Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

Het College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit:
1/ de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester vormen tezamen het college van kerkrentmeesters.
2/ kerkrentmeesters die geen ouderling zijn.


BERICHT VAN DE KERKRENTMEESTERS

Jaarrekening 2021 College van Kerkrentmeesters
Dankzij de inspanningen van onze administrateur, mw. M. Scheele-Haak, is de jaarrekening voor het jaar 2021 eind februari volledig afgerond. De verplichte controle heeft daarna plaatsgevonden en de controlecommissie heeft de jaarrekening akkoord bevonden.

Het College bedankt mw. Scheele-Haak voor de tijd en toewijding die zij besteed aan deze werkzaamheden, die ervoor zorgen dat wij jaarlijks over de juiste cijfers kunnen beschikken.

De jaarrekening 2021 sluit ook dit jaar helaas af met een vrij fors negatief resultaat. Dit wordt vooral veroorzaakt door o.a. het ontbreken van rente-inkomsten en vrij hoge onderhoudskosten i.v.m. met geplande herstelwerkzaamheden aan de buitenzijde van het kerkgebouw.

De jaarrekening 2021 ligt één week ter inzage (van 3 tot en met 10 april 2022). U kunt de begroting inzien en/of opvragen.  Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris van het College van Kerkrentmeesters, de heer P. Stoffels, Poolster 167 te Oostburg. U kunt hem telefonisch bereiken via tel. 0117-453794 of per mail via: pcstoffels@zeelandnet.nl  In overleg zal worden bekeken op welke wijze u de stukken corona-proof kunt inzien. Ophalen van een papieren versie of versturen van de digitale versie is natuurlijk ook mogelijk.

Reacties op de begroting kunnen worden gestuurd aan de scriba van de Kerkenraad of naar de secretaris van het College van Kerkrentmeesters. Zij ontvangen uw reactie graag voor zaterdag 16 april zodat uw reacties worden meegenomen in de Kerkenraadvergadering van 19 april aanstaande waarin de jaarrekening 2021 van het College van Kerkrentmeesters zal worden vastgesteld.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Ad Stoffels

Taken van het College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak om de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en te onderhouden. Dit gebeurt door:

1.      het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.
2.
      het zorg dragen voor de geldwerving.
3.
      het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente.
4.
      het beheren en onderhouden van de roerende en onroerende zaken van de gemeente.
5.
      het beheren van de financiën van de gemeente.
6.
      het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever.
7.
        het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek.
8.
      het beheren van de archieven van de gemeente
9.
      het beheren van de verzekeringspolissen.

De leden van het college

Het college bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters en 4 kerkrentmeesters, niet zijnde ouderlingen.
De administratie wordt verzorgd door een administrateur.

 

Kerkelijke bijdragen

Een belangrijk deel van onze inkomsten wordt verkregen uit de kerkelijke bijdragen.

Ieder jaar tijdens de actie kerkbalans vragen we de gemeenteleden hun bijdrage aan te passen, zodat we onze begroting sluitend kunnen maken.

Aangezien de fiscus mogelijkheden biedt om kerkelijke bijdragen, collectebonnen en andere giften van uw belastbaar inkomen af te trekken, geven wij hieronder een uitvoerige beschrijving.


Geven: De fiscus betaalt mee

Wanneer u geld of goederen aan de kerk schenkt, zijn deze aftrekbaar voor de fiscus. In de meeste gevallen volstaat uw bank- of giroafschrift. Voor het fiscale voordeel gelden drempels en maxima. U dient minimaal 1 procent van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek, over te maken. Maximaal mag u 10 procent van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek in aftrek brengen. (Indien u een partner heeft komt bij de bepaling van de giftendrempel en het giftenmaximum het gezamenlijke bedrag in aanmerking).

Als u er voor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar.  Een formulier kunt u downloaden van deze site of vragen aan een kerkrentmeester.

Bankrekeningnummer

Het nieuwe bankrekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters is NL35 RABO 0373 7266 51.

terug