Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

OVERWEGING

‘Hij ALTIJD MAAR LEVEN OM TE DRAGEN…’
Gevraagd naar zijn favoriete poezie, noemde oud- topvoetballer Marco van Basten ooit de tekst van een gedichtje, dat zijn moeder hem ooit had geleerd:
‘Niet klagen, maar dragen
en bidden om kracht.’

Het gedichtje hielp hem verder. Het weerhield hem van klaaglijkheid. Het wees hem op de mogelijkheid van het gebed.
Het moedigde hem aan om te dragen, wat (en wie!) we moeten dragen en verdragen in het leven.
Moet je altijd dragen? Kun je dat? Hoeveel draagkracht heb je?
In de maand augustus lazen we in de erediensten, waarin ik voorging, gedeelten uit het boek Prediker.
Er is heel veel te zeggen over dit wonderlijke boek, waarin de Prediker al onze menselijke zingeving op de hak neemt.
Dat doe ik hier nu niet. Wel wijs ik op de tekst van het vierde vers van lied 720, een lied bij het boek Prediker, dat we iedere zondag zongen:

‘Altijd maar leven om te dragen
en nooit meer worden als een kind,
altijd jezelf maar overvragen,
ook dit is najagen van wind.’

De dichter van dit vers, Rene van Loenen, ontkent met de Prediker, dat alleen maar dragen en jezelf overvragen zin zou geven aan je leven.
Het is nodig om tenminste af en toe weer kind te kunnen worden, je geliefd kind van God en door Hem gekend te mogen weten. Hij vervolgt:

‘Geniet het leven als een gave.
Geen mens weet wat Hij morgen vindt,
dus werp je brood uit op het water
en let niet altijd op de wind’.
 

AvH

 

TOELICHTING BIJ DE EREDIENSTEN EN VIERINGEN

We komen nog samen in het kerkgebouw aan de Molenberg. Wanneer er geen complicaties bij de herinrichting optreden, kunnen we naar verwachting in het najaar de heringerichte kerk aan het Kerkplein betrekken.
Op 2 september as. gaat collega ds. Jielis Ende voor. Mooi, dat hij zich weer bereid heeft verklaard. Er worden gaven ingezameld voor Missionair Werk & Kerkgroei en het plaatselijke kerkenwerk.

Op zondag 9 september as. houden we de Startzondag. Het thema luidt: ‘Op weg’. Verschillende commissies en geledingen worden gevraagd om in puntige presentaties hun plannen voor het komende seizoen kenbaar te maken rondom een korte overweging. Het zangkoor Grenzeloos ondersteunt de gemeentezang. Na de koffie in het Kerkcentrum sluiten we om ongeveer twaalf uur af met soep en een broodje.

Op zondag 16 september as. is er een regionale viering in de Grote Kerk in Groede, waarin ds. Derk Blom voorgaat. De werkgroep Veelkleurig Vieren moet de dienst nog voorbereiden.

Op zondag 23 september as. is er een dienst van Schrift en Tafel. De Evangelielezing voor deze zondag is Mc. 9: 30 t/ m 37. Er worden gaven gevraagd voor Stichting Timon, de zorgboerderij Jodi Sintepier en het plaatselijke kerkenwerk.

Op zondag 30 september as. is er een jeugddienst m. m. v. de leiding en kinderen van de nevendienst. Deze moet nog worden voorbereid. Wel is alvast duidelijk, dat de Notenkrakers, het pupillenorkest van Excelsior, medewerking zal verlenen.

Kom zingen, bidden, gaven delen, je laten aanspreken vanuit ‘de woorden die geschreven staan’, de stilte zoeken, elkaar ontmoeten, God ontmoeten!

AvH

GEMEENTE BIJ DE TIJD
 
Het is vandaag woensdag 22 augustus.
Morgenavond komt NONA, bestaande uit Caroline, Iris, Karin, Matthijs en Pauline met hun begeleiders Arnold, Carmen, Lydia en Renata terug uit Tanzania, ongetwijfeld met een schat aan verhalen. We krijgen er vast meer over te horen. Vandaag zijn ze nog in King ‘Ori. Daarheen gaat volgend najaar een reis, waaraan u ook zou kunnen deelnemen. Elders leest u er meer over. En in de komende editie volgt nog meer informatie.

Omzien naar…
Dhr. H. Ruitenberg (De Stelle, afdeling Klaverblad) gaat een traject met lichte bestralingen in het ziekenhuis in Gent in ter bestrijding van de keelkanker, die zich bij hem openbaarde.
Ook mw. G.C. de Ridder-Eeckloo (Schorpioen 44) heeft een traject met bestralingen voor de boeg, maar dan in het ziekenhuis van Vlissingen. Op de bestralingen volgt een operatie.
Mw. J.M.J.E. Bos-Fassaert (Jupiter 42) was enkele weken opgenomen in het ziekenhuis te Knokke. Zij heeft hierna ontheffing uit het ambt van diaken gevraagd aan de kerkenraad. De kerkenraad heeft haar ontheffing verleend. Aan Jolanda past onze erkentelijkheid en dank voor haar betrokkenheid op het hart van het Evangelie en de gelovige toewijding en hartelijke inzet, waarmee ze het ambt heeft vervuld.
Dhr. A. Brasser (Sluissedijk 1. Zuidzande) verblijft na een ziekenhuisopname in Terneuzen in het Antonius Ziekenhuis op afdeling 4.
Dhr. J.P. Basting (Strengweg 3a, Retranchement) verbleef gedurende twee weken in het ziekenhuis te Knokke. Hij is inmiddels alweer geruime tijd thuis.
Dhr. P.J. Simpelaar (Langestraat 30) was vanwege een lichte beroerte in het ZorgSaam Ziekenhuis te Terneuzen opgenomen. Hij kreeg er ook een pacemaker.
Dhr. A. Jansen (Jupiter 46) onderging in het AZ St. Jan te Brugge een operatieve ingreep aan de voet, waarvan hij thuis herstelt.
Mw. M. M. den Arend- Kloosterman (Taurus 4) kreeg een nieuwe knie en revalideert thuis.
Mw. C. de Gardeijn-van Houte (Dorpsstraat 18, Zuidzande) onderging eveneens een operatie aan de knie en revalideert ook nog thuis.
Dhr. D.A. Dekker (Bakkersstraat 61) verbleef kort in het ziekenhuis: het vergaat hem inmiddels weer beter.
Mw. M. J. Verplanke-Dierckx (Schouwburgstraat 36) is na een periode in het Antonius Ziekenhuis op afdeling 4 al weer geruime tijd thuis.
Voorts noem ik de naam van Emin Tagirov. Hij verblijft nu twintig jaar in Nederland. Hij kreeg door een nogal absurde reden geen verblijfsvergunning, terwijl zijn moeder en broer die wel kregen. Nog steeds laten de autoriteiten hem bungelen!…

In memoriam: Suzanna Neeltje Vermaire-Janssen
Suzanna Neeltje - roepnaam: Suus- Vermaire-Janssen overleed op donderdag 14 juli jl. in een hospice in Spijkenisse. Ze werd er gedurende de laatste weken van haar leven verzorgd, nadat ze eerder al enkele maanden in verzorgingshuis Emmaüs te IJzendijke had doorgebracht. Het hospice was een goede plek voor haar. Haar beide dochters woonden er in de buurt en konden haar er met andere familieleden gemakkelijk bezoeken. Suus Vermaire is tachtig jaar oud geworden.
Suus Vermaire was een geboren Oostburgse. Ze groeide op aan de Noordwal in een gezin met een oudere zus. Na haar schooltijd werkte ze op de administratie van snoepjesfabriek Verduijn. Al op jonge leeftijd trouwde ze met Jan Marinus Vermaire, die toen bij de marechaussee werkte. Het stel ging in Terneuzen wonen en kwam in 1963 terug naar Oostburg met twee dochters: Wilna en Jeanette. In Oostburg werd zoon Hans geboren. Vanaf 1973 woonde het gezin aan de Veerhoeklaan, totdat de kinderen uitvlogen. Sinds 2008 woonde Suus Vermaire alleen in het huis, dat haar zo dierbaar was geworden. Haar echtgenoot overleed toen. Ze gaf aan hem erg te missen. Toch leek ze zich goed te redden. Ze stelde zich open naar de buitenwereld, leefde mee met de vrouwengroep ‘Samen sterk’, werd een frequente(re) kerkganger, en bleef geïnteresseerd in ontwikkelingen op allerlei vlak. Tijdens mijn laatste bezoek aan haar in het hospice uitte ze nog heel sterk haar interesses.
In haar geloof zocht Suus Vermaire het licht, de aanraking, de streling van God, het waaien van de Geest. In verband hiermee zongen we in de dienst van Woord en gebed, voorafgaande aan crematie op donderdag 21 juni jl. te Terneuzen het lied uit de Doopsgezinde traditie ‘Ik voel de winden Gods vandaag’. De dienst, waarin ds. Marijn Vermet en ondergetekende voorgingen, werd gehouden in het kerkgebouw aan De Molenberg en ging uit van de Doopsgezinde Gemeente te Aardenburg, waarvan Suus ‘vriend’ was en de Protestantse Gemeente de Brug, waarbij ze als belijdend lid was ingeschreven.
Dat de gedachtenis van Suus Vermaire Wilna met Peter en Jeanette met Eric met hun gezinnen en Hans met Suzette tot zegen zij!

In memoriam: Christiana Bertha Prosper de Visser-de Deijne
Tweeëneenhalf jaar geleden openbaarde zich de ziekte, die Christiane de Visser uiteindelijk sloopte. Aanvankelijk leek herstel mogelijk. Toen dat niet meer het geval was, bleef haar toestand lange tijd redelijk stabiel. Tenslotte trad er een stroomversnelling op. Ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Daar ontving ze tegenstrijdige berichten over haar toestand.  De laatste berichten waren ronduit slecht. Op vrijdagavond 27 juli is ze thuis ingeslapen.
Christiane de Visser werd op 13 april 1948 geboren op een boerderij in de gemeente Maldegem in een groot katholiek gezin. In de cultuur, waarin ze opgroeide, zat doorleren na de lagere school er voor haar als meisje niet in. Ze kreeg werk op een nonnenschool en daarna in een jutezakkenfabriek. Op 28 april 1978 trad ze in het huwelijk met Piet de Visser. Het pasgetrouwde stel ging in Axel wonen, dicht bij het werk van Piet bij de Yara. Al snel verhuisden ze naar Waterlandkerkje. Daar werd dochter Evelien geboren. Zo’ n tien jaar later trok het gezin nog verder in westelijke richting naar Oostburg. Eerst namen ze er hun intrek in een woning aan de Pallas. Daarna betrokken ze de huidige woning aan de Grote Beer.
Gedurende haar huwelijksjaren vond Christiane de basis van haar leven thuis, al werkte ze ook wel buitenshuis. Ze hield van ‘het eenvoudige leven’. Ze hoefde geen verre reizen te maken. Ze hoefde niet naar de andere kant van de heuvels, waar het gras altijd groener zou zijn… Liever werkte ze in de tuin, wandelde ze, of fietste ze op haar racefiets of mountainbike en maakte dan onderweg, op pleisterplaatsen, een praatje. Na de geboorte van haar kleinkinderen Sem en Marit, paste ze graag op. In dit alles vond ze, met de hem kenmerkende bescheidenheid, Piet aan haar zijde. Samen leidden ze een tevreden bestaan.
Op 2 augustus namen we met velen in het crematorium te Terneuzen afscheid van Christiane de Visser. Ze blijft leven in de harten van haar dierbaren. Maar waar blijft ze, wanneer die harten ophouden met kloppen? Dan is er nog Gods liefde, die in Jezus Christus tot ons is gekomen en waarvan volgens Paulus niets ons kan scheiden (Rom. 8: 39). Moge dat met name Piet en Evelien met haar gezin tot troost zijn.

Vorming en toerusting
Komend seizoen is er weer een keur aan vormings- en toerustingsactiviteiten. Onderlinge ontmoeting is hierbij van belang. Vaak is er een pastorale insteek. Binnenkort verschijnt een boekje met het oecumenische aanbod door de pastores in regionaal verband. Als alles volgens plan verloopt, is het beschikbaar op de Startzondag op 9 september as. Ik wijs alvast op twee activiteiten, die op korte termijn van start gaan:

· BREEDUIT GELOVEN
In de afgelopen periode namen we vanuit PG De Brug in een aantal bijeenkomsten met een veelkleurig groepje gemeenteleden de Apostolische Geloofsbelijdenis door. Deze belijdenis groeide uit de dooppraktijk en kreeg al in de vierde eeuw na Christus ongeveer de huidige vorm. Zij wordt ook wel ‘de belijdenis van de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen’ genoemd.
Tijdens de bijeenkomsten kwamen we uit bij de bronnen van het christelijk geloof.  Daar ontdekten we, hoeveel even diepgeworteld als sprankelend geloof er uit opwelt en hoe dit samenhangt met cruciale vragen van het menselijke bestaan. Hierbij werden we uitgedaagd om na te denken over ons persoonlijke geloof, elkaar er respectvol op te bevragen en aan te scherpen.
Bij voldoende aanmeldingen (pakweg zes) wil ik graag de exercitie met een nieuwe groep belangstellenden herhalen.

Begeleiding en opgave bij: ds. Aart van Houweling (tel. 0117 852 402, avanhvdm@zeelandnet.nl)
Startdata: 11 oktober, 8 november, 6 december (volgende data in overleg)
Tijdstip: 10.30 (ontvangst met koffie) - 11.45 uur
Plaats: Kerkcentrum, Kerkplein 2, Oostburg

· OP VERHAAL KOMEN…
Sinds twee seizoenen houden we ons in Oostburg in een los-vaste groep deelnemers bezig met contextueel bijbellezen. Dit is een interactieve manier van bijbellezen, die haar oorsprong heeft in boerengemeenschappen en sloppenwijken van Latijns- Amerika. Kenmerkend voor deze manier van bijbellezen is, dat de inbreng van iedere deelnemer evenveel waard is. Er is geen leraar. Je leert met en van elkaar.
Als voorwaarde geldt, dat de deelnemers elkaar willen ontmoeten. De tafels gaan aan de kant. We nemen plaats in een open kring. Na de koffie/ thee volgt er een kort liturgisch moment. Daarna zetten we drie stappen:

- Bij de eerste stap vragen we ons (aan de hand van een of meer vragen) af: in wat voor wereld leven we en wat krijgen we er van mee?
- Bij de tweede stap lezen we een gedeelte uit de Bijbel. We proberen scherp te krijgen, waar het om gaat, en wat voor licht dat werpt op ons leven.
- Bij de derde stap stellen we onszelf de vraag: hoe verder?

Wilt u/ jij ook eens deelnemen!? Van harte welkom! Opgave vooraf is niet nodig, wel gewenst.
Begeleiding: ds. Aart van Houweling
Data: de maandagen 24 september, 29 oktober, 26 november, 28 januari, 25 februari, 25 maart
Tijdstip: 20.00 uur (ontvangst met koffie) - 21.45 uur
Plaats: Kerkcentrum, Kerkplein 2, Oostburg

Groet
Tot 11 juni as. ben ik met vakantie. Aansluitend hoop ik naast de andere werkzaamheden weer eens een slag te kunnen maken met de resterende kennismakingsbezoeken.
Hartelijke groet vanuit de Christoffelstraat 7 in Zuidzande, in Christus verbonden,

ds. Aart van Houweling