Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

Het College van Diakenen

De diakenen vormen tezamen het College van Diakenen.

Uitleg bij de diaconale collecten in oktober 2023

Zondag 1 oktober
In de gezamenlijke dienst in Nieuwvliet wordt gecollecteerd voor Zorginstelling Juutsom. Zorginstelling Juutsom en Zorgboerderij Jodi Sintepier bieden al jaren lang mensen met een verstandelijke beperking en/of gedragsstoornis een zinvolle dagbesteding en een goede opvang. Helaas heeft Jodi moeten besluiten de zorgactiviteiten in Nieuwvliet te beëindigen per juni 2023. Juutsom wil er aan meewerken dat de zorg voor ‘de doelgroep Jodi’ ook in de regio mogelijk blijft. Stichting Klara, een vriendenstichting van Juutsom, en de Stichting Vrienden van Jodi Sintepier proberen daaraan een financiële bijdrage te leveren en vragen daarbij uw steun.

Zondag 8 oktober
is er een regionale dienst in Biervliet, daarvan is de collecte nog niet bekend.

Zondag 15 oktober
Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen richt zich op kinderen van 4 t/m 18 jaar uit gezinnen met geldzorgen in de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hun missie is dat elk kind mee kan doen. Zij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen. Het kan hier gaan om een fiets, een computer, zwem-  of muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging.

Zondag 22 oktober
In de lokale kerkgemeenschappen op Papoea nemen veel vrouwen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in actie (Werelddiaconaat) ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van deze vrouwen met diaconale of maatschappelijke training. Ook kunnen ze een alfabetisering cursus, naailes of een cursus over gezonde voeding volgen.
De avondmaalscollecte is voor de kliniek in King’ori in Tanzania.

Zondag 29 oktober
In de dienst in Sluis is de collecte voor Kerk in Actie (Zending). Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. Jeannet Bierman, uitgezonden door Kerk in Actie, onderzoekt met haar studenten wat er leeft in kerk en samenleving. Zij biedt toerusting aan deze toekomstige predikanten bij de pastorale en diaconale taken in de gemeente. 

In Oostburg is er de dankdagcollecte voor het College van Kerkrentmeesters. 

U kunt deze doelen steunen door uw gift in de collectezak in de kerk te doen. Het is ook mogelijk uw gift over te maken naar de diaconie, het rekeningnummer van de diaconie is: NL65 ABNA 0454 3147 01.
Als u het voor een specifiek doel wil bestemmen, dient u dat doel, of datum, bij het overmaken te vermelden, anders wordt uw bijdrage verdeeld over de hiervoor genoemde collecten.

Namens het college van diakenen, Rachel Scheele


Bedankje KNRM


Via de mail ontvingen we onderstaand bericht:
“Namens de KNRM en in het bijzonder het KNRM-station Cadzand bedanken wij u voor de financiële donatie die wij enige tijd geleden van u mochten ontvangen.

Ons station kan deze schenking goed gebruiken aangezien wij een ongesubsidieerde organisatie zijn. Mede op deze wijze kunnen wij het station in stand houden en ons werk, het redden en helpen van mens en dier op zee en binnenwater, blijven uitvoeren. 

Nogmaals onze hartelijke dank. 

Hoogachtend,
Namens de bemanningsleden en de plaatselijke commissie van het KNRM-station Cadzand, De secretaris, mr. P.T.G. Claeijs”.


UITNODIGING: 18 oktober 2023 van 14:30 – 19:00 uur

In oktober 1944 waren er aan het einde van de tweede wereldoorlog in West Zeeuws-Vlaanderen zware gevechten om het gebied te bevrijden met als gevolg dat soms bijna hele dorpen verwoest werden.
Met de operatie ‘Switchback’ lukte het uiteindelijk met name de Canadezen om het gebied via een omweg te bevrijden.
De binnenkort te wandelen bevrijdingsmars volgt hun route.
In Oostburg is een naar de operatie genoemd oorlogsmuseum.

De diaconie van PG ‘De Westhoek’ nodigt u uit om in het museum rond te kijken naar alles wat vanuit die tijd verzameld is en er daarbij bij stil te staan dat de vrijheid veel gekost heeft maar ook heel veel waard is.
Zeker met een oorlog die vlak bij ons plaatsvindt is dat op zijn plaats.

Omdat het goed is om voorafgaand aan maar ook zeker na het bezoek aan het museum er met elkaar over te kunnen praten is rond het bezoek een klein programma gemaakt.

14:30  Iedereen welkom in het Kerkcentrum voor een bakje koffie en ..

15:00  Vertrek, zo mogelijk te voet, naar het museum in de Oudestad.

           (Bent u moeilijk ter been dan wordt in vervoer voorzien voor u.)

17:00  Terugkomst in het Kerkcentrum.

           Napraten onder het genot van een natje en een droogje.

18:00  Afsluitende broodmaaltijd.

19:00  Einde van het programma.

Om e.e.a. goed te organiseren vragen we u om u minimaal één week van te voren (voor 11 oktober) op te geven bij de diaconie. Voor het museumbezoek en/of de broodmaaltijd.
(één van beiden mag ook)
Opgave kan via één van de diakenen of met de bijlage bij dit kerkblad per e-mail: diaconie@pgdewesthoeksluis.nl

 

 


Taken van het College van Diakenen

In overeenstemming met Ordinantie 11, artikel 3, lid 4 a t/m f is de taak van het college van diakenen als volgt.

 • het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door het meewerken aan de totstandkoming van:

              I.    het beleidsplan,

             II.    de diaconale begroting,

            III.    de diaconale jaarrekening,

            IV.   het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de
                   gemeente;

 • het beheren van de goederen van de diaconie;
 • het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
 • het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;
 •  het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal terrein werkzaam zijn;
 •  het beheren van verzekeringspolissen.


Het dienstwerk van het College van Diakenen

In ordinantie 3 artikel 11 is het dienstwerk van de diakenen als volgt omschreven:

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd:

 • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
 • de dienst aan de Tafel van de Heer;
 • het mede voorbereiden van de voorbeden;
 • het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
 • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
 • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
 • het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
 • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

De leden van het College van Diakenen

De leden van het College van Diakenen
Momenteel bestaat het college uit vier diakenen.
De administratie wordt verzorgd door een administrateur.

Het IBAN-bankrekeningnummer van de Diaconie is:
NL65 ABNA 0454 3147 01.

terug