Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

Het College van Diakenen

De diakenen vormen tezamen het College van Diakenen.


DIACONALE COLLECTEN IN DE MAAND OKTOBER 

Ook na alle versoepelingen in de coronaregels blijft het mogelijk om uw giften ten bate van de diaconale collecten op het rekeningnummer van de diaconie over te maken. U kunt daarbij aangeven of het voor een speciaal collectedoel is, of het wordt over alle collectedoelen verdeeld.

03-10 Landelijke collecte: PKN (Kerk en Israël)
Voor de Protestantse Kerk in Nederland is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de Joods-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk Nederland geeft hier vorm aan door onder andere met uw gift te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten.

10-10 Landelijke collecte: PKN JOP (Jeugdwerk)
Opvoeden doe je samen met anderen. Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat zijn er materialen gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Ook worden kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten.
Geef aan de collecte zodat Jong Protestant ouders en gemeenten kan ondersteunen bij de geloofsopvoeding. Hartelijk dank!

17-10 Landelijke collecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)
In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee de oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven.
Uw gift voor deze projecten in Kameroen is zeer welkom.

24-10 Collecte voor stichting Timon
Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. We richten ons al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.
De motivatie en inspiratie is gebaseerd op de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit.

24-10 Avondmaalscollecte voor Stichting Commissie d’r Bie
Commissie d’r Bie is ontstaan, doordat enkele ouders van een kind met een functiebeperking opmerkten dat er voor hun kinderen geen vrijetijdsactiviteiten georganiseerd werden. De naam, commissie d’r Bie is gekozen omdat deze kinderen niet langs de zijlijn moeten blijven staan, maar er echt bij horen door mee te kunnen doen met activiteiten. Erbij zijn, of op z’n Cadzands, d’r Bie.!
Het zwemmen, sporten, paardrijden en de muzieklessen worden gegeven door enthousiaste professionele krachten. De vriendenkring en voetbal door enthousiaste vrijwilligers. Voor alle activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd, maar die is niet kostendekkend. Dankzij giften, het organiseren van de collecte van het fonds verstandelijk gehandicapten, waarvan de helft van de opbrengst voor de commissie is, kan de commissie financieel rondkomen. Commissie d’r Bie ontvangt geen subsidies, daarom is uw gift hard nodig om de doelgroep d’r Bie te laten horen.

31-10 Geen diaconale collecte, alleen de dankdagcollecte voor het op alle vlakken in stand houden van onze eigen kerkelijk gemeente.

Rekeningnummer diaconie: NL65 ABNA 0454 3147 01.

Namens het college van diakenen, Arnold Scheele

 

 


Taken van het College van Diakenen

In overeenstemming met Ordinantie 11, artikel 3, lid 4 a t/m f is de taak van het college van diakenen als volgt.

 • het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door het meewerken aan de totstandkoming van:

              I.    het beleidsplan,

             II.    de diaconale begroting,

            III.    de diaconale jaarrekening,

            IV.   het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de
                   gemeente;

 • het beheren van de goederen van de diaconie;
 • het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
 • het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;
 •  het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal terrein werkzaam zijn;
 •  het beheren van verzekeringspolissen.


Het dienstwerk van het College van Diakenen

In ordinantie 3 artikel 11 is het dienstwerk van de diakenen als volgt omschreven:

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd:

 • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
 • de dienst aan de Tafel van de Heer;
 • het mede voorbereiden van de voorbeden;
 • het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
 • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
 • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
 • het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
 • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

De leden van het College van Diakenen

De leden van het College van Diakenen
Momenteel bestaat het college uit vier diakenen.
De administratie wordt verzorgd door een administrateur.

Het IBAN-bankrekeningnummer van de Diaconie is:
NL65 ABNA 0454 3147 01.

terug