Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

De Dominee

Sinds 14 april 2013 was de predikantsplaats van onze gemeente vacant

Vanaf 7 september 2014 is onze nieuwe predikant ds. Aart van Houweling. Hieronder stelt hij zichzelf voor.

Introductie

Mijn naam is Aart van Houweling. Ik ben op 28 maart 1957 geboren en ook opgegroeid in Giessenburg, een dorp in de Alblasserwaard. Toen ik zeventien jaar oud was, ben ik verhuisd naar een dorpje in de provincie Groningen. Mijn vader werd daar toen, na boer te zijn geweest, predikant. Opeens was ik domineeszoon. Nadat ik van de schrik was bekomen, nam mijn interesse in de vraag, wat de kerk- dat wondere verschijnsel- is, sterk toe.

Al voordat ik mijn middelbare school had afgerond, besloot ik, zij het aarzelend, theologie te gaan studeren. Ik ben dat gaan doen in Kampen aan ( toen nog) de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Deze opleiding floreerde destijds. Er was een grote toestroom van studenten met heel verschillende achtergronden en beweegredenen. Er gebeurde ook veel. In een interview verwoordde iemand het zo: ‘… Emancipatie kwam op de agenda te staan, van vrouwen, van homoseksuelen. Zwarte studenten uit Zuid- Afrika zetten de aandacht voor racisme op de kaart. De bevrijdingstheologie kwam op. Vervolgens was er de uitdaging van de secularisatie. Die gesprekken gingen ze in Kampen niet uit de weg…’  Toch pakte de studie me aanvankelijk niet zo. In de eerste jaren was  en bleef ik eigenlijk meer een gelukszoeker dan een Godzoeker. Maar gaandeweg veranderde dit onmiskenbaar. In de zomer van 1986 studeerde ik af. Mijn hoofdvak was homiletiek ( leer van de prediking) en ik deed dogmatiek en massacommunicatie als bijvakken.       

Op 4 januari 1987 werd ik te Twijzel en Kollumerzwaag in het noorden van Friesland in het ambt van  predikant bevestigd. Ik moest me toen nog wel het ambt en ook ambacht van predikant eigen maken. Er is me een goede leerschool geboden. Het is een leerschool, die ik ook nu nog volg. Na zes jaar volgde er een beroep uit het Drentse Schoonebeek. Ik nam het aan en bleef er ruim twintig jaar predikant. Op 24 augustus 2014 nam ik er afscheid. Tijdens deze periode ben ik me steeds meer gaan bezighouden met de vragen en de praktijk van de communicatie in woord en daad van het Evangelie, zowel binnen de kerkelijke gemeente, alsook met hen, die er geen deel van uitmaken. De voorschrijdende secularisatie, verlegenheid van veel gemeenteleden om het geloof te delen, maar zeker ook enkele studieverloven, die ik deels doorbracht bij kerken in Latijns- Amerika, hebben hier aan bijgedragen. Sinds 7 september jl. ben ik verbonden aan de Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg. Ik ga de uitdaging, die er ligt, graag aan.

 Mijn hobbies zijn: voetbal ( sinds een aantal jaren alleen nog passief), Latijnsamerikaanse literatuur ( o. m. Gabriel Garcia Marquez), oudere popmuziek ( Bob Dylan, Neil Young, Little Feat, Bonnie Raitt- dat werk), reizen, wandelen ( op z’ n tijd) en, last but not least, studie. Ik heb twee prachtige dochters: Joanne en Jacomijn. Ze wonen in het midden van het land.

 terug naar consistorie                                                                                                                     terug naar boven