Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

OVERWEGING 

WERKLIEDEN, GEEN BOUWMEESTERS…
Bij de wisseling van de ambtsdragers, zoals deze op 21 januari jl. in onze kerkelijke gemeente plaatsvond, dringt zich de vraag op: wie zijn we als ambtsdragers? wie zijn we als gemeente van Jezus Christus?

De grootse, in 1980 vermoorde en in 2015 door paus Franciscus zaligverklaarde aartsbisschop van El Salvador, Oscar Romero, die bekend werd als ‘bisschop van de armen’, zet aan tot bescheidenheid. Hij schreef in een tekst, die me werd aangereikt door mijn rooms-katholieke collega Ignace Dhert:

‘Het helpt om af en toe een stap terug te doen en een beetje afstand te nemen. Het Koninkrijk overstijgt niet alleen onze krachten, maar ook onze blik. In ons leven voltooien we maar een fractie van het schitterende plan van God. Niets van wat we doen, is volledig, wat een andere manier is om te zeggen, dat het Koninkrijk ons altijd zal overstijgen… 

Waarom zijn we er dan? Om zaden te planten, die op een dag zullen groeien. Om water te geven aan wat al geplant is, wetende dat daar de toekomst begint. Om funderingen te gieten, waarop kan worden gebouwd. Om te zorgen voor gist, die alles zal doen rijzen, veel beter dan dat wij dat zouden kunnen…  

Misschien zien we zelfs nooit het eindresultaat, maar dat is het verschil tussen een bouwmeester en een werkman. Wij zijn werklieden, geen bouwmeesters. Wij zijn dienaren, niet de Messias. Wij zijn profeten van een toekomst, die niet van ons is’. 

AvH

 

TOELICHTING BIJ DE EREDIENSTEN EN VIERINGEN

Op zondag 28 januari as. gaat oud- predikant ds. Flip Beukenhorst voor. Te gast is dan Hanna Wapenaar, die namens de classis Zeeuws- Vlaanderen is uitgezonden naar Zuid- Afrika, waar ze nu nog werkte werkt aan het Ujamaa Centre. Binnenkort gaat ze in Amsterdam als straatpastor aan het werk. In verband met haar aanwezigheid is de werelddiaconaatszondag een week naar voren gehaald.  Er wordt gecollecteerd voor de Stichting Lepra Bestrijding en het plaatselijke kerkenwerk.
Op zondag 4 februari as. is er een dienst van Woord, lied, gebeden en gave. Medewerking wordt verleend door het koor grenzeloos o. l. v. Aureel Heirman. Het thema van de dienst luidt: ‘Een nieuw lied’. Deze lezingen zijn: Ps. 98 en Openbaring 5: 6 t/ m 10. We zullen veel zingen: glorialiederen, liederen van geloof en hoop, gebedsliederen. En Grenzeloos zal met ons zingen. Er is een korte overweging. De inzameling van de gaven komt ten goede aan Kerk in Actie (Werelddiaconaat) en aan het plaatselijke kerkenwerk. 
Op zondag 11 februari gaat ds. Wim van den Hoek voor.  Er worden deze zondag gaven gevraagd voor Jota en voor het plaatselijke kerkenwerk.
Op woensdag 14 februari is er een oecumenische Aswoensdagviering in de Eligius- kerk, die om 19.00 uur aanvangt.
Zondag 18 februari is de eerste zondag van de veertigdagentijd. We maken dan een begin met het project voor eredienst en kindernevendienst, getiteld: ‘Ik zorg voor jou’. We volgen Jezus op Zijn weg van lijden, kruis en opstanding. Het Evangeliegedeelte voor deze zondag is Marcus 1: 12 t/ m 15.  Er wordt gecollecteerd voor het Nederlands Bijbelgenootschap en het plaatselijke kerkenwerk.
Zondag 25 februari is de tweede zondag van de veertigdagentijd. Het Evangeliegedeelte van deze zondag is Marcus 9: 2 t/ m 10. Er worden gaven gevraagd voor Huisomroep Radio Delta en het plaatselijke kerkenwerk. 
Tenslotte wijs ik op de oecumenische avondgebeden in de veertigdagentijd, die op 21 en 28 februari as. en op 7, 14 en 21 maart as. worden gehouden in de Eligius- kerk. De aanvang is steeds om 19.00 uur. Elders leest u meer over zowel de avondgebeden als de Aswoensdagviering.
AvH

GEMEENTE BIJ DE TIJD

Het is vandaag dinsdag 16 januari 2018.
We hebben in onze kerkelijke gemeente een drukke tijd achter de rug. Er waren veel activiteiten. Ik noem, afgezien van de erediensten, vieringen en vergaderingen ondermeer: de thema- avond over de vraag ‘Wat is goede zorg (rondom het levenseinde)?’, de kerstviering van de vrouwenvereniging ‘Samen sterk’, het kerstspel door de kinderen van de nevendienst op Kerstochtend, de Top 2000- viering, de lopende catechesegroepen, de sessies contextueel Bijbellezen onder het motto ‘Dicht bij jezelf, dicht bij het Verhaal’. Ondertussen werkt de herinrichtingscommissie gestaag door, al laat zich geen ijzer met handen breken. En het College van Kerkrentmeesters bereidt de ‘Actie Kerkbalans’ voor: een actie, die voor het functioneren van onze kerkelijke gemeente van groot belang is. Er is bij een nog steeds zeer lage rentestand (meer) ‘levend geld’ nodig. Vermogen kan hiertoe vanwege het door de landelijke kerk voorgeschreven beleid niet ( of in elk geval nauwelijks) worden verzilverd en ingezet.  Van enkele van de genoemde activiteiten leest u hieronder een impressie.
We mogen God danken voor en ons gelukkig prijzen met drie nieuwe ambtsdragers. Ze gaan met hun specifieke kwaliteiten- in de gemeente van de Heer spreken we over ‘gaven’- binnen de kerkenraad de vacatures vervullen, die ontstaan, doordat Ad Stoffels als jeugdouderling en Tanny Boone als diaken en voorzitter van het College van Diakenen, die beiden veel bijdragen hebben geleverd, terugtreden. Komende zondag 21 januari worden twee van de nieuwe ambtsdragers in het ambt bevestigd: Jacco Basting als jeugdouderling en Boudewijn Albers als diaken. Janneke Ende, de derde nieuwe ambtsdrager, zal binnenkort op een nog nader te bepalen zondag als diaken worden bevestigd. Met de nieuwe ambtsdragers is de kerkenraad voltallig en ook ‘een mooi stel’!

Omzien naar…
Mw. S. N. Vermaire-Janssen (Veerhoeklaan 10) verblijft in IJzendijke op kamer 203, nadat ze in het ZorgSaam Ziekenhuis was opgenomen. Ze sterkt er aan.
Mw. J. J. Brasser-Houdersteijn (Sluissedijk 1, Zuidzande) was eveneens opgenomen te Terneuzen. Ze verblijf inmiddels geruime tijd in het Antonius Ziekenhuis op afdeling 4. 
Mw. H. van Gelder-de Vries (Prins W.- Alexanderstraat 10, Cadzand) onderging een schouderoperatie en herstelt nog in Coensdieke te Aardenburg (eerste verdieping, kamer 1).
Mw. C. B. P. de Visser-de Deijne (Grote Beer 113) was opgenomen in het ZorgSaam Ziekenhuis te Terneuzen. Momenteel gaat het naar omstandigheden betrekkelijk goed met haar.
Dhr. W. C. C. Jansen (Poolster 77) onderging een operatie in het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Hij is weer thuis.
Mw. P. Simpelaar-Visser (Langestraat 30) is een traject met chemokuren ingegaan.
Mw. K. P. Meesen-Huigh (eerder Ledelplein 18/304) woont nu verzorgingshuis Emmaus in IJzendijke (afdeling Molenberg, kamer 6). Haar echtgenoot dhr. A. Meesen heeft daar nu ook een vertrek op kamer 211. Ze zien elkaar er regelmatig, maar verdrietig is, dat ze niet bij elkaar kunnen wonen. 
Ons bereikte het bericht, dat op 5 januari jl. dhr. Jacobus van Houte, die woonde op Grote Beer 8/011 is overleden. Hij is negentig jaar oud geworden. Medeleven gaat uit naar zijn echtgenote mw. C. J. Van Houte-Masclee en de andere nabestaanden.   

In memoriam: Helena Janna Scheele-Quaak
Op 1 december jl. overleed in het ZorgSaam Ziekenhuis te Terneuzen: Helena Janna Scheele- Quaak. Ze was op zondag 19 november naar het Zorgzaam Ziekenhuis in Terneuzen gebracht. Aanvankelijk leek de reden van de opname niet al te zorgwekkend, maar ze kreeg er een hartstilstand, moest worden gereanimeerd en werd gedurende tien dagen in slaap gehouden. Ze ontwaakte, er was contact, maar niet lang daarna stierf ze op zesentachtigjarige leeftijd. 
Heleen Scheele werd op 15 mei 1931 geboren te Hoofdplaat. Al heel vroeg in haar leven verhuisde ze naar IJzendijke. Daar groeide ze op in een boerengezin met vier kinderen. Ze trouwde er met Dirk Scheele met wie ze eerst naar Schoondijke verhuisde en later ging wonen op een boerderij bij IJzendijke. Ze kregen drie zoons. Nog met haar echtgenoot, die haar een kleine twintig jaar geleden ontviel, verhuisde ze naar Oostburg. De laatste jaren woonde ze er aan de Grote Beer. 
Heleen Scheele werd op 8 december jl. gecremeerd te Terneuzen na een dienst van Woord en gebed in familiekring. Familielid ds. Vrouwkje Dees ging hierin voor. Ze typeerde haar tante als iemand, die ‘die in het volle leven stond’ en haalde haar herkenbaar naar voren als iemand, die erg hield van gezelligheid; wier leven was gekleurd door het boerenbestaan; en die kon genieten van wat groeit en bloeit, behalve van ‘vuulte’.
Bij het afscheid werd Psalm 8 gelezen. Daarmee werd recht gedaan aan het gegeven, dat Heleen Scheele inhoud ontleende aan het christelijk geloof, waarmee ze, zoals het in de overweging werd verwoord, het leven aankon, omdat het haar grond onder de voeten gaf, en het goede deed zoeken. 
De zoons Sjaak, Adri en Jan met hun gezinnen, haar verdere familie onder wie haar broer Martien, en ook haar partner Izaak Verplanke wensen we sterkte toe in het gemis.

In memoriam: Johannes Lourens van Gelder
Op 17 december jl. overleed op achtenzeventigjarige leeftijd zijn kamer in Coensdieke te Aardenburg: Johannes Lourens van Gelder. De dood had zich, na een lang proces van verzwakking, kort van tevoren aangekondigd.
Joop van Gelder werd op 24 april 1939 geboren in de stad Groningen. Hij was de oudste in een gezin met vijf kinderen, maar heeft aan dit gegeven nooit enig recht kunnen ontlenen. Hem werd geregeld zijn plaats gewezen. Zijn jeugd was niet gemakkelijk. Er vielen nogal wat schaduwen.
Toen hij veertig was, trouwde hij met Hennie de Vries. Ze hadden elkaar tijdens autorijles leren kennen. Het leven werd nu lichter. Met zijn van nature vrolijke aard werkte Joop van Gelder met groot plezier op een boomkwekerij. Hij werd lid van een koor en zong erin als eerste tenor. En hij vermaakte zich met de buurtjongeren.  
Drieëntwintig jaar geleden kwamen Joop en Hennie van Gelder naar Cadzand, waar ze meerdere keren op vakantie waren geweest. Ze wilden een nieuwe start in hun leven maken. Ze kregen werk bij Dethon. In Cadzand wisselden licht en donker elkaar af. Soms waren Joop en Hennie elkaar kwijt, maar toch vonden ze elkaar dan weer. Ze omringden zich met beesten: honden, katten, parkieten, papegaaien.
Ongeveer negen jaar geleden werd er Alzheimer bij Joop geconstateerd. Vijf jaar geleden was het niet meer verantwoord, dat hij nog langer thuis was. Hij moest worden opgenomen in De Stelle, en daarna in Coens Dieke. Eerst kwam hij nog thuis. Na verloop van tijd was dat niet meer mogelijk. 
Joop van Gelder putte troost, kracht en vreugde uit zijn geloof. Muzikaal als hij was, beleefde hij het vooral in het lied. Hij zong graag uit de bundel van Johannes de Heer, waarmee hij vertrouwd was geraakt, toen hij zich in een periode van zijn leven had aangesloten bij de Zevendedags Adventisten. De kerkrentmeesters brachten daarom het orgeltje, waarop hij altijd thuis had gespeeld naar zijn kamer.  Wanneer ik hem daar met Hennie bezocht, zongen we ‘De HEER is mijn herder’.   
Joop van Gelder werd op vrijdag 22 december begraven te Cadzand na een dienst van Woord en gebed in het kerkgebouw aan de Molenberg. Dat Hennie gesterkt mag worden met kracht uit de bron, waaruit Joop putte!

Catechesegespreksgroep voor jongeren van achttien jaar en ouder
Binnenkort start de catechesegroep voor jongeren van achttien jaar en ouder. De groep zal door ondergetekende worden begeleid. 
Tenzij blijkt, dat er zich een ander tijdstip beter voor leent, komen we samen op vrijdagavond van 20.15- 21.15 uur in het Kerk Centrum, of een andere, af te spreken plaats. We beginnen met koffie/ thee. De eerste tien minuten praten we bij en stemmen we af. Daarna gaan we aan de slag. We hebben het over ons- specifiek: jouw- leven. We doen dat in verband met het geloof van de kerk ‘van alle eeuwen, tijden en plaatsen’, zoals verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis. Dat geloof laat er een bijzonder en bevrijdend licht op vallen. Vind je je in deze belijdenis, dan kun je overwegen om aansluitend op het programma Openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Het programmavoorstel is het volgende:
26 januari: Je leert kritisch te zijn, maar kun je ook geloven? Zo ja, waarin, of in wie?
‘Ik geloof in…’

9 februari: Waaraan denk je bij God?
‘… God, de Vader, de Almachtige’…

23 februari: In wat voor wereld leef je?
‘… Schepper van de hemel en de aarde…’

9 maart: Van wie ben je er een? 
‘… en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria…’

23 maart: Genieten tot je erbij neervalt?
‘… Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood…’

13 april: Dood is dood?
... op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel….

27 april: Voor wie leef je?
‘… zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden’…

11 mei: Gaat er ooit echt iets veranderen?
‘…  Ik geloof in een heilige, katholieke kerk, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees, en het eeuwige leven.’
Een aantal jongeren is uitgenodigd voor deelname. Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar ben je wel geïnteresseerd, neem dan contact op met ondergetekende (avanhvdm@zeelandnet.nl).

Afscheid nemen
Na de vanuit de parochie H. Andreas, de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, en PG De Brug georganiseerde thema-avond in het Ledeltheater op 28 november jl. was er op 16 januari jl. een avond gepland over verschillende visies op leven en dood.
Inmiddels is er een ander spoor getrokken. In het oecumenisch overleg van pastores in West Zeeuws-Vlaanderen, waarin voornoemde parochie en beide protestantse gemeenten participeren, is overeengekomen om in plaats van de avond op 16 januari een forum- avond over ‘Afscheid nemen’ te organiseren. Er zal worden ingegaan op het bespreekbaar maken van de diepste wensen van de overledene, de persoonlijke verlangens van de familie, de rol van de omringende geloofs- en levensgemeenschap, etc. Bij voorbaat kan worden gesteld, dat er zal worden aangedrongen op een open communicatie. Voorkomen moet worden, dat deze pas na het overlijden op gang komt.
De avond moet nog worden voorbereid. T.z.t. volgt er een aanbod. 

De Burght
Op 1 december jl. van het afgelopen jaar zou er ’s middags een pastoraal moment plaatsvinden in De Burght. Door een uitnodiging, die geen uitnodiging was (mijn fout, excuses), is het niet doorgegaan.
Op 21 december jl. was er een oecumenische viering in De Burght gepland, waarin Nico Peterse en ondergetekende zouden voorgaan. Ook deze is niet doorgegaan, omdat er terzelfder tijd een kerstdiner in de recreatiezaal, die daardoor niet ter beschikking stond, was geprogrammeerd.
We komen erop terug, in welk verband ook. 

Winter
We schrijven 11 december 2017. Het wintert stevig. De sneeuw komt met bakken uit de hemel. De weerprofeten menen ’s lands bevolking te moeten verbieden om naar buiten te gaan. Ze geven ‘code rood’ af. Er wordt braaf naar hen geluisterd. Nederlanders vormen een verstandig, oplettend, maar ook wel erg voorzichtig geworden volkje. Bijna niemand waagt zich naar buiten. Tal van vergaderingen en repetities worden afgeblazen. Wat een invloed hebben die weerprofeten.
Deze avond staat er weer een sessie contextueel Bijbellezen onder het motto ‘Dicht bij jezelf, dicht bij het Verhaal’ in Jota gepland. De telefoon gaat. Medebegeleider Jan Idema uit Breskens aan de lijn. Moet het wel door gaan? Is dat het wel het geval, dan kan er op hem niet worden gerekend. Hij is van openbaar vervoer afhankelijk en er rijden vanwege de sneeuw geen bussen. Wat nu? Enkele deelnemers aan eerdere sessies hebben ook al aangegeven deze keer niet te kunnen komen. Maar we zijn net goed op stoom en ik heb ook voor deze keer nogal wat voorbereidingen getroffen. Ik bied daarom aan om Jan en met hem twee andere deelnemers uit Breskens, voor wie Oostburg ook niet bereikbaar is, op te halen. Dan zijn er tenminste enkelen en kunnen we het door laten gaan.
Vanuit Breskens komt groen licht. Ik stap in mijn auto en vertrek naar het voormalige vissersdorp. Bij het instappen komt er een lading verse sneeuw vanaf het dak van de auto mee naar binnen. De zitting van de stoel naast die, waarop ik plaatsneem, wordt eronder bedolven. Dat wordt straks een hele natte bedoening. Hoe het ook zij, ik zit droog en moet niet zeuren, want er zitten daar mensen te wachten.
Voorzichtig geworden door de onheilsboodschappen van de weerprofeten, neem ik zeer ruim de tijd voor de rit. Dat blijkt helemaal niet nodig. De wegen zijn verrassend goed berijdbaar. Dik binnen het kwartier ben ik vanuit Zuidzande in Breskens. Met een auto vol contextuele Bijbellezers rijd ik terug. De stoel naast die van de chauffeur is in Breskens door een van de voornoemden inmiddels afgedekt met karton. Dat zou moeten beschermen tegen de natte koude. Maar het karton lekt door. Resultaat: een mede-inzittende met een doorweekte broek. Het mag de pret niet drukken. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat die er juist door wordt verhoogd. Toffe gasten, die Bressiaanders!
Bij Jota aangekomen, stappen mijn medepassagiers uit. Ik ga naar het nabijgelegen Kerkcentrum. Daar moet ik nog even wat teksten kopiëren en een flap-over ophalen. Medebegeleider Jan zal ondertussen de deur openen en met zijn twee dorpsgenoten de ruimte in gereedheid brengen.
Een minuut of tien later begeef ik me opnieuw naar Jota. Vreemd, alles is er nog donker. Voor het gebouw ontwaar ik een aantal schimmige figuren. Wat moeten die daar? Ze bereiden toch geen kraak voor?! Naderbij gekomen, herken ik de medepassagiers van zoeven. Ze bevinden zich inmiddels in het gezelschap van enkele andere contextuele Bijbellezers. Die zijn per taxi aangevoerd, hebben zich als kameraad Pjotr uit Siberië op snowboots en getooid met berenmuts gemeld, of zijn op andere minder conventionele wijze gearriveerd. Waarom zitten ze niet behaaglijk binnen? 
Er blijkt een probleem met het slot te zijn. Het laat zich niet meteen oplossen. Dan maar via een andere deur naar binnen. Maar daar hebben we geen sleutel van. Oemoemenoe?! Er wordt een vrijwilliger van Jota gebeld. Die kan een sleutel leveren. Omdat ik de enige ben, die per auto, is gearriveerd, word ik aangewezen om naar haar toe te rijden. Of ik dan gelijk de meest onderkoelden kan meenemen om, op de droge achterbank gezeten, weer op temperatuur te komen? Ja, hoor, natuurlijk. De verkleumden hijsen zich naar binnen. De verwarming gaat omhoog. De ruiten beslaan.  Vegen, boenen… Hopla, daar gaan we weer. 
Onderweg passeren we het Ledeltheater. We komen er in een file terecht.  Een file?!... Het blijkt, dat de gevierde Maikel Harte een voorstelling geeft. Zijn wij dan niet de enigen, die zich niet hebben willen laten gezeggen door de weerprofeten? Inderdaad, we zijn niet de enigen. Terwijl het gros der bewoners van ons zo ‘waanzinnig gave land’ (Rutte) de instructies heeft gevolgd, hebben alle burgerlijk ongehoorzamen zich kennelijk in het Zeeuws-Vlaamse Oostburg verzameld - Oostburg als het Gallische dorpje in de boeken van Asterix. 
Het duurt even, maar we weten de vrijwilliger te bereiken. Die geeft ons de sleutel mee, maar kan het niet laten ons een ernstig, hartgrondig, met diep gefronst gelaat uitgesproken: ‘Voorzichtig doen, hoor!’, toe te voegen. Uiteraard waarderen we het welgemeende medeleven.
Nadat we opnieuw de file bij het Ledeltheater zijn gepasseerd, nu in tegenovergestelde richting, bereiken we andermaal Jota. Daar steken we de sleutel meteen in het slot, draaien de verwarming, die op 13 graden staat, omhoog, zetten koffie en thee, en brengen de ruimte alsnog snel in gereedheid. We beginnen, met de berenmutsen af, maar de jassen nog aan, meer dan een kwartier later dan gepland in een geïmproviseerde setting. Ik stoot onhandig de brandende Paaskaars om - mijn m.i. zeer toonbare, goed zittende broek onder het kaarsvet; die kan hierna de voddenmand in… Enfin, we raken toch nog snel thuis en op temperatuur. Wat volgt, is een uitermate hartverwarmende sessie contextueel Bijbellezen. Enkele woorden van Jezus (Lucas 15: 8 en 9) zijn genoeg om ons te bemoedigen en ertoe te bewegen om bij alle onheilsprofetieën, die over ons worden uitgestort, niet bij de pakken te gaan neerzitten en verantwoordelijkheid voor de toekomst te willen nemen! Daar hebben we de weerprofeten voor getrotseerd. Het was het dubbel en dwars waard!
Na afloop brengen we de ruimte terug in de oorspronkelijke staat. We sluiten het gebouw af en brengen de sleutel terug bij de bezitter. Die neemt hem opgelucht in ontvangst. Onderweg hebben we geconstateerd, dat de ongehoorzamen, die het Ledeltheater aandeden, zich huiswaarts hebben begeven. Hopelijk hebben ook zij een mooie avond gehad, al waren zij dan geplaatst in de toeschouwerrol (waarom is deze rol zo gewild?). Ik breng de Bressiaanders terug naar huis. ‘Code rood’ geldt nog. De rit verloopt opnieuw voorspoedig.
Thuisgekomen na een inspirerend avondje, vraag ik me af, waar mijn tas met daarin mijn Bijbel, agenda en meerdere andere, bepaald niet onbelangrijke attributen, waaronder mijn beurs met toebehoren, is gebleven. Die staat nog in Jota…
Voor geïnteresseerden in contextueel Bijbellezen: Opgave vooraf is niet nodig. We vormen iedere keer een open kring. Wie zo maar eens aan wil schuiven, is van harte welkom.
Komende keren: 19 februari, 19 maart, 23 april, 29 mei van 20.00-21.45 uur (koffie klaar om 19.45 uur)
Plaats: Jota, Raadhuisplein 4, Oostburg
Nadere informatie: Aart van Houweling (avanhvdm@zeelandnet.nl, tel. 0117 852402) en Jan Idema (jlideq@gmail.com, tel. 0117 309980.

Top 2000-viering
Het is 29 december 2017. Om 6.30 uur ’s ochtends wordt de dan zojuist ontwaakte Eelco Basting geïnterviewd op Radio Zeeland. Hij is als een van de organisatoren van de door PG De Brug georganiseerde en door de classis Zeeuws-Vlaanderen mede gesponsorde Top 2000-viering uitgeroepen tot ‘Zeeuw van de dag’. Eelco zal deze dag meerdere keren op de radio zijn te horen. ’Cool’ als hij is, redt hij zich er prima mee.
’s Avonds stroomt het Zwin College vol voor de Top 2000-viering. Vol? Nee, er blijven plaatsen onbezet. Jammer, maar een kniesoor, die erop let, want al meteen vanaf het begin komt er een stoot energie los. De zaal laadt zich met intensiteit, zowel op muzikaal als inhoudelijk vlak, en ook in de interactie tussen de zo verschillende muzikanten. We mogen er allemaal zijn. Het is een feest, een ‘butterfly ball’. Zo is het samenleven bedoeld. 
Nona & Co praten de avond vlot en met vaart aan elkaar. Nona presenteert het project, waarvoor geld wordt ingezameld. Naast de mooie bijdragen van de andere ‘lijstduwers’, is die van lange, grote Kees een ontroerende. Karin en Liliane zingen op aanstekelijke wijze ‘Alle kleuren van de regenboog’ en krijgen de zaal helemaal mee. Leden van de ‘Happy Band’ excelleren.  De geboren entertainer Vincent speelt op mondharmonica een even swingende als originele versie van ‘Ring of firevan Johnny Cash. Bridget soleert met zachte, passende stem op Hallelujahvan Leonard Cohen en Elvira doet hetzelfde ook nog dansend op ‘Harder dan ik hebben kan’ van BLØF.  De Imaginary Band’ dient een aantal vette nummers smaakvol op en speelt de pannen van het dak. Gijs en Annemarie brengen het duetje uit Shiny happy peoplevan REM op een manier, dat iedereen er heel erg blij van wordt. De leden van het ‘Top 2000 koor’ zingen alsof hun leven ervan afhangt. Pianiste Romy geeft hun bijdragen een mooi, breekbaar, zacht extra. De band en het koor brengen met hart en ziel een uitermate krachtige uitvoering van Joe Cockers With a little help from my friends’.  Arnold, Leen, Sandra en verschillende anderen verrichten achter de coulissen veel stuttend werk. Bij de nummers klinken teksten, er worden vragen in gesteld over geloof en leven, er wordt door schijn en holle gewichtigheid heen geprikt, er wordt verwezen naar het bevrijdend Evangelie van Jezus Christus, dat waarschijnlijk ongemerkt niet alleen een boodschap blijft, maar voor even werkelijkheid wordt.  RTV Scheldemond blijft filmen en filmen. Beseft de cameraman, wat hij filmt?
De voorbereidingen hebben veel tijd genomen. Volgend jaar weer? Als het aan mij ligt…   

Groet
De beste wensen voor komend jaar. Leef, ook al pakken zich donkere wolken samen, vol verwachting! Met woorden van de profeet Jesaja bij (Jesaja 40: 10, 11), zoals gemeentelid en liefhebber en kenner van de streektaal Daan Dekker (Bakkersstraat) ze weergaf in een eigen vertaling:

         ‘Kiek hoed, den Jeêre za komm’n
         As un herder zurgt ie voo de kudde:
         de lammers bringt Ie bie mukaore,
         draog ze in zien schwot,
         zurgzaam haot Ie voo de moederschaop’n uut’.

Hartelijke groet vanuit de Christoffelstraat 7 in Zuidzande, in Christus verbonden, ds. Aart van Houweling