Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

Het College van Diakenen

De diakenen vormen tezamen het College van Diakenen.


DIACONALE COLLECTEN IN JULI EN AUGUSTUS 2022

De kerkdiensten zijn afwisselend in Oostburg en Cadzand:

 

Op 3 juli: Kerk in Actie (werelddiaconaat)
Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst. Dat is in India wel anders. Daar worden duizenden Dalit- kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in India om kansarme kinderen een betere toekomst te bieden.

 

Op 10 juli: Eigen diaconie PG De Brug
Vrijwel wekelijks krijgt de diaconie verzoeken tot financiële steun.

Aan lang niet alle aanvragen kan of wil de diaconie voldoen. In een aantal gevallen wordt er voor de betreffende stichting of organisatie gecollecteerd of er wordt apart een bijdrage aan gegeven. Dat laatste is in de afgelopen jaren weinig gedaan omdat de inkomsten uit de bezittingen van de diaconie sterk afgenomen zijn. Daarnaast moet de diaconie ook nog aan een aantal (landelijke) verplichtingen voldoen.

Met uw bijdrage aan deze collecte wordt het voor de diaconie weer wat makkelijker om op actuele (nood)aanvragen in te gaan.

 

Op 17 juli: Sibusiso in Tanzania
Op zowel handicaps als op epilepsie rust binnen de Tanzaniaanse cultuur een taboe omdat een handicap vaak wordt gezien als een straf van God. Het gevolg hiervan is dat kinderen met handicaps uit het zicht worden gehouden van de gemeenschap waarin ze leven.

Ouders en andere familieleden van deze kinderen worden als minderwaardig beschouwd en buitengesloten. Sibusiso streeft ernaar het taboe rond handicaps te doorbreken en de acceptatie van verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania te vergroten.
Sibusiso maakt hierbij geen onderscheid in de religieuze of culturele achtergrond van kinderen. Met uw bijdrage kunnen de voorzieningen in het Sibusiso Centrum in goede staat gehouden worden.

 

Op 24 juli: Stichting Timon
Stichting Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in hun zorgvisie. Ze richten zich al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Timon is met name werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De motivatie en inspiratie van de medewerkers is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Uw bijdrage kan daarbij helpen.

 

Op 31 juli is er dienst in Biervliet
Het doel van de diaconale collecte is ons op dit moment niet bekend.

 

Op 7 augustus: Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen
Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen ondersteunt mensen in de laatste fase van hun leven. Het betrokken team van zorgprofessionals en vrijwilligers begeleidt het stervensproces in ons bijna-thuis-huis. De vrijwilligers ondersteunen ook mantelzorgers die hun dierbaren liever thuis verzorgen. Dankzij giften en schenkingen van particulieren, organisaties, kerken en bedrijven kan het hospice bestaan. 

 

Op 14 augustus: Kerk in Actie (Zending)
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. De armste inwoners worden geholpen om stroom en water te kunnen blijven betalen. Zo werken kerk en samenleving samen onder het motto: ‘Veranderen kan’.

U kunt dit werk steunen met een bijdrage aan deze collecte.

 

Op 21 augustus: Stichting Villa Pardoes
Villa Pardoes biedt zo’n 600 Nederlandse gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind tussen de 4 en 12 jaar een onvergetelijke, unieke vakantiebeleving aan. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s die dromen van een onbezorgde week samen. Genieten met elkaar, daar gaat het om in Villa Pardoes. Even alles vergeten en samen herinneringen maken, dát is de missie van de Villa.

Alles wat ze doen, doen ze met hun hart! Vol passie zetten ze dan ook alles op alles om deze gezinnen een vakantie aan te bieden om nooit te vergeten. Hier hebben ze ook uw hulp bij nodig! Op verschillende manieren is het mogelijk om bij te dragen aan het verwezenlijken van deze vakantieweken, zoals met uw bijdrage aan deze collecte.

 

Op 28 augustus: Medisch centrum King’ori in Tanzania
Al vele jaren ondersteunen we vanuit Oostburg het medisch centrum in King’ori te Tanzania, de geboorteplaats van ons gemeentelid Joyce van Dronkelaar-Kessy. Meerdere gemeenteleden zijn de afgelopen jaren in de gelegenheid geweest om zelf te zien dat het medisch centrum een belangrijke plaats heeft gekregen in King’ori en omgeving.

Met onze bijdrage kan het medisch centrum in goede staat gehouden worden en kunnen de nodige vernieuwingen worden doorgevoerd.

Vaak kan medische apparatuur die in Nederland niet meer gebruikt wordt nog goed gebruikt worden in Tanzania. Als dat niet te groot is kan het worden meegenomen door mensen die daar op bezoek gaan.

Andere spullen moeten ter plaatse gekocht worden met het door onze gemeente ingezamelde geld. Uw bijdrage is daarbij zeer welkom.

 

Rekeningnummer diaconie: NL65 ABNA 0454 3147 01

 

Als u het voor een specifiek doel wil bestemmen, moet u dat doel, of datum, bij het overmaken vermelden anders wordt uw bijdrage verdeeld over alle collecten van de komende maanden juli en augustus 2022.

Namens het college van diakenen, Arnold Scheele

 

 

 


Taken van het College van Diakenen

In overeenstemming met Ordinantie 11, artikel 3, lid 4 a t/m f is de taak van het college van diakenen als volgt.

 • het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door het meewerken aan de totstandkoming van:

              I.    het beleidsplan,

             II.    de diaconale begroting,

            III.    de diaconale jaarrekening,

            IV.   het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de
                   gemeente;

 • het beheren van de goederen van de diaconie;
 • het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
 • het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;
 •  het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal terrein werkzaam zijn;
 •  het beheren van verzekeringspolissen.


Het dienstwerk van het College van Diakenen

In ordinantie 3 artikel 11 is het dienstwerk van de diakenen als volgt omschreven:

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd:

 • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
 • de dienst aan de Tafel van de Heer;
 • het mede voorbereiden van de voorbeden;
 • het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
 • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
 • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
 • het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
 • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

De leden van het College van Diakenen

De leden van het College van Diakenen
Momenteel bestaat het college uit vier diakenen.
De administratie wordt verzorgd door een administrateur.

Het IBAN-bankrekeningnummer van de Diaconie is:
NL65 ABNA 0454 3147 01.

terug