INFORMATIEVE BERICHTEN

Ophalen voor de dienst
Belt u gerust naar dhr. Ad Stoffels (06-29740670) voor een lift naar de kerkdiensten.

Kerkdienst via internet of luisterkastje
Er zijn twee mogelijkheden om de kerkdienst rechtstreeks mee te maken: via het internet en via een luisterkastje.  

Website
Op onze website www.kerkpleinoostburg.org leest en ziet u alles wat u wilt weten over onze levende gemeente! Hebt u ook iets door te geven via de website of wilt u reageren, neemt u dan contact op met Marianne Albers, 0117-452426 of muerte.albers@hotmail.com. 

Facebook
Onze gemeente zit ook op Facebook onder de naam PKN Gemeente De Brug Oostburg. Wil je via dit medium iets melden over de kerk of  iets aankondigen, dan kun je dit doorgeven aan Sandra Kleijn: nibbels@zeelandnet.nl.

Kindernevendienst en jeugdkerk
Er is iedere zondag kindernevendienst voor de kinderen van groep
1 t/m 7 van de basisschool en jeugdkerk voor jongeren vanaf groep
8 van de basisschool t/m 16 jaar. De kindernevendienst komt na de
collecte terug in de dienst en de jeugdkerk sluit de dienst in hun eigen ruimte af. 

Samenkomsten Vrouwengroep Samen Sterk
De vrouwengroep komt deze maand samen op dinsdag 5 februari en dinsdag 19 februari. De middagen beginnen om 14.30 uur, worden om 16.30 uur afgesloten en vinden plaats in het Kerkcentrum.
Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. Maatje Kloosterman,
tel. 0117-454166.

Open Kring
Iedere woensdagmorgen organiseert het Platform Sociale Zekerheid West Zeeuws-Vlaanderen van 9.00 tot 11.30 uur een koffieochtend in het Kerkcentrum, Kerkplein 2 te Oostburg. De activiteiten zijn vrijblijvend. Er is elke week gelegenheid om de krant te lezen, te praten of spelletjes te doen. Voor meer informatie, belt u Annemarie Ploegaert, tel. 0117-450990, e-mail: mu3cf2@kpnmail.nl. 

Ring Zeeuws-Vlaanderen

Waarschijnlijk voor de meeste lezers een nieuw begrip: ‘Ring’.
Het heeft allemaal te maken met de veranderingen die de landelijke PKN heeft doorgevoerd. Het aantal classes in Nederland is teruggebracht van 74 naar 11. De classis Zeeuws-Vlaanderen is opgegaan in de classis Delta die het gebied Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden omvat. De ring is een verband van gemeenten op schaal van de vroegere classis Zeeuws-Vlaanderen.
De ring is in tegenstelling tot de classis geen bestuurslaag maar wel kerkordelijk ingesteld en heeft samengevat als taak meegekregen: ‘ontmoeting van de gemeenten om elkaar te ondersteunen, inspireren en bemoedigen’.
  Om deze ontmoetingen gestalte te geven, heeft de stuurgroep bestaande uit drie gemeenteleden van PG ‘De Brug’ en drie gemeenteleden van PG Hoek een jaarprogramma opgesteld.
In juni is er ook een diaconaal overleg gepland voor alle diaconieën van de ring, we hopen met veel diakenen over het diaconale werk te kunnen praten. In de zomermaanden juli/augustus zal er waarschijnlijk nog een ringzondag georganiseerd worden, zo mogelijk met deelname/inbreng van toeristen.
Een belangrijk onderdeel van het jaarprogramma zijn de ringzondagen. Op zo' n zondag nodigt één van de gemeenten de andere gemeenten uit om enkele zogenaamde 'verkenners' uit om de eredienst mee te maken, na afloop in gesprek te gaan over het gemeente- zijn van de desbetreffende gemeente en de kerkenraad van de eigen gemeente een verslag te doen. De 'verkenners' kunnen zowel kerkenraadsleden als niet-kerkenraadsleden zijn.

De ontmoeting van de gemeenten onderling is niet alleen voor leden van de stuurgroep maar in principe voor ieder kerklid bedoeld.
Mocht u geïnteresseerd zijn om de eerste ringzondag op 17 februari 2019 in Hoek bij te wonen, neem dan even contact op met één van de leden van de stuurgroep, dan kunnen we er gezamenlijk naar toe gaan. Natuurlijk bent u ook vrij om op eigen gelegenheid te gaan, niet alleen naar de eerste ringzondag maar naar alle onderdelen van het jaarprogramma.

Arnold Scheele, mede namens ds. Aart van Houweling en Joyce Vercouteren-de Gardeijn.  

 

Jongerenavond
Komend jaar willen we een aantal jongerenavonden organiseren voor jongeren tussen de 16 en 25.
Wat gaan we doen?
We willen met een klein groepje een maaltijd voorbereiden, dan gezellig samen eten en bijpraten, en daarna een ‘serieuzere’ discussie over een voorbereid onderwerp houden.
Waar gaan we dat doen?
In het “
Pimpampoentje” aan de Stadhouderslaan 1 in Oostburg.
Wanneer is dat dan?
Op 2 februari, 2 maart en 6 april. Van 17:30 tot +/- 20:45.
Wie organiseren dat dan?
Aart van Houweling, Jacco Basting, Sandra Kleijn en Rachel Scheele.
Wil je laten weten dat je er graag bij wil zijn, of wil mee helpen organiseren?
Stuur dan een mailtje naar
jaccobasting@hotmail.com, of een appje naar 06-12932001. 

Jacco Basting 

Nashville

In de afgelopen weken was er veel beroering over de zgn. ‘Nashville- verklaring’.  

Voor wie het niet mee heeft gekregen: Deze verklaring is een uit het Engels vertaald, in de Verenigde Staten opgesteld document. Er staan enkele honderden namen onder, ook die van enkele PKN-predikanten. Er wordt sterk positie  in betrokken tegen homoseksualiteit. Een van de initiatiefnemers, ds. Piet de Vries,  verbonden aan de Hersteld Hervormde Kerk, merkte op: ‘Seksualiteit is bedoeld voor man en vrouw die elkaar een leven lang trouw blijven’.  

Er is van veel kanten met afkeuring gereageerd op de verklaring. Rene de Reuver, scriba van de Generale Synode van de PKN, verklaarde, dat hij de verklaring pastoraal onverantwoord vindt.  Stefan Paas, Theoloog des Vaderlands, twitterde: ‘Publieke stoerdoenerij ten koste van kwetsbare mensen’. Trouw- columnist Stevo Akkerman sprak van ‘een totale fixatie op het tussenbeense’. Christiane, een theologe uit Lutherse kring verwoordde dit wat anders, toen zij duidelijk maakte, dat het mensbeeld in  de verklaring bijna helemaal wordt beperkt tot de seksualiteit -alsof een mens niet veel meer is dan een seksueel wezen… En vanuit de Anglicaanse traditie, waarin aan drie instanties gezag wordt toegekend- de Schrift ( die vooral), de kerkelijk traditie en de door God gegeven rede-, luidde de kritiek, dat er tenminste op redelijke gronden veel kritiek mogelijk is op de verklaring.  
Hoe het ook zij, de initiatiefnemers menen, dat de verklaring is gebaseerd op wat er in de Schrift over homoseksualiteit staat geschreven. Ze stellen, dat ze zich ‘op onwrikbare Grond’ bevinden. Hebben ze een punt?  

Dat moge bij een letterlijke lezing van de Schrift misschien zo lijken. Maar het is niet zo. Het Schriftberoep is uiterst omstreden. In de teksten, die met homoseksualiteit in verband worden gebracht, blijkt het bij nadere bestudering en  met  inachtneming van de context niet homoseksualiteit te zijn, die wordt veroordeeld. Het gaat om iets anders. Twee voorbeelden: 

Het eerste is het verhaal over de ondergang van Sodom, waarvan de termen ‘sodomie  en ‘sodemieter’ zijn afgeleid. In dit verhaal is het niet de seksuele geaardheid van de mannen van Sodom, die tot de verwoesting van de stad leidt. De reden van de verwoesting is: vreemdelingen zijn bij hen rechteloos, ze zijn niet in tel, er wordt over hen beschikt, ze worden gebruikt en overweldigd.
Het tweede voorbeeld: In zijn vanuit de Griekse havenstad Korinthe geschreven brief aan de Romeinen heeft Paulus het over ‘mannen, die ontucht plegen met
mannen‘. Wanneer Paulus dit veroordeelt, is er reden om aan te nemen, dat hij een zeer specifieke praktijk op het oog heeft: de zgn. ‘pederastie’. Die houdt in, dat een Griekse staatburger de beschikking krijgt over een jongen. Hij moet deze inwijden in het staatsburgerschap. Dat ontaardt al te vaak in een zeer ongelijkwaardige, niet wederzijdse seksuele relatie…  

Er is veel meer over te zeggen. Zo stelt de eerdergenoemde Rene de Reuver, dat ‘de synode heeft uitgesproken, dat in de kerk… ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen’. En hij voegde er aan toe, dat de synode ’geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen’…. 

Ik voeg daar nog aan toe: in elke levensverbintenis en in elke relatie draait het om kernwaarden als liefde, trouw, wederzijdsheid en gelijkwaardigheid, en als die ergens worden gevuld met betekenis, dan is het in de Schrift.         

 
Bijeenkomsten voor 16-plussers

Inmiddels hebben, als het goed is, alle 16- tot ongeveer 23-jarigen een uitnodiging voor een aantal bijeenkomsten ontvangen. Ze worden gehouden op de vroege zaterdagavond in en krijgen vorm rondom een maaltijd. Nadat we gezellig met elkaar hebben gegeten en gedronken, en al van alles hebben kunnen delen, bespreken we een onderwerp over geloof en leven. Na de koffie breken we op. De eerste keer is gepland op 2 februari 2019.

Ontmoeting rondom de Psalmen
Inmiddels draait de kring ‘Ontmoetingen rond Psalmwoorden’ in De Mariahoeve.
 
We komen gedurende het winterseizoen maandelijks op donderdagmiddag van 15.00-16.00 uur samen. De eerstvolgende keer is op donderdag 7 februari ten huize van mw. Koosje Bron, Grote Beer 8/app. 22. Op verzoek van een van de deelnemers lezen we woorden uit Psalm 91.
De kring wordt begeleid door Margriet Lorier, Sara Ende en Aart van Houweling. Om en om zijn de twee eerstgenoemden en laatstgenoemde aanwezig.
Het programma is steeds het volgende. Na ontvangst met koffie en thee delen we ervaringen bij enkele Psalmwoorden. Daarna zingen we een lied en spreken een gebed uit met ruimte om voorbeden in te brengen, waarna we afsluiten.
  
Opgeven kan telefonisch bij Margriet Lorier (0117-451139) of bij Sara Ende (0117-440177). Om het niet beschikken over vervoer, hoeft u het zeker niet te laten. Daar kan voor worden gezorgd. Even een telefoontje naar een van
voornoemden of ondergetekende.

Op Verhaal komen
Sinds twee seizoenen houden we ons in Oostburg in een los-vaste groep deelnemers bezig met contextueel Bijbellezen. En ook dit seizoen doen we dat onder het motto: ‘Op Verhaal komen’. Wilt u/ jij ook eens deelnemen!? Doen! Van harte welkom! Met een aantal collegae zijn we het erover eens, dat contextueel Bijbellezen een belangrijke vorm kan zijn in de kerk van de toekomst, die zich heeft geopend naar de samenleving. Opgave vooraf is niet nodig, wel gewenst.

- Begeleiding: ds. Aart van Houweling

- Data: de maandagen 28 januari, 25 februari, 25 maart (en 
      desgewenst nog later in het voorjaar)

- Tijdstip: 20.00 uur (ontvangst met koffie) - 21.45 uur

- Plaats: Kerkcentrum, Kerkplein 2, Oostburg

 

 Wat is er aan de hand op het platteland?  

     een bezinningsbijeenkomst
De Vlaamse onderzoeksjournalist Chris de Stoop is afkomstig van de linkeroever van de Schelde. De boerderij van zijn ouders, die later door zijn broer werd overgenomen en waarmee hij zich zeer verbonden voelde, stond er.
In zijn veelgeprezen boek ‘Dit is mijn hof’ beschrijft Chris de Stoop het proces, dat in het gebied heeft plaatsgevonden. Hij maakt duidelijk, dat de haven van Antwerpen steeds verder uitbreidt. Als compensatie wordt er nieuwe natuur gecreëerd. Havenbaronnen, de natuurbeweging en gemeentelijke autoriteiten werken hierbij samen.
  Maar er worden ook offers gebracht. Traditionele landbouw ruimt het veld, behalve voor de uitbreiding van de haven, en nieuwe natuur, ook voor agro- industrie. Cultuurgrond, die in een reeks van eeuwen in ontwikkeling is gebracht, gaat op de schop. En oude gemeenschapsvormen, zoals kleine, karakteristieke dorpskernen, buurtschapjes en kerkelijke gemeenschappen, moeten wijken.
Het genoemde boek van Chris de Stoop verscheen in 2016. Later in hetzelfde jaar verscheen er nog een boekje van hem onder de titel ‘Het vierde gewas’. Hierin beschrijft hij, hoe er zich in West Zeeuws- Vlaanderen een soortgelijk proces als dat op de linkeroever van de Schelde voltrekt. Alleen moet je dan voor de haven van Antwerpen vakantiemagnaten als
Molecaten en Roompot invullen.
Wat Chris de Stoop beschrijft, roept vragen op: Herkennen we in West Zeeuws- Vlaanderen het proces, dat hij beschrijft? Zo ja, hoe waarderen we dit? Hoe kunnen er in West Zeeuws- Vlaanderen levenskrachtige kernen van gemeenschap, waarin vogels van diverse pluimage elkaar ontmoeten, blijven bestaan en zich zo mogelijk nieuw vormen? Welke betekenis kunnen de kerken hierbij spelen? 
Deze vragen zijn leidend bij een bezinningsbijeenkomst. Enkele
direct betrokkenen uit de regio, al dan niet van kerkelijken huize, zullen een uitnodiging ontvangen. Tijdens de bijeenkomst zetten we in bij wat Chris de Stoop schrijft. De bijeenkomst was gepland op donderdag
14 november in het Kerk Centrum om 19.30 uur. Waarschijnlijk moet zij echter worden verzet naar een later tijdstip, omdat de voorbereidingen nog wat extra tijd vergen. Via andere kanalen wordt u op de hoogte gehouden.
 
Bent u op voorhand geïnteresseerd? Neem contact op met ondergetekende (avanhvdm@zeelandnet.nl, tel. 0117-852402)

Groet
Met een hartelijke groet vanuit de Christoffelstraat in Zuidzande, in Christus verbonden,

ds. Aart van Houweling 

 

Bij opname in het ziekenhuis
Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis in Oostburg, Terneuzen of elders en u wenst bezoek van de plaatselijke ziekenhuispredikant of van uw eigen dominee, dan moet u vanaf dit jaar hier – meer dan voorheen – zelf duidelijk om vragen.

Hendrik De Vriese, geestelijk verzorger in Terneuzen, zegt hierover:
“Tot nu toe bestond het gebruik dat aan elke patiënt werd gevraagd of hij of zij ondersteuning wenst van de eigen pastor en of dominee (…) Omwille van redenen van privacy zal er bij opname niet meer aan elke patiënt
worden gevraagd of hij of zij het contact met de vertegenwoordiger van de eigen kerk op prijs stelt.” Ook de geestelijk verzorgers, pastores en dominees die verbonden zijn aan het ziekenhuis komen niet meer vanzelf langs bij alle patiënten.  In de informatiefolder staat vermeld:

Bij opname, op de afdeling en polikliniek
"
Wanneer u bij opname aangeeft dat u het contact met de geestelijk verzorger op prijs stelt, komt deze u opzoeken. Ook kunt u de verpleging op de afdeling of polikliniek verzoeken om een gesprek met de geestelijk verzorger wanneer u daar behoefte aan heeft. U kunt ook rechtstreeks met een van de geestelijk verzorgers contact (laten) opnemen.”

Geestelijke verzorging vanuit het ziekenhuis
"Wanneer u worstelt met het verlies van uw gezondheid kunt u een beroep doen op één van de geestelijk verzorgers van ZorgSaam. De geestelijk verzorger biedt u een luisterend oor waarbij de aandacht voor uw persoonlijke beleving centraal staat. Het gesprek met een geestelijk verzorger kan bijdragen aan een beter gevoel en meer grip op uw situatie. Een aparte gespreksruimte staat tot uw beschikking om uw privacy te waarborgen. De geestelijk verzorger gaat hierbij uit van het respect voor uw eigen levensbeschouwelijke achtergrond.” De dienst geestelijke verzorging en ethiek bestaat uit:
Hendrik De Vriese
Rooms-katholiek geestelijk verzorger-ethicus
Ds. Marijn
Vermet, Protestants geestelijk verzorger-ethicus

Geloven in de Delta
Wilt u zich breed laten informeren over het kerkelijk leven van met name de Protestantse Gemeenten in de classis Delta, die Zeeland en de Zuidhollandse eilanden omvat, dan kunt u terecht op www.gelovenindedelta.nl.
Mocht u meer willen weten over wat er speelt in en om de Protestantse Gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen (met tevens aandacht voor ontwikkelingen in het landelijke kerkverband), dan zou u een abonnement op Kerk in Beeld kunnen overwegen. Voor een abonnement: 0166- 657007,
kpz@eendrachtbode.nl, Postbus 5, 4697 ZG St. Annaland.

Protestants-chirstelijke jeugdclubs West Zeeuws-Vlaanderen:

Eben Haezer
Doelgroep :
jongeren tussen 8 en 12 jaar.

12 + club
Doelgroep : jongeren tussen 12 en 14/15 jaar

14+ club
Doelgroep :  14 +
Wanneer   : zondag van 12u tot 14u (tweewekelijks)
Waar          : jeugdruimte van Protestantse kerk te Schoondijke