Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

Het College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit:
1/ de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester vormen tezamen het college van kerkrentmeesters.

2/ kerkrentmeesters die geen ouderling zijn.

Taken van het College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak om de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en te onderhouden. Dit gebeurt door:

1.      het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.
2.      het zorg dragen voor de geldwerving.
3.      het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente.
4.      het beheren en onderhouden van de roerende en onroerende zaken van de gemeente.
5.      het beheren van de financiën van de gemeente.
6.      het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever.
7.       het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek.
8.      het beheren van de archieven van de gemeente
9.      het beheren van de verzekeringspolissen.

De leden van het college

Het college bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters en 4 kerkrentmeesters, niet zijnde ouderlingen.
De administratie wordt verzorgd door een administrateur.

 

Kerkelijke bijdragen

Een belangrijk deel van onze inkomsten wordt verkregen uit de kerkelijke bijdragen.

Ieder jaar tijdens de actie kerkbalans vragen we de gemeenteleden hun bijdrage aan te passen, zodat we onze begroting sluitend kunnen maken.

Aangezien de fiscus mogelijkheden biedt om kerkelijke bijdragen, collectebonnen en andere giften van uw belastbaar inkomen af te trekken, geven wij hieronder een uitvoerige beschrijving.


Geven: De fiscus betaalt mee

Wanneer u geld of goederen aan de kerk schenkt, zijn deze aftrekbaar voor de fiscus. In de meeste gevallen volstaat uw bank- of giroafschrift. Voor het fiscale voordeel gelden drempels en maxima. U dient minimaal 1 procent van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek, over te maken. Maximaal mag u 10 procent van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek in aftrek brengen. (Indien u een partner heeft komt bij de bepaling van de giftendrempel en het giftenmaximum het gezamenlijke bedrag in aanmerking).

Als u er voor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar.  Een formulier kunt u downloaden van deze site of vragen aan een kerkrentmeester.

Jaarrekening 2018 van het College van Kerkrentmeesters
 

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken                             45051

Opbrengsten rente en dividenden                               361

Opbrengsten levend geld                                          63847

Overige opbrengsten                                                    1588

Totaal baten                                                               110.848

 

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen                                   20965

Kosten overige eigendommen                                  4366

Pastoraat                                                                       85067

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten      6393

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen     4848

Salarissen en vergoedingen                                      1257

Kosten beheer, administratie en archief                 2240

Rentelasten/bankkosten                                                 23

Totaal lasten                                                             125.160

 

Saldo baten - lasten                                               – 14.312

 

Het tekort van € 14.321 in de jaarrekening 2018 wordt veroorzaakt door de volgende posten:

· € 9.393 minder opbrengst van levend geld (kerkbalans en collecten);

· Een lichte verhoging van de pastoraatkosten;

 

De positieve bijdrage van € 5.000 komt uit de verhuur van het appartement in Hoogendamme (half jaar).

De stukken liggen ter inzage van 6 t/m 12 mei bij de administrateur (M. Scheele-Haak, Regulus 39, Oostburg). Voor een afspraak graag van tevoren bellen 0117-453183.

De jaarrekening zal tevens ter inzage liggen na de kerkdienst van 12 mei aanstaande.

 

Het College van Kerkrentmeesters

 

Bankrekening

Het nieuwe bankrekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters is NL35 RABO 0373 7266 51.

terug