Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

OVERWEGING 

‘IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST’
Met een bont groepje gemeenteleden nemen we al geruime tijd de Apostolische Geloofsbelijdenis, die ook wel ‘de belijdenis van de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen’ wordt genoemd, door. We ervaren het als zeer inspirerend te mogen ontdekken, dat de oude woorden geen dode letter zijn, maar dat er een zeer rijk en krachtig, levend geloof in meekomt. Dit daagt ons uit om ons eigen geloof in het heden te vormen en articuleren.
In de genoemde belijdenis begint het derde deel (na ‘Ik geloof in God, de Vader…’, en ‘in Jezus Christus’) met de zinssnede ‘Ik geloof in de Heilige Geest’.   Van Ruler, een gezaghebbend theoloog binnen het Nederlandse protestantisme van de vorige eeuw, omschrijft de Heilige Geest als God, ‘zoals Hij bij ons inwoont’. Hij spitst dat op drie punten toe:

1.    Het gaat ‘over God zelf. Over de hele God. Die woont in ons in. Dat geeft aan dit stukje van de belijdenis zoiets kolossaals’.

2.   Het gaat om een ‘inwoning. God woont bij ons in. Wij zijn onszelf en God is zichzelf. Zoals alle inwoning met veel ruzie en strijd gepaard gaat, zo ook deze. De bijbel noemt dat de strijd van de Geest (met een grote G) met het vlees’.
De term ‘vlees’ staat in de bijbel voor de mens, die zich probeert te probeert te handhaven in zijn vergankelijkheid en sterfelijkheid.

3.   Wanneer het gaat over de ‘inwoning’ wordt niet zo zeer gewezen naar ons diepste innerlijk, maar vooral naar ‘het lichaam’: ‘De Geest woont in de kerk als het lichaam van Christus. Onze eigen lichamen zijn ook een tempel van de Heilige Geest. Men kan ook denken aan de lichamen van de volkeren op aarde en hun cultuurgemenebesten. Ook daarin heeft de Heilige Geest zich woning gemaakt.’  

                                                                                                                                                      AvH

 

TOELICHTING BIJ DE EREDIENSTEN EN VIERINGEN

We komen nog samen in het kerkgebouw aan de Molenberg.
Op zondag 6 mei as. gaat mw. Reijnhoudt voor. Er worden gaven gevraagd voor Missionair Werk en Kerkgroei van de PKN en het plaatselijk kerkenwerk.
Op Hemelvaartsdag 10 mei as. is er een regionale viering in Aardenburg, waarin ds. Edward van der Kaaij voorgaat.
Op zondag 13 mei as., de zgn. ‘Wezenzondag’, is er een dienst van Schrift en Tafel. We groeten elkaar, voordat we in de kring brood en wijn delen, weer met de vrede van Christus, waarin we allen zijn opgenomen. Er wordt gecollecteerd voor de diaconie, voor de woonvorm van Emergis aan de Gratemastraat en voor het plaatselijke kerkenwerk. 
Op zondag 20 mei as., is het Pinksteren. We vieren het in een oecumenische dienst in de Eligiuskerk. Elders in dit blad leest u er meer over.
Op zondag 27 mei as. gaat ds. Wim van den Hoek uit Breskens voor. Gaven worden ingezameld voor Jantje Beton en het plaatselijke kerkenwerk.
Op zondag 29 april as., de vijfde zondag van Pasen, wordt Gen. 6: 5 t/m 22 als oudtestamentische lezing aangereikt, zowel via het rooster van Kind en Zondag als het Oecumenisch Leesrooster. De inzameling komt de Stichting 4 mei Oostburg ten goede en ook het plaatselijk kerkenwerk.

AvH

GEMEENTE BIJ DE TIJD
 
Het is vandaag woensdag 25 april 2018.
Zondag jl. was er een vanuit en met de Jeugdkerk voorbereide, bijzondere jeugddienst met heel veel interactie. Niet, dat er in andere diensten geen interactie is- een eredienst is een zeer interactief gebeuren, ook al wordt dat niet door ieder zo beleefd-, maar deze keer was de interactie, denk ik, voor iedereen merkbaar, voelbaar en zichtbaar. Het is een uitdaging om de erediensten zo vorm te geven, dat de interactie door ieder kan worden beleefd. Dat vraagt inzet, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de dienst op zich. Daarbij kan het doel niet zijn, dat we er een happening op zich van maken. Uiteindelijk gaat het erom, dat God Zelf erin tot spreken komt. Of dat gebeurt, hebben wij niet in de hand. We kunnen er alleen maar de voorwaarden voor scheppen. Waar en wanneer dat gebeurt, komt het leven in een volkomen nieuw, bevrijdend licht te staan.           
De ontmoetingsbijeenkomsten, uitgaande van de kerkenraden van PG De Brug en PG Zuidwesthoek zijn van start gegaan. Het thema luidt: ‘de kerk van de toekomst’ (wat iets heel anders is dan ‘de toekomst van de kerk’. Het gaat erom, wat wezenlijk is voor de kerk met het oog op de toekomst en dus niet om giswerk. Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten geweest, bij mw. Betsie Huigh en bij dhr. en mw. Raymond en Marieke Tur. Het is verruimend om elkaar in wat groter kerkelijk verband te treffen. Er is openheid. Ook al komen we uit verschillende kerkelijke gemeenten, we blijken elkaar gemakkelijk te kunnen verstaan. De kerkenraden ontvangen aanbevelingen van de deelnemers. Ze hebben huiswerk voor de boeg.

Omzien naar…
Mw. M.J. Verplanke-Dierkx (Schouwburgstraat 36) ligt op het moment van schrijven in het ZorgSaam Ziekenhuis te Terneuzen. Ze kreeg er een nieuwe heup.
Dhr. H. Dekker (Grote Beer 8/035) was opgenomen in het Zorgzaam Ziekenhuis te Terneuzen op B2 en verblijft inmiddels op de seniorenkliniek, kamer 7, in het Antonius Ziekenhuis.
Dhr. H. Ruitenberg (Schouwburgstraat 30) verblijft in De Stelle op de afdeling Klaverblad. Daar is ook zijn echtgenote mw. G.C. Ruitenberg-Kooijmans opgenomen op de afdeling Klaproos. Op dezelfde afdeling is mw. N. de Koster-Wolfert (Grote Beer 63) opgenomen.  Eveneens in De Stelle verblijft mw. M. van Petegem-Visser (Slickenburghschans 206), maar dan op de afdeling Boterbloem.
Mw. S.N. Vermaire-Janssen (Veerhoeklaan 10) verblijft nog in Emmaus te IJzendijke op kamer 203. Mw. C. J. van Houte-Masclee (voorheen Grote Beer 8/011) is naar Emmaus verhuisd. Mw. H. van Gelder-de Vries (W. Alexanderstraat 10, Cadzand) is na een revalidatieperiode in Emmaus weer thuisgekomen.
Mw. M. C. Basting-Verplanke (Killedijk 5, Retranchement) revalideert voorlopig thuis na twee opeenvolgende knieoperaties.

In memoriam: Maria Catharina van Hoeve-de Molennaar
Op 29 maart jl. overleed Marie van Hoeve. Ze bereikte de leeftijd van negentig jaar. ‘Als je leven lijden wordt, is rusten goed’, stond er boven haar rouwbrief.  Je kunt je afvragen, wanneer leven onder de noemer lijden valt samen te vatten, maar dat leven en lijden met elkaar zijn verbonden, is een ervaringsgegeven. Marie van Hoeve was er mee bekend. Een gemakkelijk leven heeft ze niet gehad. 

Marie van Hoeve werd op 21 januari 1928 geboren in een gezin met drie kinderen op Stroopuit bij Aardenburg. Toen ze twaalf jaar oud was, brak de Tweede Wereldoorlog uit. Het gezin bivakkeerde lange tijd in een schuilkelder. Op haar negentiende trouwde ze met Abraham van Hoeve, op haar zesentwintigste was ze weduwe. Ze moest haar toen zesjarige zoon Jan alleen opvoeden en hen beiden in onderhoud voorzien. Op een uitkering kon ze aanvankelijk geen aanspraak maken.  Omstreeks de tijd, dat Jan het huis verliet, vond ze een partner in Cent de Blaeij uit Hoek, maar hij ontviel haar ook weer. Ze besloot naar Oostburg te komen. Van een uitgeweken Aerdenburgse kikker’, werd ze een ‘Woasburgse windvanger’, zij het nooit van harte.  Op 18 maart jl. werd ze getroffen door een hersenbloeding. Ze kon niet meer praten. Het moet vreselijk voor haar zijn geweest.
Marie van Hoeve moest zich uiten. Dat zat in haar natuur, maar het was zeker ook toe te schrijven aan haar levensloop. Meermalen werd ze gedwongen om zich bij het vinden van een nieuwe weg zich te verstaan met en af te stemmen op haar omgeving. In haar uitingen was ze bloemrijk, maar vanwege haar directheid werd ze niet altijd goed verstaan. Ze had dan de neiging om zich terug te trekken. Naar wie ze dat niet deed, was God. Naar Hem, de Ene, hield ze zich niet in. Ze zocht Hem in haar gebed. En ze vond in Hem een adres, waar ze altijd terecht kon met datgene, wat ze met geen ander mens kon delen.
Maria Catharina van Hoeve- de Molennaar werd op 6 april jl. begraven te Aardenburg na een dienst van Woord en gebed aan de Molenberg. Dat haar gedachtenis met name Jan met Christien en hun kinderen tot zegen zij.

In memoriam: Adriaan Jakob van der Lijke
Op zijn sterfdag op 6 april jl. werd het na een periode van donker en guur weer opeens prachtig weer. Alsof Adri van der Lijke er mee wilde zeggen, dat hij na een moeilijke periode op weg naar zijn levenseinde eindelijk rust had gevonden. Met deze troostvolle gedachte besloot neef Han een gedachtenis in de plechtigheid voorafgaande aan de crematie op 13 april jl. te Terneuzen.
Adriaan Jakob van der Lijke werd op 11 mei 1924 geboren te Sluis in een gezin met twee jongens.  Hij groeide op in Draaibrug, ging in Aardenburg naar school en volgde de HBS in Oostburg. In de Tweede Wereldoorlog dook hij onder om aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. In 1946 werd hij klerk in de gemeente Oostkapelle en al snel daarna ambtenaar in Oostburg. In 1949 trouwde hij met Cato Hoste. Het pasgetrouwde stel ging in de Bestevaerstraat wonen en later aan de Zuidzandsestraat. Na verloop van tijd werd Adri van der Lijke hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening. Hij vervulde die functie tot aan zijn pensioen. 
Adri van Lijke was een betrokken man. Weliswaar maakte hij keuzes in zijn betrokkenheid. En ook hield die niet in, dat hij zich snel vereenzelvigde met van alles en nog wat. Daarvoor was hij te veel een karakter op zich. Maar betrokken was hij. Zijn betrokkenheid kwam vooral tot uiting in zijn negenenzestig jaar durende huwelijk met Cato Hoste, en ook in de band, die hij met verdere familie had. In zijn werk toonde hij grote betrokkenheid. Lang bleef hij bezig met de verwerking van dingen, die hij erin had meegemaakt. Buiten zijn werk om toonde hij betrokkenheid o. m. bij wat groeit en bloeit, en bij politieke en economische thema’s. Vanuit de traditie, kende hij ook de betrokkenheid bij de Ene, al is die mogelijk bij hem door het moderne denken met zijn fixatie op het denkende ik afgenomen. En hoe het er precies in de laatste periode van zijn leven, waarin zijn geest verduisterde, was gesteld, laat zich moeilijk meer nagaan. Hoe het ook zij, in het geloof, dat Ene op hem betrokken is en blijft, zoals verwoord in de woorden van Mozes: ‘Van oudsher is God een schuilplaats. Zijn armen dagen u voor eeuwig’ (Deut. 33: 27a), namen we afscheid van Adri van der Lijke. Dat deze woorden met name zijn echtgenote Cato in het verdriet en gemis tot steun mogen zijn.

Gesprek
Ouder gemeentelid A klaagt tegen ouder gemeentelid B: ‘Die kerkbanken zijn zo hard. Ze zitten niet lekker’. Ouder gemeentelid B antwoordt: ‘Dan moet je wat vaker komen. Je went er snel aan!’.

Dicht bij jezelf, dicht bij het Verhaal’
Wie aan wil schuiven, is van harte welkom. We komen dit seizoen nog een keer samen op de maandag 18 juni (in plaats van op 29 mei) van 20.00 - 21. 45 uur (koffie klaar om 19.45 uur) in Jota. Nadere informatie: Aart van Houweling (avanhvdm@zeelandnet.nl, tel. 0117 852402) en Jan Idema (jlideq@gmail.com, tel. 0117 309980.

Vrijaf
Van 21 mei t/ m 10 juni heb ik een vroege zomervakantie. Mocht u dan een beroep op een dominee willen doen, neem contact op met onze scriba Ina Basting (tel. 455138, scriba@kerkpleinoostburg.org), of ouderling voor het pastoraat Eldi Risseeuw (tel. 452104, eldi.risseeuw@planet.nl).

Groet
Hartelijke groet vanuit de Christoffelstraat 7 in Zuidzande, in Christus verbonden,
                                                                                                      ds. Aart van Houweling