PINKSTERDIENST

‘DE GEEST WAAIT’

 

De voorgangers in deze Pinksterdienst 2018 zijn

ds. Aart van Houweling - Protestantse gemeente De Brug

dhr. Nico Peterse van de geloofsgemeenschap H.Eligius.

 

Koorzang wordt verzorgd door het parochieel dameskoor onder leiding van Ineke Postma,

en aan het orgel Anniek Contant.

 

Zanggroep als schola cantorum ad hoc:

Gerard Ultee, Henk Bos, Vic de Ruijsscher, Johan Blondeel,  Nico Peterse

 

leden van de WOO als lector / lectrice:

Margriet Lorier, Janneke Ende, Annelies Klaaijssen,  Jacques Huijbregtse .

 

Collecte: Boudewijn Albers, Henk Aarnoutse, e.a.

 

Er is een gezamenlijke collecte voor Missie en Zending ; de opbrengst daarvan wordt gelijkelijk verdeeld over de doelen van de Week van de Nederlandse Missionarissen en van Kerk in Actie.

De tweede collecte is voor de dienstdoende kerk.

 

Na de dienst bent u van harte welkom voor ontmoeting en napraten in de Eligiuszaal bij een kopje koffie, thee of fris.

 

 

Aanvang: Als allen hun plaats hebben ingenomen heft de Schola het “Veni Creator” aan.  Allen staan

 

Veni, creator Spiritus

mentes tuorum visita,

imple superna gratia,

quae tu creasti pectora.

 

Qui diceris Paraclitus,

altissimi donum Dei,

fons vivus, ignis, caritas

et spiritalis unctio

 

Tu septiformis munere,

digitus paternae dexterae

tu rite promissum Patris

sermone ditans guttura.

 

Accende lumen sensibus,

infunde amorem cordibus,

infirma nostri corporis,

virtute firmans perpeti.

 

Hostem repellas longius

pacemque dones protinus,

ductore sic te praevio,

vitemus omne noxium.

 

Per te sciamus da Patrem,

noscamus atque Filium,

te utriusque Spiritum

credamus omni tempore.

 

Deo Patri sit gloria,

et Filio qui a mortuis

Surrexit, ac Paraclito,

in saeculorum saecula.

Amen.

 

Kom Schepper Geest, daal neer, bezoek de geest der uwen, vervul met bovenaardse kracht  de harten door u voorgebracht.

 

Gij die de Trooster wordt genoemd de hoogste gave Gods, Gij levensbron, vuur en liefdegloed en zachte zalving voor de geest.

 

In gaven zijt Gij zevenvoud, Gij wordt als vinger Gods beschouwd,

U zond de Vader woordgetrouw als verrijking van onze spraak en taal.

 

Ontvonk uw licht in ons verstand, doorgloei ons met uw liefdebrand

bevestig door uw wonderkracht het zwakke menselijk geslacht.

 

Strijd tegen onze vijand mee, verleen vrede voor altijd

wanneer Gij voor ons gaat vermijden wij  alle kwaad.

 

Door U  erkennen wij de Vader en kennen wij de Zoon,

U die de Geest van beiden zijt geloven wij ten allen tijd

 

Eer zij aan God de Vader en aan de Zoon uit de doden

opgestaan en de Vertrooster in de eeuwen der eeuwen .

Amen.

 

Liturgische opening en groet

Allen gaan zitten

Welkom en inleiding

 

Kyrielitanie

Drie berichten en gebeden telkens beantwoord met

Allen: ‘Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

 

Lofzang. Psalm 8 (uit Vijftig Psalmen; melodie B. Huibers)

Koor

 

Allen: Heer onze Heer, hoe machtig is Uw Naam allerwegen op aarde.

 

1. Gij die Uw majesteit toont aan de hemel, Gij opent de mond van weerloze kinderen en dan klinkt een lied dat de vijand beschaamt en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen.

All: Heer onze Heer, hoe machtig is Uw Naam allerwegen op aarde.

 

2. Als ik kijk naar de hemel het werk van uw vingers, de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd, wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt, de zoon van Adam dat hij U ter harte gaat.

All: Heer onze Heer, hoe machtig is Uw Naam allerwegen op aarde.

 

3. Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt en hem met glorie en luister gekroond. Gij doet hem het werk van uw handen beheren en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd.

All: Heer onze Heer, hoe machtig is Uw Naam allerwegen op aarde.

 

4.Schapen en runderen, alles en alles en ook de dieren in het vrije veld, de vogels van de hemel, de vissen van de zee, al wat er wandelt op de paden van het water.

All: Heer onze Heer, hoe machtig is Uw Naam allerwegen op aarde.

 

Moment met de kinderen

 

Gebed op Pinkstermorgen bij het openen van de Schrift.

 

Eerste lezing: Uit het boek van profeet Joel. (Hfdst. 3. NBV)

 

1 Daarna zal dit zich voltrekken:

Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.

Jullie zonen en dochters zullen profeteren,

oude mensen zullen dromen dromen,

en jongeren zullen visioenen zien;

 

2 zelfs over slaven en slavinnen

zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.

 

3 Dan zal ik tekenen geven

aan de hemel en op aarde:

bloed en vuur en zuilen van rook,

 

4 de zon verandert in duisternis

en de maan in bloed.

Dan komt de dag van de HEER,

groot en ontzagwekkend.

 

5 Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen:

op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden,

zoals de HEER heeft beloofd;

ieder die hij roept zal worden gered..

De schola zingt het gregoriaans gezang: Veni Sancte Spiritus.

 

- Kom o Geest des Heren kom (zie ook LB 669/GvL482)

Veni, Sancte Spiritus,

et emitte caelitus

lucis tuae radium.

Veni, pater pauperum,

veni, dator munerum

veni, lumen cordium.

 

Consolator optime,

dulcis hospes animae,

dulce refrigerium.

In labore requies,

in aestu temperies

in fletu solatium.

 

O lux beatissima,

reple cordis intima

tuorum fidelium.

 

Sine tuo numine,

nihil est in homine,

nihil est innoxium.

 

Lava quod est sordidum,

riga quod est aridum,

sana quod est saucium.

Flecte quod est rigidum,

fove quod est frigidum,

rege quod est devium.

 

Da tuis fidelibus,

in te confidentibus,

sacrum septenarium.

 

Da virtutis meritum,

da salutis exitum,

da perenne gaudium,

Amen, Alleluia.

 

Kom, Heilige Geest, kom

uit het hemelse heiligdom

van uw licht

Kom, vader van de armen,

kom gever van geschenken,

kom, licht van het hart.

 

kom o trooster heilige Geest,

zachtheid die de ziel,

geneest met zoete troost.

Rust bij het werk,

verfrissing bij hitte,

vertroosting bij verdriet.

 

O, prachtig licht,

vul het innerlijk hart

van uw gelovigen.

 

Zonder uw  macht,

is er niets in de mens,

is er niets onschuldigs.

 

Was wat vuil is en onrein,

overstroom ons dor domein,

genees wat is gewond.

Maak zacht wat is verstard,

koester het verkilde hart

leid wie de weg niet vond.

 

Schenk uw gelovigen,

die vertrouwen op u,

de heilige gaven zevenvoud.

 

Schenk voldoening voor goed

schenk het uiteindelijke heil,

geef vreugde die niet vergaat.

Amen. Halleluja.

 

 

Tweede lezing: Handelingen 2: 1-13 NBV

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren zij allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië - wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch allemaal te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

 

Zang “De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt.” (tekst Huub Oosterhuis, melodie Gelukkig is het land.)

 

1. De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,

in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt die kou zijn en versteend,

herbouwt wat is vernield, maakt een wat is verdeeld.

 

2. Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur.

Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar Hij komt wie wordt zijn licht gewaar?

Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.

 

3. De Geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God

dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.

Opdat ons leven nooit In weer en wind bezwijkt.

Kom Schepper Geest voltooi wat Gij begonnen zijt.

 

Evangelielezing. Johannes 15;26-16;3 (Willibrord)

Wanneer echter de Helper komt die Ik jullie zal zenden als Ik bij de Vader ben – de Geest der waarheid, die van de Vader komt – zal Hij over Mij getuigenis afleggen; en ook jullie moeten getuigenis afleggen, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij. Dit heb Ik jullie gezegd om je te waarschuwen, zodat je niet ten val komt. Want ze zullen jullie uit de synagoge bannen; er zal zelfs een tijd komen dat ze denken God een dienst te bewijzen door jullie ter dood te brengen. Dat ze tot zulke dingen in staat zullen zijn, komt doordat ze de Vader niet hebben leren kennen en Mij ook niet.

 

Zang: Psalm 150

Koor

Allen. Alleluia, Alleluia, Alleluia

K. Looft God in Zijn heiligdom, looft Hem heel zijn hemel om.

Looft Hem om Zijn grote macht, looft Hem naar Zijn grote kracht.

Allen. Alleluia, Alleluia, Alleluia

K. Looft hem met bazuingeschal, looft de Heer van het heelal,

Looft hem! laat de harpen slaan. Looft Hem! Grijpt de citers aan!

Allen. Alleluia, Alleluia, Alleluia

K. Looft Hem dansend groot en klein, looft hem rinkend met de tamboerijn.

Looft Hem fluitend met de fluit, Looft Hem op cymbaal en luit.

Allen. Alleluia, Alleluia, Alleluia

K. Spant uw snaren Hem te eer. Alleluia! Looft de Heer!

Looft Hem zingend al wat leeft, looft Hem al wat adem heeft.

Allen. Alleluia, Alleluia, Alleluia

 

Overweging.  Door ds. Aart van Houweling.

“De Geest schenkt ons aan elkaar”.

 

Zang  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. (LB 632. / GvL 429.)

1. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.

Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.

Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,

heeft Hij ons licht aangeheven.

 

2. Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,

doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen,

Hij is zo groot, Hij overmande de dood.

Wij zijn in Jezus herboren

 

3. Nu zend Uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.

Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.

En zo voortaan  eren Uw heilige Naam.

En U in waarheid aanbidden.

           

Gezongen Geloofsbelijdenis

Allen staan

1. God, ik geloof in Uw scheppende kracht

Uw liefde voor iedere mens.

Ik geloof U als Vader, die steeds op ons wacht

En in ons geluk als uw wens.

Ik geloof in uw Geest, die ons nimmer ontbrak

Hij houdt ons in liefde bijeen.

 

Refrein:

Maar sterk ons geloof zo wankel en zo zwak

door twijfels en moeilijkheden heen.

 

2. Christus de Zoon van de levende God

op aarde verschenen als mens.

Ik geloof U als eerlijk begaan met ons lot

en in ons geluk als uw wens.

Ik geloof dat het lijden en sterven U brak

en dat U weer levend verscheen                      refrein

 

3. Samen verenigd rond Christus de Heer

zo vormen wij allen de kerk.

Ik geloof in haar ware gestalte en leer

haar eenheid in liefde en werk.

Ik geloof in het vuur dat de Heer eens ontstak

door dood en verrijzenis heen.             refrein

 

Collecte;  aankondiging en toelichting

1. collecte  voor missie en zending.

2. voor dienstdoende kerk.

 

Dienst van gebeden en voorbede  -

lectoren/lectrices spreken een drietal voorbeden uit -

telkens beantwoord met de gezongen acclamatie:

‘Spreid uw dragende vleugels onder ons uit,

spreid uw warmende lichtglans over ons uit.’

 

De gebedsdienst wordt afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gezegd Onze Vader. (oecumenische vertaling)

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw koninkrijk kome,

Uw Wil geschiede.

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

en vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven

en leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van den boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid. Amen.

 

Als inleiding op gebed om vrede zingt de zanggroep het Pinkstergezang: Factus est repente

 

Factus est repente de caelo sonus, tamquam advenientis spiritus vehementis, ubi erat sedentes. Et repleti sunt omnes Spiritu Sancto, loquentes magnalia Dei. Alleluia.

 

(Plotseling klonk er vanuit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag; en allen werden vervuld van de heilige Geest en zij verkondigden Gods grote daden.).

 

Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredeswens

Schenk ons liefde voor heel de schepping,

Geef ons vreugde op onze levensweg,

Schenk ons zachtheid en ingetogenheid om anderen niet te kwetsen.

Geef ons vriendelijkheid en goedheid voor onze medemensen.

Schenk ons geduld met onszelf en anderen.

En geef ons uw vrede, waar de aarde zo naar snakt.       

 

Wensen wij elkaar die vrede toe: reiken wij elkaar de hand en wensen wij eenieder: de vrede van Christus en alle goeds.

 

Uitnodiging en mededelingen aan het einde van deze dienst.

 

Allen gaan staan

 

Zending - en zegen

Laten wij nu verrijkt door Gods Geest van hier uit gaan

naar ons leven van alle dag en in ons doen, laten, spreken en zwijgen verhalen van Gods Liefde voor en met ons.

 

De HEER zegene u en Hij behoede u,

De HEER doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig

De HEER verheffe Zijn Aangezicht over u en geve u Zijn vrede

 

Zo mogen wij onze wegen gaan:  in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

Slotlied: Wij leven van de wind.  (LB. 687.  mel. cfr GVL415)

(t. J.Zijlstra. mel. J.Crüger)

 

Dit lied is een antwoord op de stormwind van het “Factus est repente” - maar zingt in vers 3 ook over nog niet voltooide oecumenische dromen.

1. Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge

en heel het huis vervult waar knieën zijn gebogen,

die doordringt in het hart, in de verborgen hof,

en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.

 

2. Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden,

de vonk die overspringt op allen die geloven.

Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan,

versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.

 

3. Wij teren op het woord het brood van God gegeven,

dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven.

Dus zeg en zing het voort geef uit met gulle hand

dit manna voor elk hart dit voedsel voor elk land.