze besluit de avond met een zegenbede uit het liedboek, lied 257, bedankt iedereen voor de inzet en wenst allen wel thuis.

 

Ina Basting