Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

Het College van Diakenen

De diakenen vormen tezamen het College van Diakenen.

Uitleg bij de diaconale collecten in de maand maart 2024

Zondag 3 maart: Kerk in actie Zending Libanon
Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten
Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.

Zondag 10 maart: Wereldgebedsdag

We collecteren deze zondag voor het comité dat de Wereldgebedsdag organiseert. Ze ondersteunen diverse doelen in allerlei landen met de opbrengst van deze collecte.

Zondag 7 maart: Kerk in actie Zending Rwanda

In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten maken leerzame stripverhalen voor kinderen, die ze via scholen en kerken verspreiden. De stripverhalen gaan over bijbelverhalen maar ook over allerlei thema's zoals gezondheid, voeding, christelijke normen en waarden. Steeds geschreven vanuit het oogpunt van kinderen. Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook goed en kwaad, recht en onrecht onderscheiden. Belangrijk in een land waar men nooit meer een genocide wil meemaken.

Zondag 24 maart: PKN Missionair werk Nederland
De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een avond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook breder wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en online.

Witte Donderdag 28 maart: Stichting Vrienden Cliënten Emergis
Stichting Vrienden Cliënten Emergis (VCE) ondersteunt cliënten van Emergis. Vooral cliënten die na een lange behandeling in een kliniek weer zelfstandig(er) gaan wonen en leven. VCE helpt hen dan met materialen of activiteiten die zij zelf niet kunnen betalen en die ook niet door Emergis, een zorgverzekeraar of gemeente betaald worden. Denk aan de inrichting van een woning, een cursus of een tweedehands fiets. Op die manier wil VCE actief een bijdrage leveren aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een psychiatrische aandoening. De ondersteuning van VCE bestaat altijd uit een financiële gift.

Zondag 31 maart: Pasen Kerk in actie Werelddiaconaat Colombia
Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor horeca
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. En jongeren die een eigen bedrijf willen starten, krijgen een mentor uit de horecasector.

U kunt deze doelen steunen door uw gift in de collectezak in de kerk te doen. Het is ook mogelijk uw gift over te maken naar de diaconie, het rekeningnummer van de diaconie is: NL65 ABNA 0454 3147 01.
Als u het voor een specifiek doel wil bestemmen, dient u dat doel, of datum, bij het overmaken te vermelden, anders wordt uw bijdrage verdeeld over de alle hiervoor genoemde collecten.

Namens het college van diakenen, Rachel Scheele

 

 

 


Taken van het College van Diakenen

In overeenstemming met Ordinantie 11, artikel 3, lid 4 a t/m f is de taak van het college van diakenen als volgt.

 • het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door het meewerken aan de totstandkoming van:

              I.    het beleidsplan,

             II.    de diaconale begroting,

            III.    de diaconale jaarrekening,

            IV.   het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de
                   gemeente;

 • het beheren van de goederen van de diaconie;
 • het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
 • het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;
 •  het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal terrein werkzaam zijn;
 •  het beheren van verzekeringspolissen.


Het dienstwerk van het College van Diakenen

In ordinantie 3 artikel 11 is het dienstwerk van de diakenen als volgt omschreven:

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd:

 • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
 • de dienst aan de Tafel van de Heer;
 • het mede voorbereiden van de voorbeden;
 • het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
 • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
 • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
 • het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
 • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

De leden van het College van Diakenen

De leden van het College van Diakenen
Momenteel bestaat het college uit vier diakenen.
De administratie wordt verzorgd door een administrateur.

Het IBAN-bankrekeningnummer van de Diaconie is:
NL65 ABNA 0454 3147 01.

terug