Protestantse Gemeente 'De Brug'

Oostburg

 

BELEIDSPLAN 2017 - 2020

 

 

Hoofdstukindeling:                                                                  pagina

 

1. Onze gemeente in haar omgeving                                      3 – 5

 

2. Waar staan we voor?                                                           6 - 7

 

3. Speerpunten voor de komende 4 jaar                               8

 

4. Tot opbouw van de gemeente

Consistorie

    4.1 eredienst                                                                        9 - 10
    4.2 pastoraat                                                                        11 - 12

    4.3 jeugd- en jongerenwerk                                                12 - 13

    4.4 vorming en toerusting                                                      14

    4.5 missionaire gemeente                                                   14 -15

    4.6 beleid ten aanzien van vrijwilligers                                15

5. Tot ondersteuning van de gemeente                                

College van kerkrentmeesters

5.1 eredienst                                                                                 16

5.2 vrijwilligers / personeelszaken                                         16 - 17

5.3 gebouwen                                                                               17

5.4 financiën                                                                             18 - 19

5.5 beheer en administratie                                                        20                   

6. Tot ondersteuning van de medemens                                

College van diakenen

    6.1 eredienst                                                                        12 - 22

    6.2 diaconale aandacht                                                       22 - 23

    6.3 vluchtelingen en asielzoekers                                          23

    6.4 toerusting / bewustwording                                         23 - 24

    6.5 ZWO                                                                                    24

    6.6 financiën en administratie                                            24 - 25

 

7. Regionale kerkelijke samenwerking                                              

7.1 regionale kerkelijke samenwerking                                    26

7.2 plaatselijke oecumene                                                       26 - 27

7.3 Jeugdraad                                                                               27

7.4 overige activiteiten                                                               28

 

8. Slotwoord                                                                                 29

             

 

HOOFDSTUK 1

 

Onze gemeente in haar omgeving

 

De grenzen van onze kerkelijke gemeente zijn vastgesteld door de classicale vergadering en worden gevormd door de grenzen van de voormalige burgerlijke gemeenten Oostburg en Zuidzande.

Doordat de voormalige Gereformeerde Kerk Oostburg een streekgemeente was telt de gemeente ook een aantal leden dat buiten deze kernen, maar wel in de burgerlijke gemeente Sluis woont en een enkeling daarbuiten tot over de grens in België toe.

De streek West Zeeuws-Vlaanderen behoort tot de krimpregio’s in Nederland. Het aantal inwoners neemt gestaag af. Omdat er weinig jonge mensen nieuw in de streek komen wonen vergrijst de bevolking.

 

Aantal inwoners van de gemeente Sluis (Bron Gemeente Sluis):

                                 totaal          20-              %     20 – 65       %      65+             %

2012                         23.883        4.466          19     13.678        57     5.739          24

2017                         23.639        4.283          18     13.075        55     6.281          27    

afname/toename        -244          -183          -1         -603        - 2        542            9

 

 

Aantal inwoners in percentages (Bron CBS):

over 2012                                                               over 2017

 

              Nederland gemeente Sluis            Nederland gemeente Sluis

20-                  23               19                                  23               18

20 – 65           61               57                                  59               55

65+                 16               24                                  18               27

 

             

Uit het leefbaarheidsonderzoek van Scoop (2008) blijkt dat de verwachting is dat in de kernen Oostburg en Zuidzande de bevolking tot 65 jaar in 2015 is afgenomen terwijl de leeftijdsgroep 65+ groter wordt.

 

Uit de Sociale Atlas Zeeland 2013 blijkt dat 22% van de bevolking van de gemeente Sluis van 16 jaar en ouder zich rekent tot de PKN:

 

Rooms Katholiek

27%

PKN

22%

Gereformeerd

1 %

Islam

0 %

Anders

7%

Geen

42 %

 

de globale telling van 31/12/2016 voor PKN de Brug is:

 

totaal aantal ingeschrevenen              :        ongeveer 800

totaal aantal doopleden                        :        ongeveer 330

totaal aantal belijdende leden             :        ongeveer 340

totaal aantal overig ingeschrevenen  :        ongeveer 130

 

Conclusies:

·        het aantal inwoners van de gemeente Sluis neemt af;

·        de vergrijzing in de gemeente Sluis neemt toe;

·        de vergrijzing bij PG De Brug neemt in versterkte mate toe;

·        22 % van de bevolking van de gemeente Sluis rekent zich tot de PKN.

 

 

HOOFDSTUK 2

 

Waar staan we voor?

Organisatorisch vormen de leden van onze gemeente de basis. Uit hun midden wordt een kerkenraad van mannen en vrouwen gevormd, die leiding geeft aan het leven van de gemeente. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is regionaal ingedeeld bij de Protestantse Classis Zeeuws Vlaanderen en de Werkgemeenschap West-Zeeuws Vlaanderen.

Als protestantse gemeente staan we voor wat we belijden, maar willen we vooral een open gemeente zijn, waarin ruimte is voor verschillende manieren van geloven en beleven. Omwille van die openheid, willen we ons niet exclusief verbinden tot één van de georganiseerde modaliteiten die er thans leven binnen de PKN, zoals de Confessionele Vereniging, de Gereformeerde Bond, het Evangelisch Werkverband of de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten. Als open gemeente voelen we ons thuis in de breedte van ons kerkverband.

De zondagse eredienst verloopt in principe volgens een liturgie, die gebaseerd is op het oecumenisch ordinarium en waarbij we vooral gebruik maken van het nieuwe Liedboek..

We staan open voor de eigen geloofsbeleving van jongeren: hun vragen, opmerkingen en kritiek. De kinderen en jongeren zijn niet zozeer de “kerk van morgen”, zij maken er nu al volop deel van uit. Daarom ook hebben wij ‘open avondmaal’: kinderen en jongeren zijn met hun ouders en na een voorbereiding welkom bij de Maaltijd van de Heer.

Wij zijn open naar andere geloofsgemeenschappen en wij willen openstaan voor contacten, waar mogelijk, met moslims en joden.

Open willen we als protestantse gemeente ook staan door naast het bevestigen van huwelijken ook ruimte te bieden voor het zegenen van andere levensverbintenissen.

We willen volop in de maatschappij staan, een plek van rust, bezinning en ontmoeting zijn, een plaats waar mensen bereid zijn om zich te laten raken door het Woord van God en het evangelie van Jezus Christus. We willen dicht bij mensen zijn die eenzaam leven. Ten dienste staan van mensen die dichtbij of ver weg, maar sociaal aan de rand staan.

 

De Protestantse Gemeente ‘De Brug’ te Oostburg wil een open gemeente zijn, die zich luisterend en leergierig laat inspireren door het Evangelie.
Als navolgers van Jezus Christus willen we samen zijn boodschap leven en uitdragen.

In onze protestantse gemeente willen we omzien naar elkaar en mogen oude en jonge mensen zich geborgen weten.
We willen ruimte bieden aan iedereen om op zijn of haar eigen wijze -met respect voor elkaars mening- Gods aanwezigheid te herkennen in prediking, gebeden en gezangen.

Als protestantse gemeente staan we midden in de samenleving om een brug te slaan naar mensen dichtbij en veraf, door te strijden tegen vele vormen van armoede en mensen hoop te geven in moeilijke omstandigheden.

 

 

HOOFDSTUK 3

 

Speerpunten voor de komende vier jaar

 

Naast het “gewone” kerkenwerk richt de aandacht van de kerkenraad zich in de komende vier jaar extra op een aantal punten:

*   samenhang in de gemeente;

*   pastoraat aan verschillende groepen (jongeren, jonge gezinnen en ouderen);

*   hoe bereiken we mensen, waarbij we zeker ook denken aan jongeren en gebruik van de moderne media;

*   hoe zetten we onze financiële middelen in, gekoppeld aan een gezond financieel beleid;

*   samenwerking in de regio, onder andere plaatselijke oecumene, Jota en regionale pkn gemeenten;

*   zoeken van geloofscommunicatie, zowel intern als extern.

 

 

HOOFDSTUK 4

 

Tot opbouw van de gemeente

Het consistorie: het werk van predikant en ouderlingen

 

4.1 De eredienst

 

Inleiding

In onze gemeente vieren we wekelijks samen de kerkdienst. Het samen zingen, bidden, geven en delen, vieren en luisteren naar de verkondiging vanuit Gods woord vinden we van groot belang voor het levend houden van ons geloof. De kerkdienst vormt zo het kruispunt van de gemeente waarop iedereen elkaar tegenkomt, waar iedereen op zijn of haar manier meezingt in het koor van mensen dat de eeuwen door Gods lof heeft gezongen.

 

Bestaand beleid

De zondagse eredienst is bij uitstek de plaats waar gemeenteleden elkaar ontmoeten. Ze ervaren daar verbondenheid en onderlinge betrokkenheid. Het wekelijks samen koffiedrinken en de ontmoeting na de dienst vinden wij in dit kader ook heel belangrijk. Voor diegenen die niet in staat zijn de diensten bij te wonen is er de mogelijkheid via luisterkastjes of via internet de diensten mee te maken. Ook de bewoners in de woonzorgcentra kunnen de diensten volgen.

 

In de verkondiging hechten wij veel belang aan de eigentijdse verstaanbaarheid van ons geloof. Belangrijk in een preek zijn: nadenken over wat geloven voor ons betekent, uitleg van de Bijbel, het ‘handen en voeten’ geven aan geloof, het leggen van de relatie tussen oude woorden en ons leven in de actualiteit van nu.

 

Voor de eredienst gebruiken we het kerkelijk jaar als uitgangspunt voor de kerkdiensten.

 

Als leesrooster volgen we in grote lijnen de lezingen die voorgesteld worden door ‘Kind op Zondag’: zo wordt de eenheid benadrukt tussen de eredienst en de kindernevendienst.

 

Voor de eredienst gebruiken wij een vaste orde van dienst, in principe de oecumenisch-protestantse liturgie.

Daarnaast is er de mogelijkheid een zogenaamde “vrije” liturgie te hanteren op basis van een aantal door de kerkenraad vastgestelde basiselementen.

 

De viering van de Tafel van de Heer (Avondmaal) staat in onze gemeente ‘open’ en ook kinderen zijn daarbij welkom, waarbij we willen nadenken over vormen, om de betekenis aan jongeren uit te leggen. Met ‘open’ bedoelen we dat welkom is: een ieder die gedoopt is en Jezus Christus als Heer en Heiland belijdt. Er zijn zeven vieringen per jaar. Een tafelviering vindt plaats op de Witte Donderdag.

 

Voor het tweede sacrament, de Doop, vermeldt de plaatselijke regeling dat bij de bediening van de doop van kinderen belijdende leden en doopleden de doopvragen kunnen beantwoorden. Wanneer een doopwens voor een kind wordt uitgesproken wordt door de predikant met de ouders een doopgesprek gevoerd.

 

Wil een volwassene gedoopt worden dan gaat daar een belijdeniscatechese aan vooraf die in principe wordt afgesloten met een doopgesprek met predikant en ouderling. De datum van de doopdienst wordt in overleg vastgesteld.

 

Voor de samenzang wordt in principe gebruik gemaakt van “Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk”, zoals gepresenteerd op 23 maart 2013, met de mogelijkheid om gebruik te maken van andere liedbundels. We willen zorg dragen voor een goede begeleiding van de gemeentezang. Regelmatig worden koren uitgenodigd en wordt ruimte geboden aan het muzikale talent van gemeenteleden. Daarbij gaat de aandacht uit naar alle groepen in onze gemeente, zowel jong als oud.

 

De kinderen van de kindernevendienst (basisschoolgroepen 1 t/m 7) en de jongeren van de jeugdkerk (kinderen van basisschoolgroep 8 en jongeren t/m 15 jaar) maken in principe iedere zondag het eerste deel van de eredienst mee en worden waar mogelijk bij bijzondere diensten betrokken. De kinderen van de kindernevendienst komen na de verkondiging terug in de kerk.

 

Twee maal per jaar worden bijzondere jeugddiensten gehouden: één voor kinderen van de kindernevendienst en één voor jongeren van de jeugdkerk. Dan is er nog de  zogenaamde overstapdienst, waarbij jongeren overstappen van de basis- naar de middelbare school, van de kindernevendienst naar de jeugdkerk en van de middelbare school naar een vervolgopleiding. Ook wordt er door de jongeren medewerking verleend aan de kerstochtenddienst.

Iedere zondag wordt in een van de kerkelijke gebouwen crèche gehouden.

 

Bij het ontvangen van een geboorteaankondiging meldt de kerkenraad dat via de afkondigingen.

Bij het ontvangen van een bericht van overlijden wordt ook dit via de mededelingen kenbaar gemaakt en wordt er de zondag na de uitvaartdienst een moment van gedachtenis gehouden.

 

Aandachtspunten voor de komende vier jaar

·        ontmoeting in de dienst en tijdens het koffiedrinken erna stimuleren;

·        in de eredienst zoeken naar eigentijdse vormen om het Evangelie te delen;

·        het gebruik van de beamer en andere media stimuleren;

·        aandacht voor de functionaliteit van ons vernieuwde kerkgebouw t.a.v. de eredienst.

 

4.2. Pastoraat

 

Inleiding

In algemene zin is pastoraat, het omzien naar elkaar in het licht van het Evangelie,  een zaak van de hele gemeente en van alle gemeenteleden. Dit omzien  kan op heel veel verschillende manieren gebeuren en om veel verschillende redenen.

In meer specifieke omstandigheden, zoals ziekte, crises en naderend sterven, is pastoraat vooral toevertrouwd aan de dominee, ouderlingen, en leden van de werkgroep pastoraat.

 

De organisatie en het toezicht op het pastoraat is de taak van het consistorie. Tot het consistorie behoren: de dominee, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de ouderling die deel uitmaakt van de werkgroep pastoraat, de jeugdouderling en de ouderling, die het ouderbezoek coördineert.

 

Bestaand beleid

In het bestaand beleid is er sinds kort een aantal wijzigingen aangebracht. Die zijn hieronder verwerkt.

 

Pastoraal bezoekwerk:

·        Wanneer bekend is, dat zich in het leven van een gemeentelid ( of eventueel ook niet- gemeentelid) bijzondere omstandigheden voordoen, zoekt de dominee of een ander lid van de werkgroep pastoraat contact met de desbetreffende. Daaruit volgend crisispastoraat en stervensbegeleiding komen in principe voor rekening van de dominee;

·        Wanneer bekend is, dat een gemeentelid in een ziekenhuis, verzorgingshuis of inrichting is opgenomen, brengt de dominee of een ander lid van de werkgroep pastoraat een bezoek en houdt contact met de desbetreffende om deze desgewenst verder bij te staan;

·        De werkgroep pastoraat bestaat uit de dominee, een ouderling voor pastoraat en daarnaast nog ongeveer vijf andere werkgroepleden, die geen ambtsdrager zijn. De werkgroep vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De leden brengen bezoeken aan hen die extra pastorale aandacht nodig zouden kunnen hebben.

·        De werkgroep pastoraat wordt ondersteund door zgn. ‘sensoren’. Deze sensoren hebben tot taak om de werkgroep te informeren, wanneer zij gemeenteleden signaleren, die extra pastorale aandacht nodig zouden kunnen hebben. De sensoren worden ondermeer gezocht op plaatsen, waar zich veel ouderen concentreren, binnen de vrouwenvereniging, onder de ouderenbezoekers, de bezoekers van nieuw- ingekomenen, en de lopers voor de Actie Kerkbalans.

De sensoren geven hun signalen door aan de predikant en/ of de ouderling, die deel uitmaakt van de werkgroep pastoraat, waarna er naar bevind van zaken wordt gehandeld.  

·        Nieuw-ingekomenen worden bezocht door een lid van een daartoe aangesteld bezoekteam.

·        Bij huwelijksjubilea (25, 40, 50, 55, 60, 65 en 70 jaar) worden de jubilarissen bezocht door ouderlingen.

·        De dominee brengt, zo mogelijk, op ieder adres in de kerkelijke gemeente een pastoraal kennismakingsbezoek.

 

Ouderenbezoek:

·        Een lid van de groep van ouderenbezoekers bezoekt, indien gewenst en zo mogelijk, ouderen van tachtig jaar en ouder enkele keren per jaar;

·        De coördinatie van bovengenoemd bezoekwerk is in handen van de ouderling voor ouderenwerk, die tenminste een keer per jaar de groepo ouderenbezoekers samenroept voor bezinning en het maken van afspraken.

·        Kroonjarigen van tachtig jaar en ouder krijgen namens de gemeente een attentie: … brengen namens de gemeente een plant of bos bloemen en felicitaties over.

 

Deelgenotengroepen:

·        De werkgroep pastoraat is begonnen met de opzet en begeleiding van deelgenotengroepen. Dit zijn groepen van mensen, die zich in een vergelijkbare levenssituatie bevinden en daardoor soortgelijke ervaringen kunnen opdoen, zoals ouderen, die met steeds meer beperkingen worden geconfronteerd. In de groepen worden de ervaringen uitgewisseld. Hierbij wordt het christelijk geloof ingebracht: bemoedigt het? stelt het voor vragen? zit het in de weg? Al doende wordt onderling pastoraat mogelijk?   

 

Ontmoetingsbijeenkomsten:

·        In het voorjaar organiseert het consistorie in de gemeente op vijf- a zeven plaatsen, op verschillende plaatsen en dagdelen, ontmoetingsbijeenkomsten. Gemeenteleden kunnen zelf kiezen aan welke bijeenkomst ze willen deelnemen. De bijeenkomsten worden geleid door een ouderling en de dominee. Er komt een thema aan de orde, dat geloof en leven raakt. De bijeenkomsten zijn mede bedoeld om te komen tot een basis voor onderling pastoraat.

 

Aandachtspunten voor de komende vier jaar:

·        onderhouden en verder uitbouwen van bestaand beleid;

·        voortdurende aandacht voor vorming van deelgenotengroepen en deze zo mogelijk in overleg een aanbod doen.

·        bevorderen van de samenhang binnen de gemeente;

·        via sociale media contact zoeken met gemeenteleden.

 

 

4.3 Jeugd- en jongerenwerk

 

Inleiding

De plaats van de jeugd in de gemeente heeft onze aandacht. Het beleid van de kerkenraad is er op gericht hen een eigen plek te geven, zowel in de kerkdiensten als in het geheel van de gemeente. Uitgangspunt daarbij is dat zij zich volwaardig lid van de gemeente kunnen voelen.

 

Bestaand beleid

Tijdens de zondagse kerkdienst:

·        crèche tijdens de kerkdienst om jonge gezinnen de gelegenheid te geven de kerkdienst bij te kunnen wonen;

·        een vaste plaats voor kinderen en jongeren in de wekelijkse kerkdienst, waarin voor hen speciale aandacht is;

·        kindernevendienst voor de basisschoolgroepen 1 t/m 7. Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van het materiaal van “Kind op Zondag”. Kinderen d.m.v. een vertelling en verwerking vertrouwd maken met Gods woord;

·        jeugdkerk voor kinderen van basisschoolgroep 8 en jongeren t/m 15 jaar.  Jongeren uitleg geven over bijbelse en maatschappelijke thema’s en daarover met hen in discussie gaan.

 

Clubwerk:

Onze gemeente is lid van de Jeugdraad voor Protestants Jeugdwerk in West Zeeuws Vlaanderen. Onder deze jeugdraad vallen de volgende clubs.

·        Eben Haezer: voor kinderen tussen 8 en 12 jaar.

·        12 + club: voor jongeren tussen 12 en 14/15 jaar

·        14+ club: voor  14 + jongeren

·        16+ club: voor 16 + jongeren

Alle clubs komen op zondagmiddag om de 2 weken bij elkaar.

 

Catechese:

·        Catechesegroep 1:  12 en 13 jarigen. Er wordt gewerkt met het project Basiscatechese van SGO.

·        Catechesegroep 2:  14 - 16 jarigen. Er wordt gewerkt met JOP Provider

·        Catechesegroep 3: 16-plussers

·        Catechesegespreksgore 20-plussers: er is een voornemen om deze op te richten.

·        Belijdeniscatechisatie. Jongeren (en ouderen) die belijdenis willen doen kunnen zich hierop voorbereiden door het volgen van belijdeniscatechisatie. Doel: het maken van een bewuste keuze voor God en dit belijden voor Hem en Zijn gemeente.

Ter ondersteuning van het jeugdwerk is er zo mogelijk een regionale jeugdwerker waaraan onze gemeente financieel bijdraagt. Het contact met de kerkenraad wordt onderhouden door een jeugdouderling.

 

Aandachtspunten voor de komende vier jaar

·        ook voor jongeren begrijpelijke taal en aansprekende kerkmuziek;

·        zoeken naar vormen om jongeren te betrekken bij diensten en activiteiten in onze gemeente;

·        ouders ondersteunen in de godsdienstige opvoeding;

·        via sociale media contact onderhouden met jongeren;

·        ruimten beschikbaar stellen voor jeugd- en jongerenwerk.

 

4.4 Vorming en toerusting

 

Inleiding

Doel van het vorming- en toerustingswerk is om ambtsdragers en gemeenteleden in staat te stellen om geloof, leven en samenleven op elkaar te betrekken. Hier ligt een belangrijke taak voor de dominee. Zo mogelijk wordt samenwerking gezocht in regionaal en oecumenisch verband. De insteek is doorgaans pastoraal.

 

Bestaand beleid:

·        vorming en begeleiding van deelgenotengroepen ( zie boven);

·        houden van ontmoetingsbijeenkomsten ( zie boven);

·        organisatie van een of meer forumavonden per seizoen rondom maatschappelijk relevante theologische thema’ s;

·        het aanbieden van jongerencatechese, catechese- momenten voor

·        geïnteresseerden en belijdeniscatechese;

·        zo nodig begeleiding en training van ambtsdragers, catecheten, leiding van de jeugdkerk en de kindernevendienst en andere vrijwilligers in de gemeente door de dominee en andere gekwalificeerde krachten:

·        gebruik maken van de mogelijkheden, die de eredienst, De Brug en Kerk in Beeld bieden om gemeenteleden in te voeren in maatschappelijk relevante theologische thema’ s.

 

Aandachtspunten voor de komende vier jaar:

·        Gemeenteleden op verschillende manieren aanmoedigen aan vorming- en toerustingwerk deel te nemen;

·        jaarlijks bezinningsmoment met de kerkenraad ‘op de hei’;

·        nadenken over locaties, waar de vormings- en toerustingsactiviteiten het beste kunnen plaatsvinden;

·        nadenken over mogelijkheden om vormings- en toerustingsactiviteiten ook aan niet- gemeenteleden aan te kunnen bieden;

·        aandacht voor jongeren en jonge gezinnen in het vormings- en toerustingsaanbod;

·        er voor zorg dragen, dat ouderen zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan het vormings- en toerustingsaanbod.

 

4.5 Missionaire gemeente

 

Inleiding

We willen als protestantse gemeente open zijn, volop in de maatschappij staan en een plaats van rust, bezinning en ontmoeting bieden. Daarom organiseren we meerdere laagdrempelige activiteiten om ook de brede rand van onze gemeente én de belangstellenden (weer) te bereiken.

 

Bestaand beleid

·        één maal per jaar houden we een dienst op locatie;

·        maandelijks op de laatste vrijdag van de maand wordt er in woonzorgcentrum “de Burght” een bijeenkomst gehouden met een kort liturgisch moment;

·        op Open Monumentendag (2de zaterdag in september) stellen we ons kerkgebouw open, exposeren we zelf en bieden ruimte aan enkele exposanten, is de kerktoren open voor beklimming en geven gidsen uitleg over de geschiedenis;

·        in de maanden juni tot en met september is de kerk elke woensdag (marktdag in Oostburg) opengesteld voor toeristen en belangstellenden; er kan dan een kaarsje worden aangestoken bij het lezen van het gebed van de week;

·        verspreiding van de Elisabethbode en de Open Deur in het ziekenhuis en/of verpleeghuis “de Stelle” door mensen van de Stichting Protestants Zorg- en Ziekenpastoraat WZVL, waar namens ons een lid van de diaconie in zit;

·        binnen de burgerlijke gemeente verspreiden van de regionale activiteitenkalender;

·        website;

·        op verzoek bezoek aan basisscholen en rondleidingen in de kerk;

·        ondersteunen van levensbeschouwelijk onderwijs op de openbare basisscholen.

 

Aandachtspunten voor de komende vier jaar

·        het zoeken van activiteiten, waarbij we het Evangelie kunnen delen, ook met niet gelovigen; op dit moment is een voorbeeld de Top2000 viering;

·        organiseren van een gezamenlijke maaltijd enkele keren per jaar;

·        samenstellen van een informatiegids om de 2 jaar.

 

4.6. Beleid ten aanzien van vrijwilligers

Het vinden en vasthouden van vrijwilligers is een voortdurend aandachtspunt. We willen daarbij rekening houden met de specifieke kwaliteiten van mensen.

 

 

HOOFDSTUK 5

 

Tot ondersteuning van de gemeente

College van Kerkrentmeesters: Het dienstwerk van de ouderling-kerkrentmeesters.

 

Inleiding

Ouderling-kerkrentmeesters zijn ouderlingen met een bijzondere opdracht. Hun belangrijkste taak is het scheppen (en het handhaven) van de mogelijkheden voor de uitvoering van het pastoraat door predikant, ouderlingen en vrijwilligers. Het pastorale beleidsplan is dus onmisbaar voor het opstellen van een kerkrentmeesterlijk beleidsplan. Het accent van het kerkrentmeesterlijk beleidsplan ligt bij het financiële beheer en de geldwerving. Het college van kerkrentmeesters dient te bestaan uit 5 leden.

 

5.1 Eredienst

 

Bestaand beleid
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de logistieke aspecten van alle kerkdiensten. Naast de zorg voor een goed verwarmde en goed verlichte kerk, betekent dit onder meer ook dat gezorgd wordt voor een organist en een koster tijdens de erediensten en bij rouw- en trouwdiensten. Ook de techniek (geluid, etc.) moet in alle opzichten in orde zijn.
Eén lid van het college zamelt tijdens de diensten de collecten in en zorgt voor een correcte afdracht hiervan aan de administrateur van het college. Voor de telling van de collecte wordt gebruik gemaakt van de daarvoor bestemde tellijsten.
Bij afwezigheid van de eigen predikant wordt gezorgd voor een gastpredikant.
Verder biedt het college de mogelijkheid van een autodienst aan om ouderen in de gelegenheid te stellen zoveel mogelijk de diensten bij te wonen.

Voor die gemeenteleden die niet in staat zijn diensten bij te wonen, bestaat de mogelijkheid om via de website www.kerkdienstgemist.nl de dienst te volgen of later terug te horen. Wie niet beschikt over een computer, kan gratis een luisterkastje in bruikleen krijgen, waarmee via het telefoonnet de dienst kan worden gevolgd.

Aandachtspunt voor de komende vier jaar:

Het beter implementeren van het ophalen om ouderen in de gelegenheid te stellen om zoveel mogelijk de diensten bij te wonen.

5.2 Vrijwilligers/personeelszaken

 

Bestaand beleid
Het is de taak van het college alle financiële zaken met betrekking tot de predikantsplaats, de organisten en de medewerkers in het godsdienstonderwijs te regelen en uit te voeren. Ook is het de taak van het college om voldoende vrijwilligers te vinden voor:

 

-   het kosterschap en deze te instrueren voor hun taak;
-   het schoonmaken en onderhouden van  terreinen;
-   de preekvoorziening;
-   het rondbrengen en ophalen van de formulieren voor de actie Kerkbalans;
-   het rondbrengen van de brieven voor Solidariteitskas en Dankdag;
-   het bezorgen van het kerkblad *);
-   het koffiedrinken na de wekelijkse kerkdienst en bij rouwdiensten;
-   de exploitatie van Pro Rege en het Kerkcentrum;

-   het beameren in de kerk.

*) het kerkblad “De Brug” heeft een eigen groep vrijwilligers, die zorgen voor het redigeren, controleren, printen en samenstellen van het blad alsmede voor de abonneeadministratie en
   financiën. Deze groep is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad.

    De vrijwilligers worden niet betaald voor hun activiteiten. Desgewenst wordt een kilometervergoeding, telefoon en digitale kosten verstrekt.

   Met de ‘vaste’ organisten is de afspraak gemaakt dat zij voor hun activiteiten betaald worden conform de geldende PKN normen. Met deze organisten is een vrijwilligersovereenkomst
   kerkmuziek afgesloten. Beroepsorganisten worden, als zij incidenteel een rol spelen bij een eredienst betaald volgens de normbedragen die gelden voor beroepsmusici.

 

Aandachtspunten voor de komende vier jaar:

*   inventarisatie van alle vrijwilligersfuncties binnen onze kerk;

*   het maken van een database met namen van potentiële vrijwilligers;

*  het verzorgen van de koffie na de wekelijkse eredienst en het beheer van    Kerkcentrum en Pro Rege.

 

5.3 Gebouwen

 

Bestaand beleid: 
Het College van Kerkrentmeesters houdt zich in het bijzonder bezig met alle onderhoudszaken betreffende de kerkgebouwen (incl. orgels), het Kerkcentrum, Pro Rege, de pastorieën en diverse graven. Zij inspecteert regelmatig de gebouwen en landerijen en doet hiervan verslag. Het college is ook het eerste aanspreekpunt met betrekking tot de inrichting van de gebouwen.

 

Aandachtspunten voor de komende vier jaar:

·                      herinrichten van de Kerkpleinkerk.;

·                      een besluit nemen over het afstoten van een pastorie;

·                      opstellen van een meerjarig onderhoudsplan voor de resterende gebouwen;

·                      de financiële exploitatie van het Kerkcentrum en van Pro Rege;

·                      zorgen voor een gedegen gebouwenbeheer.

 

5.4 Financiën

 

Bestaand beleid: 
Eén van de belangrijkste taken van de kerkrentmeesters is het werven van gelden waarmee het voortbestaan van de gemeente kan worden gewaarborgd.

De actie Kerkbalans die ieder jaar wordt gehouden speelt hierin een essentiële rol. Daarnaast zijn er de jaarlijkse acties zoals de inzamelingen voor de Solidariteitskas en de Dankdagcollecte en natuurlijk de wekelijkse collecten tijdens de eredienst.

Verder zijn er inkomsten uit pacht en jachtrechten, rente-inkomsten van beleggingen en spaargelden en structurele en incidentele inkomsten uit verhuur van ruimten.

De laatste jaren zijn de inkomsten teruggelopen. Dit kan op termijn de mogelijkheid voor het in standhouden van een volledige predikantsplaats in gevaar brengen.

Het is de taak van het college van kerkrentmeesters om de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente goed te behartigen en in overleg met de kerkenraad de gemeente op zijn verantwoordelijkheid te wijzen en te overtuigen van het belang van een gezonde financiële positie, die voor het voortbestaan van onze gemeente zeer belangrijk is. Uiteraard is uiteindelijk de kerkenraad verantwoordelijk voor het beleid en de keuzes die moeten worden gemaakt. Van belang is dat die keuzes worden gemaakt die ruimte creëren voor een levende kerk.

 

Actie Kerkbalans

De opbrengst van deze actie ligt in onze gemeente momenteel ruimschoots onder het landelijke gemiddelde. Deels is dit ongetwijfeld een gevolg van de hoge gemiddelde leeftijd van met name de betrokken gemeenteleden. Bij veel van deze leden ontbreekt simpelweg de financiële mogelijkheid om meer te geven. Een tweede reden is de geringe betrokkenheid bij het kerkelijk leven van heel veel mensen, die formeel wel als lid staan ingeschreven.

 

Wekelijkse collecten tijdens de eredienst

Voorafgaande aan de collectes worden deze door de diaken van dienst geïntroduceerd. Hierbij wordt (terecht) relatief veel aandacht geschonken aan de collecte voor de diaconie, de collecte ten behoeve van “de kerk” wordt meestal slechts genoemd.

 

Inkomsten uit pacht en jachtrechten

Een deel van ons inkomsten wordt verkregen uit het verpachten van landbouwgrond en uit het uitgeven van jachtrechten. De Grondkamer bepaalt toegestane verhogingen.

 

Rente-inkomsten van beleggingen en spaargelden

De rente op met name spaargelden is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de inkomsten van de kerk. In het verleden kon altijd wel een aanzienlijk bedrag voor meerdere jaren worden vastgezet, waardoor een goede renteopbrengst was gegarandeerd. Door de huidige, extreem lage rentestand is dit momenteel niet mogelijk, waardoor een aanzienlijk bedrag aan inkomsten wordt gederfd.

Het college is tegen het nemen van onnodige financiële risico’s en er wordt geen geld belegd in of besteed aan risicovolle (rente)producten.

Inkomsten uit rente kunnen worden verhoogd door het verbeteren van de liquiditeitspositie van onze gemeente.
Op dit moment bezit de kerk twee kerkgebouwen, twee kerkcentra en twee pastorieën, ofwel veel vermogen in onroerend goed. En hoewel is afgesproken de eerste vier jaar terughoudend te zijn met verkoop van een of meer gebouwen, zal dit op termijn zeker gebeuren (zie ook onderdeel 6.3). Uiteindelijk zullen hierdoor niet alleen de rente-inkomsten stijgen, maar zullen tevens de onderhouds- en exploitatielasten dalen waardoor de liquiditeitspositie verbetert.

 

Inkomsten uit verhuur van ruimten

Regelmatig vindt verhuur plaats van ruimten. Meestal betreft dat verhuur van een ruimte in een van de kerkcentra, soms ook wordt een kerk verhuurd. Daarnaast wordt sinds enige jaren de pastorie aan de Molenberg verhuurd.

Voor incidentele verhuur van ruimte in een kerk of kerkcentrum zijn inmiddels vaste tarieven en regels opgesteld. Van belang is dat deze tarieven jaarlijks worden geactualiseerd en dat wordt geprobeerd meer inkomsten te verkrijgen door de exploitatie van met name de kerkcentra en Pro Rege uit te breiden. 

 

Aandachtspunten voor de komende vier jaar:

·                      het optimaliseren van de organisatie van de actie Kerkbalans,  Solidariteitskas, Dankdagcollecte, etc.;

·                      het doordringen van onze –met name niet betrokken- leden van het belang van het geven van financiële steun;

·                      maandelijks bij aankondigen collecte het belang van gift voor ‘kerk’ benadrukken;

·                      reguliere verhoging pachtgelden i.o.m. de Grondkamer;

·                      verbeteren liquiditeitspositie;

·                      jaarlijks indexeren verhuurtarieven;

·                      uitbreiden gebruiksuren Pro Rege en Kerkcentrum.

·                      een mediaplan maken voor voorlichting hoe de gelden van de gemeente word gebruikt

 

5.5 Beheer en administratie

Het College van Kerkrentmeesters heeft de taak een goed beheer te voeren over de administratie van leden en goederen die haar zijn toevertrouwd. Dit beheer gebeurt op basis van een door het college in overleg met de administrateur jaarlijks op te stellen begroting. De administrateur verzorgt de verwerking van collecten en bijdragen en het betalen van rekeningen en verplichte afdrachten. Deze gegevens worden sinds 2011 periodiek verstrekt aan een extern administratiekantoor voor verdere verwerking. Dit administratiekantoor stelt ook de jaarrekening op. Zowel begroting als jaarrekening worden aan de  kerkenraad aangeboden en na goedkeuring/vaststelling ter inzage gelegd voor de gemeente.

De ledenadministratie wordt namens het college gevoerd door vrijwilligers en is inmiddels geheel geautomatiseerd.

Aandachtspunten voor de komende vier jaar:

·                      het zo mogelijk up-to-date houden van de ledenadministratie;

·                      het verzamelen van emailadressen van de kerkleden en meer digitaal nieuws, informatie, kerkbalans, enz. verzenden.

·                      het updaten van de website

 

 

HOOFDSTUK 6

 

Tot ondersteuning van de medemens
Diaconie: het dienstwerk van de diakenen

 

Inleiding
De letterlijke betekenis van diaconie is:
hulp bieden aan iedereen die dat, in welk opzicht dan ook, nodig heeft.
Door de eeuwen heen is de praktische uitvoering hiervan veranderd van veelal materiële hulp naar meer en meer immateriële hulp. Het is de taak van alle gemeenteleden om aan het diaconale werk handen en voeten te geven, waarbij de diaconie het voortouw neemt.
Het college bestaat uit vijf diakenen, die allen kerkenraadsleden zijn en dus medeverantwoordelijk zijn voor het leiden van de gemeente. In de kerkorde is vastgelegd dat er binnen de diaconie een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aangesteld worden.
Het werk van de diaconie betekent meer dan de taken in de zondagse erediensten en in de gemeente. Dit betekent naast veel praktisch werk ook veel vergaderingen, waarbij soms alle diakenen aanwezig moeten zijn en in andere gevallen een afvaardiging uit de diaconie.

Vergaderingen met betrekking tot onze plaatselijke gemeente (ca 8 maal per jaar) zijn:

·        Vergadering van het College van Diakenen. (alle diakenen)

·        Kerkenraadsvergadering. (alle diakenen)

·        Moderamen  (afgevaardigde)

·        ZWO-commissie (afgevaardigde)

Vergaderingen in een breder verband:

·        Regionale Classis (afgevaardigde volgens rooster)

·        Diaconaal werkverband West Zeeuws Vlaanderen (enkele afgevaardigden)

·        Stichting Protestants Ziekenpastoraat voor West Zeeuws Vlaanderen (afgevaardigde)

·        Classicale ZWO-commissie (?)

·        Beleidsgroep Open Kring (?)

Daarnaast kan een afgevaardigde van de diaconie in speciale commissies plaats nemen.

Aandachtspunt voor de komende vier jaar:

Zorgen dat het college voltallig blijft en goed blijft functioneren.

 

6.1. Eredienst

Bestaand beleid
Het laatste deel van de eredienst, de dienst van gebeden en gaven, is een diaconale taak.
Tot de concrete taken van de diaken behoren: het aankondigen en inzamelen van de collecten met daarbij een korte uitleg over het doel van de diaconale collecte.
Ook in delen van speciale erediensten heeft de diaken een taak: delen van brood en wijn tijdens het Heilig Avondmaal en de uitreiking van doop- en huwelijkskaarsen.
Tot slot is het een diaconale taak er voor te zorgen dat alle gemeenteleden, in welke vorm dan ook, kunnen deelnemen aan de eredienst en dat er vanuit de eredienst extra aandacht is voor gemeenteleden die moeilijke of dankbare momenten meemaken. Het is de verantwoording van de diaconie om geluidsopnamen van de erediensten te maken, mogelijkheden te creëren om de eredienst thuis (rechtstreeks) te beluisteren en de bloemengroet vanuit de eredienst te verzorgen.
Het bezorgen van de bloemengroet en geluidsopnamen van de erediensten wordt door vrijwilligers gedaan, onder verantwoording van de diaconie.

Aandachtspunten voor de komende vier jaar:

·        Wekelijks een korte en duidelijke uitleg van het doel van de collecten geven.

·        Het vervoer van en naar de eredienst van mensen die dat niet meer zelfstandig kunnen als diaconale taak, met hulp van vrijwilligers, uit gaan voeren.

 

 6.2. Diaconale aandacht

Bestaand beleid

Rond de Dankdag wordt iets georganiseerd voor de oudere gemeenteleden en die gemeenteleden die extra aandacht nodig hebben.
Daarnaast kan in uitzonderlijke gevallen materiële hulp geboden worden als mensen een beroep doen op de diaconie. Deze hulp is niet bedoeld als structurele aanvulling op het inkomen, daarvoor kent ons land een stelsel van sociale voorzieningen. In eerste instantie bestaat de hulp veelal uit het wegwijs maken van betrokken in de mogelijkheden om hulp via de sociale voorzieningen aan te vragen. Sporadisch word in het uiterste geval materiële hulp geboden in individuele gevallen als mensen in directe (financiële) nood zitten en de sociale voorzieningen van dat moment niet toereikend zijn. De hulp wordt geboden zonder aanzien des persoons. Deze taak is uitdrukkelijk toevertrouwd aan de diakenen zelf.
Diaconale aandacht wordt ook geboden via de wekelijkse koffieochtenden van het inloophuis de ‘Open Kring’, dat gebruik maakt van het Kerkcentrum aan het Kerkplein. Deze ‘Open Kring’ valt onder verantwoording van de Beleidsgroep Open Kring, die door de diaconie financieel ondersteund wordt.

 

Aandachtspunten voor de komende vier jaar:

·        De activiteit rond de dankdag zo opzetten dat er voor zoveel mogelijk mensen aandacht is

·        Indien mogelijk binnen de diaconie de kennis van de beschikbare sociale voorzieningen vergroten

·        De financiële steun aan de Open Kring voortzetten.

 

6.3. Vluchtelingen en asielzoekers

Bestaand beleid
De kerkenraad heeft enkele jaren geleden het “Charter van Groningen” ondertekend om steun te bieden aan vluchtelingen en asielzoekers in nood. Uitgangspunt is dat geweld en onrecht onacceptabel zijn vanuit het geloof in God. Daarom is onze protestantse gemeente bereid aan vluchtelingen en asielzoekers steun en bescherming te bieden in uiterste nood. In de afgelopen jaren is financiële steun gegeven.

Aandachtspunt voor de komende vier jaar:

·        Goed geïnformeerd blijven over de actuele toestand en situatie van vluchtelingen.

 

6.4. Toerusting/bewustwording

Bestaand beleid
Eén van de belangrijkste taken van de diaconie is het bewustmaken van gemeenteleden (maar ook van mensen buiten de kring van de gemeente) van onze verantwoordelijkheid voor de samenleving. De diaconie brengt de problemen van mensen in nood (zowel ver weg als dichtbij) onder de aandacht van de gemeente. Zij vraagt daarbij niet alleen om financiële steun van de gemeente om de problemen van deze mensen op te lossen. Heel belangrijk is het proces van bewustwording: niet alleen het geven van geld draagt bij aan het oplossen van problemen, ook onze levensstijl en onze houding ten opzichte van deze mensen en hun problemen is van wezenlijk belang. De diaconie steunt daarom ook projecten en organisaties die bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van deze mensen. In onze gemeente betekent dat heel concreet steun aan de Wereldwinkel, het Platform Sociale Zekerheid, Amnesty International etc.

Aandachtspunten voor de komende vier jaar:

·        Het activeren van de bewustwording van gemeenteleden, door het informeren, het activeren en het scholen van de gemeenteleden op diverse terreinen

·        Extern moet de diaconie duidelijke standpunten innemen over vraagstukken op het terrein van maatschappelijke en sociale zaken en deze standpunten vervolgens ook naar buiten brengen.

 

6.5. ZWO

Bestaand beleid
Binnen de diaconie heeft één diaken een bijzondere taak in vorm van zorg voor de ZWO (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Deze diaken vertegenwoordigd de diaconie tijdens de vergaderingen van de ZWO commissie en geeft, indien nodig, extra toelichting op het verslag van de ZWO commissie tijdens de behandeling van dat verslag op de kerkenraadsvergaderingen. De ZWO commissie komt regelmatig bij elkaar om diverse acties op het gebied van de ZWO te bespreken en lokaal uit te voeren. De ZWO commissie van onze gemeente is vertegenwoordig in de classicale ZWO commissie, die de regionale acties coördineert. Ook landelijke, door Kerk in Actie georganiseerde acties worden door de ZWO commissie onder de aandacht van de gemeente gebracht, dit betreft onder andere de jaarlijkse 40dagen projecten van Kerk in Actie.

Aandachtspunt voor de komende vier jaar:

·        Zorg dragen dat de ZWO voldoende mogelijkheden krijgt voor inbreng in de eredienst

  

6.6. Financiën / administratie

Bestaand beleid
Tot deze taken behoren de werkzaamheden die verband houden met de verdeling van de wekelijkse collectegelden ten behoeve van het missionair en diaconaal aandeel in binnen- en buitenland (binnenlands diaconaat, werelddiaconaat, evangelisatie en zending) en collecten ten behoeve van bijzondere doeleinden. Ook ligt er een taak in het beheer van de gelden en gronden die aan de zorg van de diaconie zijn toevertrouwd. Daarnaast worden verzoeken om financiële bijdragen van andere instanties beoordeeld.
De administratie wordt gedaan door de administrateur en wordt via een externe organisatie gecontroleerd.
De penningmeester stelt met goedkeuring van de kerkenraad het financiële beleid van de diaconie vast.

 

Aandachtspunten voor de komende vier jaar:

·        Ondanks de sterk teruglopende inkomsten uit de bezittingen een sluitende begroting maken zonder hulpbehoevenden te moeten teleurstellen.

·        Optimaal rendement uit de bezittingen zien te generen.

·        Overwegen om niet alleen het rendement van de bezittingen maar ook een deel van de bezittingen in te zetten voor ondersteuning van hulpbehoevenden.

 

 

HOOFDSTUK 7  

 

Regionale kerkelijke samenwerking

Inleiding
Het beleid van de kerkenraad is erop gericht om het contact met overige protestantse gemeenten en andere kerkgenootschappen in de regio openlijk te zoeken. Om in deze tijd geloofwaardig kerk te zijn is het van groot belang om samen met andere christenen geloof te beleven en uit te dragen.

 

7.1 Samenwerking met kerken in de regio

 

Bestaand beleid

Een aantal jaren heeft De Brug meegewerkt in het Cluster West Zeeuws-Vlaanderen. Door een verschil van inzicht omtrent een verdergaand samengaan is het cluster eind 2016 uiteen gevallen. Er is afgesproken in ieder geval twee maal per jaar als gezamenlijke kerkenraden bij elkaar te komen.

De Brug heeft op zich genomen maart 2017 daartoe het eerst het initiatief te nemen. Gekeken moet worden welke gezamenlijke activiteiten worden voortgezet en hoe in de toekomst kan worden toegewerkt naar verdere vormen van samenwerking in de regio.

 

Aandachtspunten voor de komende vier jaar:

·        continueren en intensiveren van de samenwerking met de overige PKN gemeenten

·        daarbij samenwerken op basis van het accepteren van ieders inbreng

·        voor De Brug is daarbij van wezenlijk belang dat samenwerking niet gepaard gaat met uitholling van de eigen gemeente.

·        de blik eventueel ook verder richten dan alleen de PKN gemeenten

  

7.2 Plaatselijke oecumene

 

Bestaand beleid

De Werkgroep Oecumene Oostburg (WOO) bestaat uit vertegenwoordigers van de Parochie Kern Commissie Oostburg van de RK Andreasparochie en de kerkenraad van PG De Brug. De werkgroep is ingesteld door de RK deelraad en de kerkenraad van PG De Brug om de oecumenische samenwerking van de beide kerken gestalte te geven en te ontwikkelen.

De samenwerking bestaat o.m. uit vieringen in de Week voor de Eenheid, op Wereldgebedsdag, Aswoensdag, avondgebeden in de veertigdagentijd, Pinksterviering, tentdienst tijdens het Eenhoornfestival en de Volkskerstzang in samenwerking met de Oostburgse basisscholen. Daarnaast worden er jaarlijks een oecumenische Paas- en Advents/Kerstviering gehouden in De Burght.

 

Naast de WOO participeren we met de RK Eligiusgemeenschap in de bezinningsbijeenkomst op 4 mei. Deze medewerking gebeurt ook op verzoek van Stichting Comité 4 mei Oostburg.

 

De Open Kerk met zomerexpositie is eveneens een vorm van samenwerking van beide kerken die niet direct onder de WOO valt.

 

Aandachtspunten voor de komende vier jaar:

·        continueren van bestaande activiteiten;

·        zoeken naar mogelijkheden om gezamenlijk de kerk present te stellen in de samenleving

 

 7.3 Jeugdraad

 

Bestaand beleid

De PG ‘De Brug’ is lid van de Jeugdraad en steunt deze met aandacht, met deelname van kinderen en jongeren uit onze gemeente, met medewerking van vrijwillige leiders en met financiën. De officiële statutaire benaming van de Jeugdraad is: ‘Vereniging voor S.O.W. Jeugdwerk in West Zeeuws-Vlaanderen’.  De Jeugdraad ziet haar opdracht als volgt: ‘De Jeugdraad voor christelijke jeugdclubs in West Zeeuws-Vlaanderen wil jongeren in contact brengen met elkaar en hen helpen om een eigen gelovige identiteit te ontwikkelen. De Jeugdraad heeft als uitgangspunt de boodschap van de Bijbel, voorgeleefd door Jezus Christus. Respect voor verschillende kerkelijke gemeenten en geloofstradities is daarbij belangrijk. De clubleiders, die de jeugdactiviteiten leiden, zijn verantwoordelijk voor de concretisering van deze doelstelling, dit in samenspraak met de Jeugdraad.’.

De jeugdclubs die onder de hoede van de Jeugdraad functioneren zijn: Eben Haëzer (voor 8-12 jarigen), 12+ Club, 14+ Club en 16+ Club.

 

Aandachtspunten voor de komende vier jaar:

·        continueren van steun aan de Jeugdraad;

·        aanbieden van ruimte voor de bijeenkomsten van een van de jeugdclubs;

·        bezinning op de betrokkenheid van onze PG in het geheel van de Jeugdraad;

·        zoeken naar vormen van uitwisseling tussen jongeren.

 

7.4 Overige activiteiten

 

Bestaand beleid

De PG ‘De Brug’ ondersteunt de ‘Stichting Protestants Zorg- en Ziekenpastoraat West Zeeuws-Vlaanderen’ met een financiële bijdrage en met bestuurlijke participatie met vrijwilligers. Deze stichting heeft als doel: geestelijke verzorging verlenen aan protestants-christelijke patiënten en bewoners in de verzorgings- en verpleeghuizen in West Zeeuws-Vlaanderen. Hiertoe wordt in het ZorgSaam Ziekenhuis Antonius en in het Verzorgingshuis ‘De Stelle’:  pastorale zorg geboden. Daarnaast worden protestants-christelijke of oecumenische tijdschriften aangeboden en protestantse kerkdiensten georganiseerd. 

 

Aandachtspunten voor de komende vier jaar:

·        continueren van steun aan de Stichting Ziekenpastoraat.

 

 

HOOFDSTUK 8  

 

Slotwoord
Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk – en plaatselijk: een Protestantse gemeente –  te horen. Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken. Het opent ons voor wat God ons in zijn goedheid wil geven. Het leert ons te leven onder de open hemel van Gods liefde.  

Onze Protestantse gemeente is meer dan alleen maar een toevallige menselijke vereniging. Waar mensen samenkomen in de naam van Jezus, er in de liefde van God wordt geleefd, en men zich openstelt voor de heilige Geest, daar is er sprake van een kerkelijke gemeente.

Onze Protestantse gemeente wil trouw blijven aan de leer van de apostelen, als broeders en zusters met elkaar én anderen een gemeenschap vormen, het brood breken en ons wijden aan het gebed – in navolging van wat in Handelingen 2: 42 staat. 

Wij vertrouwen en geloven dat de gemeente van Jezus Christus zal blijven bestaan, telkens op zoek naar nieuwe aansprekende vormen in de wereld van nu. We zijn er ons van bewust dat de kerk in de samenleving van vandaag een minderheidskerk is geworden, met ook in alle geledingen van onze Protestantse gemeente minder leden dan vroeger. Maar met inspiratie, moed en betrokkenheid, met geloof, hoop en liefde, willen ons blijven inzetten en samen de hand aan de ploeg slaan.

 

 

 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente ‘De Brug’ te Oostburg stelde de definitieve tekst van het Beleidsplan 2017-2020 vast, tijdens de kerkenraadsvergadering op 19 april 2017.