Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

Het College van Diakenen

De diakenen vormen tezamen het College van Diakenen.

Taken van het College van Diakenen

In overeenstemming met Ordinantie 11, artikel 3, lid 4 a t/m f is de taak van het college van diakenen als volgt.

 • het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door het meewerken aan de totstandkoming van:

              I.    het beleidsplan,

             II.    de diaconale begroting,

             III.    de diaconale jaarrekening,

            IV.    het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente;

 • het beheren van de goederen van de diaconie;

 • het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbeleid;

 • het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;

 •  het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal terrein werkzaam zijn;

 •  het beheren van verzekeringspolissen.

 

Het dienstwerk van het College van Diakenen

In ordinantie 3 artikel 11 is het dienstwerk van de diakenen als volgt omschreven:

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd:

 • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
 • de dienst aan de Tafel van de Heer;
 • het mede voorbereiden van de voorbeden;
 • het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
 • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
 • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
 • het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
 • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

De leden van het College van Diakenen.

De samenstelling van het college van diakenen is op het ogenblik als volgt:

Naam Adres tel. nummer e-mailadres Functie
Tanny Boone-Westerweele van Ostadestraat 49 0117-453434 jwboone@zeelandnet.nl voorzitter
Jolanda Bos-Fassaert Jupiter 42 0117-452264 jmjefas@gmail.com diaken
Arnold Scheele De Blikken 6 0117-452583 slmn@zeelandnet.nl diaken
Ilona Pijpelink Christoffelstraat 11, Zuidzande 0117-720230 jipie@zeelandnet.nl diaken

Administrateur van de diaconie is Dhr H. Verhage, Kreeft 12,   4501 HV Oostburg, tel: 0117-453 690      E-mail: hverha@zeelandnet.nl   IBAN: NL65ABNA0454314701

terug