Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

OVERWEGING

GOED NIEUWS VOOR DE ARMEN 

Komende zondag 27 januari is er in de Open Haven een oecumenische viering in het kader van de gebedsweek voor de eenheid. We zullen dan vrij gebruik maken van een liturgie, die is voorbereid door Indonesische christenen. In een begeleidende uitgave worden er voor elke dag twee lezingen aangereikt. Voor donderdag
24 januari zijn dat Amos 8: 4-8 en Lucas 4:16-21. Er wordt een overweging bij gegeven, die duidelijk maakt hoe actueel voornoemde teksten zijn. De overweging luidt als volgt:

De profeet Amos heeft kritiek op handelaren die de armen bedriegen en uitbuiten om de hoogste winst te behalen. God
hoort het geschreeuw van slachtoffers van onrecht en laat hen nooit in de steek. Wij leven in een geglobaliseerde wereld waar marginalisatie, uitbuiting en onrecht hoogtij vieren. De kloof tussen rijk en arm wordt groter. Economische prestaties
bepalen de relaties tussen volken, naties en buurten.
Daardoor zijn er vaak spanningen en conflicten tussen mensen. Het is moeilijk vrede te bereiken als gerechtigheid ontbreekt.

Alle christenen delen in de profetische missie van Jezus om het goede nieuws te verkondigen aan armen en zwakken in zowel woord als daad. Wanneer wij deze missie erkennen, komt de Geest van de HEER ook op ons en geeft ons kracht ons in te zetten voor gerechtigheid. Onze waardigheid als christen roept ons op zo te spreken en te handelen, dat de door Jezus geproclameerde woorden uit de boekrol van Jesaja iedere dag vervuld worden bij de mensen om ons heen.

AvH

 

TOELICHTING BIJ DE EREDIENSTEN EN VIERINGEN

We komen samen in De Open Haven.
Zondag 3 februari is het de zondag van het Werelddiaconaat. Over de inhoud van de dienst kan ik nog geen bijzonderheden doorgeven. De voorbereiding is nog niet gestart. Wel is bekend, dat Gijs Kamphuis (zang) en Hanneke Terreehorst (piano) een muzikale bijdrage zullen leveren. Er worden -hoe kan het op deze zondag anders?- gaven gevraagd voor Kerk in Actie (Werelddiaconaat) en het plaatselijk kerkenwerk.

Op zondag 10 februari zou de eerste van een reeks themadiensten met veel inbreng van subgroepen binnen de gemeente -in principe onder meer telkens die van de tieners- en van buiten de gemeente plaatsvinden, maar deze dienst krijgt een andere invulling. Er moet nog wat worden geschaafd aan de opzet van de themadiensten. Er zal daarom naar een andere invulling worden gezocht. Er worden collecten gehouden voor JOP, het jeugdwerk van de PKN, en voor het plaatselijk kerkenwerk.

Op zondag 17 februari gaat mw. van de Rest-Werner voor. Er vindt een inzameling plaats voor Kerk in Actie (Noodhulp) en voor het plaatselijke kerkenwerk.

Op zondag 24 februari houden we een dienst van Schrift en Tafel. In de overweging zal mogelijk worden ingegaan op het verschil tussen relieken, waarin mensen zich verbinden met dierbaren en heiligen -de wereld is er vol van- en van de sacramenten doop en avondmaal. Er worden gaven gevraagd voor het werk van de PKN (Missionair werk en Kerkgroei). Overigens, in het Catharijne Convent te Utrecht is er momenteel nog een mooie tentoonstelling over relieken.

AvH

GEMEENTE BIJ DE TIJD

Het is vandaag woensdag 23 februari.
Ik kom zojuist van een bijeenkomst voor agrariërs en allen, die de landbouw ter harte gaan in het dorpshuis van Nieuwvliet, die uitging van de Hervormde Gemeente Nieuwvliet met ondersteuning door de ZLTO. Thema was: het welbevinden van agrariërs en hen, die in de agrarische sector werkzaam zijn. Meteen bij aanvang werd al duidelijk, dat het welbevinden zeker niet altijd optimaal is. Leo Dekker, voorzitter van de regionale afdeling van de ZLTO, stelde, dat op nogal wat agrarische bedrijven recent de afweging moest worden gemaakt: betalen we de kunstmest of de bakker? Een jonge collega van hem wees erop, dat het ‘stiller’ is in de bedrijfsvoering - ik begreep, dat hij bedoelde: eenzamer. Tegelijk ontkwam ik niet aan de indruk, dat veel boeren hun werk met hart en ziel doen en de grote uiterst waardevolle opdracht om rentmeester te zijn serieus willen nemen, maar zich daarbij beperkt zien worden door tal van regelgeving en de macht van de grote supermarktketens, die de voedselprijzen in de concurrentieslag zoveel bepalen. Wat meer maatschappelijke waardering voor het agrarische ambacht zou wellicht op haar plaats zijn, maar dat geldt ook wel voor meer ambachten…

Omzien naar…
Dhr. A. Geldof (Poolster 12) was korte tijd opgenomen te Goes in het ziekenhuis en verblijft nu tijdelijk in De Blauwe Hoeve (Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst).
Dhr. H. Bekooij (Frederik Hendrikstraat 18) is gestart met chemokuren.
Na een ziekenhuisopname in Knokke is mw. E. Willemsen-Dieleman (Schouwburgstraat 8) opgenomen in Bachten Dieke (Koninginnelaan 2, 4532 BP Terneuzen).
Dhr. A. Brasser (Sluissedijk 1, Zuidzande) verblijft in De stelle op afdeling Klaverblad.
Mw. M.H. Cauwels-Risseeuw (Ledelplein 13) verblijft in verzorgingshuis De Nieuwe Haven, De Ruijterstraat 2, 4671 AW Dinteloord.
Mw. A. Willemsen-Geensen (Bredestraat 24) brak haar schouder en heup, werd geopereerd in het ZorgSaam Ziekenhuis te Terneuzen, verbleef op afdeling 4 in het Antonius Ziekenhuis voor revalidatie, en is weer thuis.
Dhr. P.D. de Visser (Grote Beer 113) moest een operatieve ingreep in het ziekenhuis Maria Middelares te Gent ondergaan en is al weer geruime tijd thuis. 
Mw. A. Poldervaart-Rienks (Zuidwal 12) verbleef kort in het ziekenhuis te Tilburg en is eveneens al weer geruime tijd thuis.

In memoriam: Adriaan Meesen
Op zaterdagavond 5 januari jl. overleed op negenentachtig- jarige leeftijd in verzorgingshuis Emmaüs te IJzendijke: Adriaan Meesen. Hij had juist zijn persoonlijk begeleidster, de beste wensen voor het zojuist begonnen jaar 2019 meegegeven, toen hij, op de rand van het bed gezeten, onwel werd en wegviel uit het leven. Al was hij qua gezondheid de laatste maanden van zijn leven sterk achteruitgegaan, zijn dood kwam onverwacht.
Adrie Meesen werd geboren 21 juni 1929 als het op een na jongste kind in een groot gezin in de Gouden Polder bij Waterlandkerkje. Zoals ik hem leerde kennen, was hij een plezierige, vrolijk ogende, heldere, op de ander gerichte, tegemoetkomende, humoristische man, met liefde voor het leven op aarde, de natuur in het algemeen en het hem omringende leven in het bijzonder. Maar ook was hij iemand, die niet te koop liep met wat er innerlijk in hem omging: een binnenvetter.
Dat er zaken waren, die Adrie Meesen moeilijk heeft kunnen rijmen, teleurstelden, of pijn deden, is eigenlijk wel zeker.  Als puber zag hij met zijn broer gebeuren, hoe zijn vader, nota bene twee dagen voor de bevrijding, werd getroffen door een granaatscherf van de Canadezen. Het maakte diepe indruk op hem. In 1929 vertrok hij als soldaat naar Indonesië. Over de reis er heen en weer terug vertelde hij graag. Maar wat hij in Indonesië had meegemaakt, hield hij vooral voor zich. Op zijn drieënvijftigste moest hij stoppen met werken. Zijn gezondheid liet het niet langer toe. Wat deed het met hem? De laatste periode van zijn leven bracht hij met zijn vrouw Katrien door in Emmaüs in IJzendijke. Hoe ervoer hij het, dat Katrien en hij, die zoveel jaren als complementair stel door het leven waren gegaan, daar nu noodgedwongen op verschillende afdelingen waren opgenomen? 
Het neemt niet weg, dat de laatste woorden, die Adrie Meesen uitsprak- ’Met de beste wensen’- zeer innemend waren. Zijn laatste woorden getuigden van betrokkenheid op de ander; van dat, wat de kerk genade en vrede noemt. 
Ik moet bij de laatste woorden van Adrie Meesen denken aan woorden van Jezus. Hij spreekt ze volgens het getuigenis van de evangelist Johannes na Zijn opstanding uit de dood tot Zijn leerlingen: het tot drie maal toe herhaalde ‘Ik wens jullie vrede’ (Joh. 20: 19v) Ging Adrie heen, door ons ‘de beste wensen’ mee te geven, Jezus komt als de levende Heer met ‘de beste wensen’ tot zijn leerlingen, en in hen tot ons. Opvallend: bij beiden geen spoor van verbittering…
Adrie Meesen werd op 12 januari jl. gecremeerd te Terneuzen na een afscheidsplechtigheid in de aula aldaar. Zijn vrouw Katrien en de kinderen Lia, Marjolein en Ad met hun gezinnen sterkte in het gemis toegewenst!

Groet
Met een hartelijke groet vanuit de Christoffelstraat in Zuidzande, in Christus verbonden,
ds. Aart van Houweling