Protestantse Gemeente ‘De Brug’ te Oostburg

Liturgie van de eredienst op
zondag 17 februari 2019 om 10.00 uur

 

Locatie: kerkgebouw Open Haven, Kerkplein 1
Voorganger: mw. Tineke van de Rest-Werner
Ouderling van dienst: Ina Basting
Diaken van dienst: Ilona Pijpelink
Kerkrentmeester van dienst: Ad Stoffels
Lector: Iyanla Dieleman
Organist: Kees de Pooter


VOORBEREIDING

·         Welkom en afkondigingen

We gaan staan 

·         Stilte     

·         Bemoediging en Groet

·         Gebed van toenadering

·         We zingen: Aanvangslied 276: 1, 2, 3

We nemen weer plaats

·         Kyriegebed afgesloten met ‘zo bidden wij samen’ gevolgd door acclamatie 301f (elke regel wordt 2 x gezongen)

·         We zingen: Glorialied 304: 1, 2, 3

De kinderen gaan naar de kindernevendienst en de jongeren naar de jeugdkerk

 

RONDOM HET WOORD

·         Gebed bij de opening van de Bijbel

·         Lezingen:

       Eerste lezing uit Jeremia 17: 5 - 10

        We zingen: Psalm 1: 1, 2, 3

       Tweede lezing uit Lucas 6: 27 – 38

        We zingen: Lied 791: 1 t/m 6

·         Verkondiging

·         Orgelspel

·         We zingen: Lied 528: 1 t/m 5

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

·         Voorbeden - Stil Gebed steeds afgesloten met ‘Zo bidden wij samen’ gevolgd door acclamatie 367g - Onze Vader

·         Collecteaankondiging door diaken

·         Inzameling:   1e collecte: Kerk in Actie (Noodhulp)

                                2e collecte: Kerkrentmeesterschap

Tijdens de collecten komen de kinderen terug in de dienst

 

BESLUIT

·         We zingen: Slotlied 416: 1 t/m 4

·         Zending en zegen besloten met Lied 431c